<center>

Deprecated

This feature is no longer recommended. Though some browsers might still support it, it may have already been removed from the relevant web standards, may be in the process of being dropped, or may only be kept for compatibility purposes. Avoid using it, and update existing code if possible; see the compatibility table at the bottom of this page to guide your decision. Be aware that this feature may cease to work at any time.

Sumari

L'element HTML Centre (<center>) és un element a nivell de bloc que pot contenir paràgrafs i altres elements a nivell de bloc i en línia. Tot el contingut d'aquest element és centrat horitzontalment dins del seu element contenidor (en general, <body>).

Aquest etiqueta s'ha desaprovat en HTML 4 (i XHTML 1) en favor de la propietat CSS text-align (en-US), la qual es pot aplicar a l'element <div> o a un individu <p>. Per centrar blocs, utilitzar altres propietats CSS com margin-left i margin-right ajustant-los a auto (o posar margin auto a 0).

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLElement (en-US).

Nota d'implementació: Fins Gecko 1.9.2 inclos, Firefox implementa per aquest element la interfície HTMLSpanElement (en-US).

Exemple 1

<center>This text will be centered.
<p>So will this paragraph.</p></center>

Exemple 2 (CSS alternatiu)

<div style="text-align:center">This text will be centered.
<p>So will this paragraph.</p></div>

Exemple 3 (CSS alternatiu)

<p style="text-align:center">This line will be centered.<br>
And so will this line.</p>

Nota

Aplicant text-align (en-US): center a un element <div> o <p> se centra el contingut d'aquests elements, deixant el seu conjunt de dimensions sense canvis.

Veure