<code>

L'Element de Codi HTML (<code>) representa un fragment de codi informàtic. Per defecte, es visualitza en els navegador en el tipus de lletra per defecte d'espai sencill.

Categories de contingut Flow content, phrasing content, contingut palpable.
Contingut permès Phrasing content.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content.
Interfície DOM HTMLElement (en-US) Fins Gecko 1.9.2 (Firefox 4) inclosos, Firefox implementa la interfície HTMLSpanElement (en-US) per a aquest element.

Atributs

Aquest element només inclou els atributs global.

Exemple

<p>Regular text. <code>This is code.</code> Regular text.</p>

Resultat

Regular text. This is code. Regular text.

Nota

Es pot definir una regla CSS perquè el selector code reemplaci el tipus de font per defecte del navegador. Les preferències establertes per l'usuari poden tenir prioritat sobre la CSS especificat.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<code>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<code>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<code>' in that specification.
Recommendation  

Navegadors compatibles

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure