<output>

Sumari

L'element HTML <output> representa el resultat d'una acció de càlcul o  d'usuari.

Categories de contingut Contingut dinàmic, phrasing content, enumerat, etiquetable, reiniciable element associat a formulari , contingut palpable .
Contingut permès Phrasing content.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content.
Interfície DOM HTMLOutputElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

for
Una llista IDs d'altres elements, indicant que aquests elements van aportar valors d'entrada al càlcul (o afectat d'una altra manera).
form
L'element form al que està associat aquest element (el seu "propietari de formulari"). El valor de l'atribut ha de ser un ID d'un element formulari en el mateix document. Si no s'especifica aquest atribut, l'element de sortida ha de ser un descendent d'un element formulari. Aquest atribut li permet dipositar elements de sortida en qualsevol lloc dins d'un document, no només com descendents dels seus elements formulari.
name
El nom de l'element.

Exemple

<form oninput="result.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">
    <input type="range" name="b" value="50" /> +
    <input type="number" name="a" value="10" /> =
    <output name="result">60</output>
</form>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<output>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<output>' in that specification.
Recommendation  

Navegadors compatibles

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 10 4.0 (2.0) No support 11 7
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? 4.0 (2.0) ? ? 7

Veure