<rtc>

Sumari

L'Element HTML <rtc> abasta notacions semàntiques dels caràcters presentats en un ruby d'elements <rb> (en-US) utilitzats a l'interior de l'element <ruby>. Els elements <rb> (en-US) poden tenir tant la pronunciació (<rt>) com notacions semàntiques (<rtc>) .

Categories de contingut Cap.
Contingut permès Phrasing content or elements <rt> .
Omissió de l'etiqueta L'etiqueta de tancament es pot ometre si és seguit immediatament per una etiqueta d'obertura de l'element <rb> (en-US), <rtc> o <rt> o per la seva etiqueta de tancament dels pares.
Elements pares permesos Un element <ruby>.
Interfície DOM HTMLElement (en-US)

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemple

<ruby>
   <rb></rb>
   <rb></rb>
   <rb></rb>
   <rt>jiù</rt>
   <rt>jīn</rt>
   <rt>shān</rt>
   <rtc>San Francisco</rtc>
</ruby>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML5
The definition of '<rtc>' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic No support 33 (33) No support No support No support
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support 33.0 (33) No support No support No support

Veure