<q>

L'Element HTML Cita (Quote) (<q>) indica que el text adjunt és una breu cita en línia. Aquest element està dissenyat per a cites curtes que no requereixen salts de paràgraf; per a cites llargues s'utilitza l'element <blockquote>.

Categories de contingut Contingut dinàmic, phrasing content, contingut palpable.
Contingut permès Phrasing content.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content.
Interfície DOM HTMLQuoteElement (en-US)

Note:

La majoria dels navegadors que compleixen amb els estàndards moderns, com Mozilla Firefox, Opera i Safari, han d'agregar cometes al voltant del text inclòs dins de l'element <q>.Alguns navegadors, com Internet Explorer, no poden fer qualsevol tipus de canvi d'estil per a les cites, però és possible aplicar una regla d'estil.

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

cite
El valor d'aquest atribut és una adreça URL que designa un document d'origen o un missatge per a la informació citada. Aquest atribut està destinat a assenyalar informació que expliqui el context o la referència de la citació.

Exemple

Contingut HTML

<p>Everytime Kenny is killed, Stan will announce
   <q cite="http://en.wikipedia.org/wiki/Kenny_McCormick#Cultural_impact">
     Oh my God, you/they killed Kenny!
   </q>.
</p>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<q>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<q>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<q>' in that specification.
Recommendation Definició inicial

BCD tables only load in the browser

 

 

Veure