<samp>

Sumari

L'element HTML <samp> és un element destinat a identificar la sortida de mostra d'un programa informàtic. Normalment es mostra en la font monotip predeterminada del navegador (com a Lucida Console).

Categories de contingut Contingut dinàmicphrasing content, contingut palpable.
Contingut permès Phrasing content.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content.
Interfície DOM HTMLElement

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLElement.

Nota d'implementació: fins Gecko 1.9.2 inclosos, Firefox implementa la interfície HTMLSpanElement per a aquest element.

Exemple

<p>Regular text. <samp>This is sample text.</samp> Regular text.</p>

Resultat

Regular text. This is sample text. Regular text.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<samp>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<samp>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<samp>' in that specification.
Recommendation  

Nota

Es pot definir una regla CSS perquè el selector samp substitueixi el tipus de font predeterminat del navegador. Les preferències establertes per l'usuari poden tenir prioritat sobre la CSS especificat.

Veure