Math.floor()

Hàm Math.floor() trả về số nguyên bé hơn hoặc bằng số ban đầu.

Cú pháp

Math.floor(x)

Tham số

x
Một số.

Giá trị trả về

Số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng số đã cho.

Mô tả

Bởi vì floor() là một phương thức tĩnh của Math, bạn luôn sử dụng Math.floor(), thay vì sử dụng như là một phương thức của đối tượng được tạo ra từ Math (Math không phải là một constructor).

Lưu ý: Math.floor(null) trả về 0, không phải NaN.

Ví dụ

Sử dụng Math.floor()

Math.floor( 45.95); // 45
Math.floor( 45.05); // 45
Math.floor( 4  ); //  4
Math.floor(-45.05); // -46
Math.floor(-45.95); // -46

Điều chỉnh thập phân

/**
 * Decimal adjustment of a number.
 *
 * @param {String} type The type of adjustment.
 * @param {Number} value The number.
 * @param {Integer} exp  The exponent (the 10 logarithm of the adjustment base).
 * @returns {Number} The adjusted value.
 */
function decimalAdjust(type, value, exp) {
 // If the exp is undefined or zero...
 if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0) {
  return Math[type](value);
 }
 value = +value;
 exp = +exp;
 // If the value is not a number or the exp is not an integer...
 if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0)) {
  return NaN;
 }
 // Shift
 value = value.toString().split('e');
 value = Math[type](+(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] - exp) : -exp)));
 // Shift back
 value = value.toString().split('e');
 return +(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] + exp) : exp));
}

// Decimal round
const round10 = (value, exp) => decimalAdjust('round', value, exp);
// Decimal floor
const floor10 = (value, exp) => decimalAdjust('floor', value, exp);
// Decimal ceil
const ceil10 = (value, exp) => decimalAdjust('ceil', value, exp);

// Round
round10(55.55, -1);  // 55.6
round10(55.549, -1); // 55.5
round10(55, 1);    // 60
round10(54.9, 1);   // 50
round10(-55.55, -1); // -55.5
round10(-55.551, -1); // -55.6
round10(-55, 1);   // -50
round10(-55.1, 1);  // -60
// Floor
floor10(55.59, -1);  // 55.5
floor10(59, 1);    // 50
floor10(-55.51, -1); // -55.6
floor10(-51, 1);   // -60
// Ceil
ceil10(55.51, -1);  // 55.6
ceil10(51, 1);    // 60
ceil10(-55.59, -1);  // -55.5
ceil10(-59, 1);    // -50

Quy cách kỹ thuật

Specification
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Math.floor' in that specification.

Trình duyệt tương thích

BCD tables only load in the browser

Xem thêm: