Math.floor()

Resum

La funció Math.floor() retorna el nombre més gran dels nombres més petits o iguals a un nombre donat.

Sintaxi

Math.floor(x)

Paràmetres

x
Un nombre.

Descripció

Degut a que floor() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com a Math.floor(), en comptes de com a mètode d'una instància de Math (Math no és un constructor).

Exemples

Exemple: Utilitzar Math.floor()

Math.floor( 45.95); // 45
Math.floor(-45.95); // -46

Exemple: Ajust decimal

// Closure
(function() {
 /**
  * Ajust decimal d'un nombre.
  *
  * @param {String} type El tipus d'ajust.
  * @param {Number} value El nombre.
  * @param {Integer} exp  L'exponent (L'algoritme en base 10 de la base d'ajust
  * @returns {Number} El valor ajustat.
  */
 function decimalAdjust(type, value, exp) {
  // Si exp és undefined o zero...
  if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0) {
   return Math[type](value);
  }
  value = +value;
  exp = +exp;
  // Si value no és un nombre o exp no és un nombre sencer...
  if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0)) {
   return NaN;
  }
  // Desplaçament
  value = value.toString().split('e');
  value = Math[type](+(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] - exp) : -exp)));
  // Desfer el desplaçament
  value = value.toString().split('e');
  return +(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] + exp) : exp));
 }

 // Arrodoniment decimal
 if (!Math.round10) {
  Math.round10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('round', value, exp);
  };
 }
 // Arrodoniment decimal a la baixa
 if (!Math.floor10) {
  Math.floor10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('floor', value, exp);
  };
 }
 // Arrodoniment decimal a l'alça
 if (!Math.ceil10) {
  Math.ceil10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('ceil', value, exp);
  };
 }
})();

// Arrodoniments
Math.round10(55.55, -1);  // 55.6
Math.round10(55.549, -1); // 55.5
Math.round10(55, 1);    // 60
Math.round10(54.9, 1);   // 50
Math.round10(-55.55, -1); // -55.5
Math.round10(-55.551, -1); // -55.6
Math.round10(-55, 1);   // -50
Math.round10(-55.1, 1);  // -60
// Arrodoniments a la baixa
Math.floor10(55.59, -1);  // 55.5
Math.floor10(59, 1);    // 50
Math.floor10(-55.51, -1); // -55.6
Math.floor10(-51, 1);   // -60
// Arrodoniments a l'alça
Math.ceil10(55.51, -1);  // 55.6
Math.ceil10(51, 1);    // 60
Math.ceil10(-55.59, -1);  // -55.5
Math.ceil10(-59, 1);    // -50

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.floor' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.floor' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també