<label>

L'Element HTML Label (<label>) representa un títol en una interfície d'usuari. Pot estar associat amb un control o bé col·locant l'element de control a l'interior de l'element <label>, o mitjançant l'ús de l'atribut for. Aquest control es diu el control labeled de l'element etiqueta. Una entrada pot estar associada amb diverses etiquetes.

Val la pena assenyalar, però, que les etiquetes no estan directament associats amb els formularis. S'associen indirectament amb els formularis a través dels controls amb els quals estan associats.

Abans de la revisió de l'especificació HTML realitzada el 28 d'abril de 2016, l'atribut form de l'element <label> permetía associar directament les etiquetes amb els formularis.

Categories de contingut contingut dinàmic, phrasing content, contingut interactiu, element associat a formulari, contingut palpable.
Contingut permès Phrasing content, no té elements d'etiqueta descendent. No es permeten elements etiquetables que no siguin el control labeled.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content.
Interfície DOM HTMLLabelElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

for
L'ID d'un element etiquetable (labelable) relacionat amb el formulari en el mateix document que l'element d'etiqueta. El primer d'aquests elements en el document amb un ID que coincideixi amb el valor de l'atribut for és el control labeled per a aquest element d'etiqueta.
Un element d'etiqueta pot tenir un atribut for i un element de control contingut, sempre que l'atribut for assenyali a l'element de control contingut.
form HTML5 (en-US) This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
L'element de formulari amb el qual l'etiqueta està associada (el seu propietari de formulari). Si s'especifica, el valor de l'atribut és l'ID d'un element <form> en el mateix document. Això li permet col·locar elements etiqueta en qualsevol lloc dins d'un document, no només com descendents dels seus elements de formulari.
Aquest atribut content va ser eliminat de l'especificació HTML, el 28 d'abril de 2016. No obstant això, els scripts segueixen tenint accés a un atribut read-only (sol lectura) HTMLLabelElement.form (en-US) ; el retorn al formulari del control associat de l'etiqueta és un membre, o null si l'etiqueta no està associada amb un control o el control no és part d'un formulari.

Exemples

Exemple etiqueta senzilla

<label>Click me <input type="text"></label>

Ùs de l'attribut "for"

<label for="username">Click me</label>
<input type="text" id="username">

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<label>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<label>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<label>' in that specification.
Recommendation Definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes)[1] (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes)[1] (Yes) (Yes) (Yes)

[1] A partir de Gecko 8.0 (Firefox 8.0 / Thunderbird 8.0 / SeaMonkey 2.5), un esdeveniment clic desencadena la propagació de més d'un <label>, i l'esdeveniment clic sintètic no pot desencadenar <label>s addicionals. En Gecko, un esdeveniment clic encara apareixerà més enllà d'un <label>, mentre que en WebKit o Internet Explorer l'esdeveniment clic s'aturarà en el <label>.  El comportament anterior a Gecko 8.0 (el desencadenament de multiples <label>s) va fer que Firefox deixés de respondre (veure errada 646157).

[2] L'especificació d'HTML es va actualitzar a l'abril de 2016 per desaprovar l'atribut form. Encara està disponible des de script, però la seva definició ha canviat: ara retorna el formulari del control associat, o null si no hi ha un control associat (és a dir, si HTMLLabelElement.control (en-US) és nul). Veure HTMLLabelElement.form (en-US).

Aquest canvi s'ha implementat en Firefox 49.

Veure