<object>

Sumari

L'Element HTML objecte incrustat (<object>) representa un recurs extern, que pot ser entès com una imatge, un context de navegació niada, o un recurs per ser manejat per un complement.

Content categories Contingut dinàmic; phrasing content; contingut incrustat, contingut palpable; si l'element té un atribut usemap, contingut interactiu; enumerat, element enviable associat a un formulari.
Contingut permès zero o més elements <deviceid>, llavors transparent.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti contingut incrustat.
Interfície DOM HTMLObjectElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

archive HTML 4 (en-US) only; Obsolete since HTML5 (en-US)
Una llista separada per espais dels URIs d'arxius de recursos per a l'objecte.
border Deprecated since HTML4.01 (en-US); Obsolete since HTML5 (en-US)
L'ample d'una vora al voltant del control, en píxels.
classid HTML 4 (en-US) only; Obsolete since HTML5 (en-US)
L'URI de la implementació de l'objecte. Es pot utilitzar juntament amb, o en lloc de, l'atribut data
codebase HTML 4 (en-US) only; Obsolete since HTML5 (en-US)
La ruta base utilitzada per resoldre URIs relatius especificats per classid, data o archive. Si no s'especifica, el valor predeterminat és l'URI base del document actual.
codetype HTML 4 (en-US) only; Obsolete since HTML5 (en-US)
El tipus de contingut de les dades especificades per classid.
data
La direcció del recurs com un URL vàlida. Com a mínim s'han de definir un data i type.
declare HTML 4 (en-US) only; Obsolete since HTML5 (en-US)
La presència d'aquest atribut booleà fa que aquest element només sigui una declaració. L'objecte ha de ser instanciat per un element <object> subsegüent. En HTML5, repetir tot l'element <object> per cada recurs que es torna a utilitzar.
form HTML5 (en-US)
L'element formulari, si existeix, amb el qual està associat l'element object (el seu propietari del formulari). El valor de l'atribut ha de ser un ID d'un element <form> en el mateix document.
height
L'alçada del recurs visualitzat, en píxels CSS.
name
El nom del context de navegació vàlid (HTML5), o el nom del control (HTML 4).
standby HTML 4 (en-US) only; Obsolete since HTML5 (en-US)
Un missatge que el navegador pot mostrar durant la càrrega de la implementació dels objectes i dades.
tabindex HTML 4 (en-US) only; Obsolete since HTML5 (en-US)
La posició de l'element en l'ordre de navegació de pestanyes del document actual.
type

El tipus de contingut (content type) del recurs especificat per les dades. Com a mínim ha de ser definit un data i type.

typemustmatch HTML5 (en-US)
Aquest atribut booleà indica si han de coincidir el type i el recurs de tipus de contingut (content type) real per ordre d'aquest per ser utilitzat.
usemap
Una referència a un hash-name a un element <map>; que és un "#" seguit pel valor d'un name d'un element map.
width
L'amplada del recurs visualitzat, en píxels CSS

Exemples

Incrusta una pel·lícula flash

<!-- Embed a flash movie -->
<object data="movie.swf" type="application/x-shockwave-flash"></object>

<!-- Embed a flash movie with parameters -->
<object data="movie.swf" type="application/x-shockwave-flash">
  <param name="foo" value="bar">
</object>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<object>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<object>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<object>' in that specification.
Recommendation  

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
typemustmatch ? 27 (27) ? ? ?
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)
typemustmatch ? 27.0 (27) ? ? ?

Veure