<menuitem>

Experimental

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

Sumari

L'element HTML <menuitem> representa un comando que un usuari és capaç d'invocar a través d'un menú emergent. Això inclou menús contextuals, així com menús que es poden adjuntar a un botó de menú.

Un comando es pot definir explícitament, amb una etiqueta textual i una icona opcional per descriure el seu aspecte, o bé com un comando indirecte el comportament del qual és definit per un element separat. Els comandos també poden incloure opcionalment una casella de verificació o estar agrupats per compartir els botons d'opció. (Els elements de menú per a comandos indirectes s'obtenen de caselles de verificació o botons de radi quan es defineixen contra els elements <input type="checkbox"> i <input type="radio">.)

Categories de contingut Cap.
Contingut permès Cap, és un empty element.
Omissió de l'etiqueta Ha de tenir una etiqueta d'inici i no etiqueta de tancament .
Elements pares permesos L'element <menu>, on aquest element està en l'estat del menú emergent. (Si s'especifica, l'atribut type de l'element <menu> ha de ser popup; si manca, l'element principal de el <menu> ha de ser un <menu> en l'estat del menú emergent.
Interfície DOM HTMLMenuItemElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs global; en particular title pot ser utilitzat per descriure el comando, o proporcionar suggeriments d'ús.

checked
Atribut booleà que indica si s'ha seleccionat el comando. Només es pot utilitzar quan l'atribut type és checkbox or radio
command
Especifica l'ID d'un element separat, que indica una ordre que s'invoca de manera indirecta. No es pot utilitzar dins d'un element de menú que també inclou els atributs checked, disabled, icon, label, radiogroup o type.
default
Aquest atribut booleà indica l'ús del mateix comando que l'element menu's subjecte (tal com un button o input).
disabled
Atribut booleà que indica que l'ordre no està disponible en l'estat actual. Recordeu que és diferent disabled que hidden; l'atribut disabled és apropiat en qualsevol context on un canvi en les circumstàncies podria fer que el comando fora rellevant.
icon
URL de la imatge, que s'utilitza per proporcionar una imatge per representar el comando.
label
El nom del comando com es mostra a l'usuari. Es requereix quan l'atribut command no està present.
radiogroup
Aquest atribut especifica el nom d'un grup de comandos que s'han d'alternar com a botons d'opció quan se selecciona. Només es pot utilitzar quan l'atribut de tipus és radio.
type
Aquest atribut indica el tipus de comandament, i pot tenir un dels tres valors.
 • command: Un comando regular amb una acció associada. Aquest és el valor per defecte si falta.
 • checkbox: Representa una ordre que es pot commutar entre dos estats diferents.
 • radio: Representen una selecció d'un grup de comandes que es poden alternar com botons de radio.

Exemple

Contingut HTML

<!-- A <div> element with a context menu -->
<div contextmenu="popup-menu">
 Right-click to see the adjusted context menu
</div>

<menu type="context" id="popup-menu">
 <menuitem type="checkbox" onclick="toggleOption()" checked="true">Checkbox</menuitem>
 <menuitem type="command" label="Command" icon="icon.png" onclick="doSomething()">Checkbox</menuitem>
 <menuitem type="radio" name="group1" onclick="option()" checked="true">Radio button 1</menuitem>
 <menuitem type="radio" name="group1" onclick="option()">Radio button 2</menuitem>
</menu>

Contingut CSS

div {
 width: 300px;
 height: 80px;
 background-color: lightgreen;
}

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<menuitem>' in that specification.
Living Standard  
HTML 5.1
The definition of '<menuitem>' in that specification.
Recommendation Definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Edge Opera Safari
Suport bàsic (Yes)[1] 8 (8)[2] No support No support (Yes)[3] ?
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support 8.0 (8) No support No support No support

[1] Això s'implementa darrere de les característiques de la plataforma web experimental de preferència i només és compatible amb type="comand".

[2] Només funciona per <menuitems> definit dins d'un element <menu> assignat a un element per mitjà de l'atribut contextmenu. A més, l'element requereix una etiqueta de tancament.

[3] Això s'implementa darrere de les característiques habilitades de la plataforma web experimental de preferència i només és compatible amb type="comand".

Veure