<progress>

Sumari

L'Element HTML <progress> s'utilitza per veure l'avenç de realització d'una tasca. Encara que els detalls de com es visualitza es deixa en mans del desenvolupador del navegador, normalment es mostra com una barra de progrés. Es pot utilitzar Javascript  per manipular el valor de la barra de progrés.

Categories de contingut Contingut dinàmic, phrasing content, contingut etiquetable, contingut palpable.
Contingut permès Phrasing content, però no ha d'haver cap element <progress> entre els seus descendents.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content.
Interfície DOM HTMLProgressElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

max
Aquest atribut descriu la quantitat de treball que requereix la tasca indicada per l'element progress. L'atribut max, si està present, ha de tenir un valor més gran que zero i ser un nombre de coma flotant vàli
value
Aquest atribut especifica quina part de la tasca s'ha completat. Ha de ser un nombre de coma flotant vàlid entre 0 i max, o entre 0 i 1 si s'omet max. Si no hi ha cap atribut value, la barra de progrés és indeterminada; això indica que una activitat està en curs sense cap indicació de quant temps s'espera que prengui.

Es pot utilitzar la propietat -moz-orient (en-US) per especificar si la barra de progrés es presentarà horitzontalment (per defecte) o verticalment. La pseudo-classe :indeterminate es pot utilitzar per a que coincideixi amb barres de progrés indeterminades.

Exemples

<progress value="70" max="100">70 %</progress>

Resultat

A Mac OS X, el resultat del progress s'assembla a això:

The progress bar seen in OS X Mavericks

A Windows 7, el resultat del progress s'assembla a això:

progress-firefox.JPG

Exemples addicionals

Veure -moz-orient (en-US).

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<progress>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<progress>' in that specification.
Recommendation Definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 6.0 6.0 (6.0) [1] [2]
14.0 (14.0) [2]
10 11.0 5.2
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 6.0 (6.0) [1] [2]
14.0 (14.0) [2]
No support 11.0 7 [3]

[1] Abans de Gecko 14,0 (Firefox 14.0 / Thunderbird 14.0 / SeaMonkey 2.11), l'element <progrés> va ser classificat erròniament com un element de formulari, i per tant tenia una atribut form. Això s'ha solucionat.

[2] Gecko proporciona el pseudo-element ::-moz-progress-bar, que permet que l'estil de la part interior de la barra de progrés representi la quantitat de treball realitzat fins al moment.

[3] Safari en iOS no és compatible amb les barres de progrés indeterminades (es representen com barres de progrés completades en 0%).

Veure