<noframes>

Sumari

L'element HTML <noframes> s'utilitza per donar suport als navegadors que no són capaços de suportar elements <frame>  o està configurats per a fer-ho.

Es pot utilitzar qualsevol element HTML dins de <noframes> que s'espera que sigui vist dins de l'element <body> , excepte els elements <frameset> i <frame>.

Nota: El fet de que els principals navegadors suportin marcs, l'ús d'aquest element no és necessari en casos generals. Sent totalment obsolet en HTML5, s'ha d'evitar per ajustar-se a la norma.

Atributs

Igual que tots els altres elements HTML, aquest element és compatible amb els atributs globals.

Exemple

<frameset cols="50%,50%">
  <frame src="https://developer.mozilla.org/en/HTML/Element/frameset" />
  <frame src="https://developer.mozilla.org/en/HTML/Element/frame" />
  <noframes><p>It seems your browser does not support frames or configured to does not so.</p></noframes>
</frameset>

Veure