<small>

Sumari

L'element HTML petit (<small>) fa que la mida de la font del text sigui d'una mida més petita (per exemple, de gran a mitjana o de petit a x-petit) fins a la mida mínima de la font del navegador. En HTML5, aquest element és reutilitzat per representar comentaris secundaris  i lletra petita, incloent els drets d'autor i el text legal, amb independència del seu estil en la presentació.

Context d'ùs

Categories de contingut Contingut dinàmic, phrasing content
Contingut permès Phrasing content
Omissió de l'etiqueta Cap, ha de tenir tant una etiqueta d'inici i una de tancament .
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content, o qualsevol element que accepti contingut dinàmic.

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície  HTMLElement.

Nota d'implementació: fins Gecko 1.9.2 incloso, Firefox implementa la interfície HTMLSpanElement per a aquest element.

Exemples

Exemple 1

<p>This is the first sentence.  <small>This whole sentence is in small letters.</small></p>

Resultat

This is the first sentence. This whole sentence is in small letters.

Exemple 2 (CSS alternatiu)

<p>This is the first sentence. <span style="font-size:0.8em">This whole sentence is in small letters.</span></p>

Resultat

This is the first sentence. This whole sentence is in small letters.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML5
The definition of '<small>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<small>' in that specification.
Recommendation  

Notes

Encara que l'element <small>, igual que els elements <b> i <i>, poden ser percebuts en violar el principi de separació entre l'estructura i la presentació, els tres són vàlids en HTML5. S'anima els autors a utilitzar el seu judici per determinar si s'ha d'utilitzar <small> o CSS.

Veure