<plaintext>

Obsolete
This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Sumari

L'element HTML text sense format  (<plaintext>) fa que tot el que ve després de l'etiqueta inicial sigui text sense format, sense interpretar res d'HTML. No té etiqueta de tancament, ja que tot el que ve després es considera text sense format.

Nota: No utilitzeu aquest element.
  • Aquest element està desaprovat des d'HTML 2 i mai va ser implementat per tots els navegadors; fins i tot aquells que ho van implementar no ho van fer de forma coherent. A més, ha quedat obsolet en HTML 5; navegadors que encara ho accepten podem tractar-lo simplement  com un element <pre>, que encara interpreta dins HTML, tot i que això no és el que probablement és vulgui.
  • Si l'element <plaintext> és el primer element de la pàgina (a més de qualsevol element no mostrat), no utilitzeu HTML en absolut. Configura el servidor per enviar la seva pàgina amb el text/plain MIME-type.
  • En lloc d'utilitzar aquest element, s'ha d'utilitzar l'element <pre> o, si semànticament és adequat, l'element <code>. Assegurar-vos d'obviar els caràcters "<", ">" i "&", per evitar interpretar distretament el contingut com HTML.
  • Una font de pas fix també es pot aplicar a un element <div> mitjançant l'aplicació d'un estil CSS adequat usant espai senzill com el valor d'una font genèrica en una propietat font-family.

Atributs

Aquest element no té altres atributs que els global attributes, comuns a tots els elements.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLElement .

Nota d'implementació: Fins Gecko 1.9.2 inclosos, Firefox implementa la interfície HTMLSpanElement per a aquest element.

Veure