<object>

Sumari

L'Element HTML objecte incrustat (<object>) representa un recurs extern, que pot ser entès com una imatge, un context de navegació niada, o un recurs per ser manejat per un complement.

Content categories Contingut dinàmic; phrasing content; contingut incrustat, contingut palpable; si l'element té un atribut usemap, contingut interactiu; enumerat, element enviable associat a un formulari.
Contingut permès zero o més elements <deviceid>, llavors transparent.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti contingut incrustat.
Interfície DOM HTMLObjectElement

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

archive HTML 4 only; Obsolete since HTML5
Una llista separada per espais dels URIs d'arxius de recursos per a l'objecte.
border Deprecated since HTML4.01; Obsolete since HTML5
L'ample d'una vora al voltant del control, en píxels.
classid HTML 4 only; Obsolete since HTML5
L'URI de la implementació de l'objecte. Es pot utilitzar juntament amb, o en lloc de, l'atribut data
codebase HTML 4 only; Obsolete since HTML5
La ruta base utilitzada per resoldre URIs relatius especificats per classid, data o archive. Si no s'especifica, el valor predeterminat és l'URI base del document actual.
codetype HTML 4 only; Obsolete since HTML5
El tipus de contingut de les dades especificades per classid.
data
La direcció del recurs com un URL vàlida. Com a mínim s'han de definir un data i type.
declare HTML 4 only; Obsolete since HTML5
La presència d'aquest atribut booleà fa que aquest element només sigui una declaració. L'objecte ha de ser instanciat per un element <object> subsegüent. En HTML5, repetir tot l'element <object> per cada recurs que es torna a utilitzar.
form HTML5
L'element formulari, si existeix, amb el qual està associat l'element object (el seu propietari del formulari). El valor de l'atribut ha de ser un ID d'un element <form> en el mateix document.
height
L'alçada del recurs visualitzat, en píxels CSS.
name
El nom del context de navegació vàlid (HTML5), o el nom del control (HTML 4).
standby HTML 4 only; Obsolete since HTML5
Un missatge que el navegador pot mostrar durant la càrrega de la implementació dels objectes i dades.
tabindex HTML 4 only; Obsolete since HTML5
La posició de l'element en l'ordre de navegació de pestanyes del document actual.
type

El tipus de contingut (content type) del recurs especificat per les dades. Com a mínim ha de ser definit un data i type.

typemustmatch HTML5
Aquest atribut booleà indica si han de coincidir el type i el recurs de tipus de contingut (content type) real per ordre d'aquest per ser utilitzat.
usemap
Una referència a un hash-name a un element <map>; que és un "#" seguit pel valor d'un name d'un element map.
width
L'amplada del recurs visualitzat, en píxels CSS

Exemples

Incrusta una pel·lícula flash

<!-- Embed a flash movie -->
<object data="movie.swf" type="application/x-shockwave-flash"></object>

<!-- Embed a flash movie with parameters -->
<object data="movie.swf" type="application/x-shockwave-flash">
  <param name="foo" value="bar">
</object>

Especificacions

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
typemustmatch ? 27 (27) ? ? ?
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)
typemustmatch ? 27.0 (27) ? ? ?

Veure