<rp>

Sumari

L'element HTML <rp> s'utilitza per proporcionar un parèntesis alternatiu als navegadors que no suporten les notacions de ruby. Les notacions ruby estan per mostrar la pronunciació dels caràcters de l'Àsia oriental, com l'ús de furigana japonès o els caràcters Taiwainese bopomofo. L'element <rp> s'utilitza en el cas de manca de suport de l'element <ruby> el seu contingut té el que s'ha de mostrar per tal d'indicar la presència d'una notació de ruby, generalment entre parèntesis.

Categories de contingut Cap.
Contingut permès Phrasing content.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Un element <ruby>. <rp> s'ha de col·locar immediatament abans o després d'un element <rt>.
Interfície DOM HTMLElement (en-US)

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemple

<ruby><rp>(</rp><rt>Kan</rt><rp>)</rp><rp>(</rp><rt>ji</rt><rp>)</rp>
</ruby>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<rp>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<rp>' in that specification.
Recommendation  

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 5.0 38 (38) 5.0 No support 5.0
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 38.0 (38) (Yes) No support (Yes)

Veure