<caption>

Sumari

L'element HTML <caption>  (o Element HTML llegenda de la taula) representa el títol d'una taula. Tot i que sempre és el primer descendent d'un element <table>, el seu disseny, utilitzant CSS, podrà col·locar-la en altres llocs, en relació amb la taula.

Nota d'ús: Quan l'element <table> que és el pare d'aquesta <caption> és l'únic descendent d'un element <figure> , utilitzeu l'element <figcaption> en el seu lloc..
Categories de contingut Cap.
Contingut permès Flow content.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Un element <table>, com el seu primer descendent.
Interfície DOM HTMLTableCaptionElement

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

align Deprecated since HTML4.01 Obsolete since HTML5

Aquest atribut enumerat indica com la llegenda ha d'alinear-se respecte a la taula. Pot tenir els següents valors:

  • left, mostrat a l'esquerra de la taula
  • top, mostrat sobre la taula
  • right, mostrat a la dreta de la taula
  • bottom, mostrat sota la taula
Nota d'ús: No utilitzeu aquest atribut, ja que ha quedat en desús: l'element <caption> s'hauri de donar estil amb CSS. Per donar un efecte similar a l'atribut align, utilitzeu les propietats CSS caption-side i text-align.

Exemples

Si us plau, consulteu la pàgina <table> per exemples de <caption>.

Especificacions

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure