Array.prototype.shift()

El mètode shift() elimina el primer element d'un array i retorna l'element eliminat. Aquest mètode canvia el tamany de l'array.

Sintaxi

arr.shift()

Descripció

El mètode shift elimina l'element de l'array situat a la posició zero i mou la resta d'elements a la posició immediatament menor, tot seguit retorna el valor de l'element eliminat. Si la propietat length de l'array és 0, aquest mètode retornarà undefined.

shift és generic de forma intencionada; aquest mètode pot ser cridat (en-US) o bé aplicat (en-US) a objectes que es comportin com a arrays. Els objectes que no continguin una propietat length que reflecteixi l'última propietat numèrica poden tenir un comportament erràtic.

Exemples

Eliminar un element d'un array

El codi següent mostra l'array myFish abans i després d'eliminar el seu primer element. També mostra l'element eliminat:

var myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'surgeon'];

console.log('myFish abans: ' + myFish);
// "myFish abans: angel,clown,mandarin,surgeon"

var shifted = myFish.shift();

console.log('myFish després: ' + myFish);
// "myFish després: clown,mandarin,surgeon"

console.log('Element eliminat: ' + shifted);
// "Element eliminat: angel"

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.shift' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.shift' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.shift' in that specification.
Living Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 5.5 (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també