<meter>

Sumari

L'Element HTML <meter> representa un valor escalar dins d'un rang conegut o un valor fraccionari.

Llevat que l'atribut value està entre 0 i 1 (inclosos), els atributs min i max haurien de definir el rang de manera que el valor de l'atribut value estigui dins d'ell.
Categories de contingut Contingut dinàmic, phrasing content, contingut etiquetable, content, contingut palpable.
Contingut permès Phrasing content, però no ha d'haver cap element <meter> entre els seus descendents.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content.

Interfície DOM

 

HTMLMeterElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

value
El valor numèric actual. Això ha d'estar entre els valors màxim  i mínim (atribut min i atribut max) si s'especifiquen. Si no s'especificat o és incorrecte, el valor és 0. Si s'especifica, però no dins del rang donat per l'atribut min i l'atribut max, el valor és igual a l'extrem més proper del rang.
min
El límit numèric inferior del rang mesurat. Aquest ha de ser menor que el valor màxim (atribut max), si s'especifica. Si no s'especifica, el valor mínim és 0.
max
El límit numèric superior del rang mesurat. Aquest ha de ser major que el valor mínim (atribut min), si s'especifica. Si no s'especifica, el valor mínim és 1.
low
El límit numèric superior de l'extrem inferior del rang de mesurat. Aquest ha de ser més gran que el valor mínim (atribut min), i també ha de ser menor que el valor alt i valor màxim (l'atribut high  i l'atribut max, respectivament), si s'especifica algun. Si no s'especifica, o si és menor que el valor mínim, el valor low és igual al valor mínim.
high
El límit numèric inferior de l'extrem superior del rang de mesurat. Aquest ha de ser més petit que el valor màxim (atribut max), i també ha de ser més gran que el valor baix i valor mínim (l'atribut low  i l'atribut min, respectivament), si s'especifica algun. Si no s'especifica, o si és més gran que el valor màxim, el valor high és igual al valor màxim.
optimum
Aquest atribut indica el valor numèric òptim. Ha d'estar dins del rang (definit per l'atribut min i l'atribut max). Quan s'usa amb l'atribut low i l'atribut high, es dóna una indicació d'on al llarg del rang es considera preferible. Per exemple, si està entre l'atribut min i l'atribut low, llavors el rang inferior es considera preferit.
form
Aquest atribut associa l'element amb un element form que té la propietat de l'element meter. Per exemple, un meter podria estar mostrant un rang corresponent a un element input de type numèric. Aquest atribut s'utilitza únicament si l'element meter està sent utilitzat com un element de formulari associat; fins i tot llavors, pot ser omès si l'element apareix com un descendent d'un element form.

Exemples

Exemple senzill

Contingut HTML

<p>Heat the oven to <meter min="200" max="500" value="350">350 degrees</meter>.</p>

Sortida

  A Google Chrome, el mesurador resultant s'assembla a això:

meter1.png

Exemple de rang High i Low

Tingueu en compte que en aquest exemple no s'inclou l'atribut min; això està permès, ja que el valor de 0

Contingut HTML

<p>He got a <meter low="69" high="80" max="100" value="84">B</meter> on the exam.</p>

Sortida

A Google Chrome, el mesurador resultant s'assembla a això:

meter2.png

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<meter>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<meter>' in that specification.
Recommendation Definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Edge Opera Safari
Suport bàsic 6.0 16.0 (16.0) No support 20[1] 11.0 5.2
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Edge Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support 16.0 (16.0) No support 20[1] 11.0 No support

[1] Veure la Pàgina Estat de la Plataforma de Microsoft Edge.

Veure