<kbd>

Sumari

L'element d'entrada de teclat HTML (<kbd>) , representa l'entrada de l'usuari i produeix un element en línia que apareix per defecte com a font d'espai senzill (monspace) en el navegador.

Categories de contingut Contingut dinàmic, phrasing content, contingut palpable.
Contingut permès Phrasing content.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content.
Interfície DOM HTMLElement Fins Gecko 1.9.2 (Firefox 4) inclos, Firefox implementa la interfície HTMLSpanElement per aquest element.

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemples

<p>Type the following in the Run dialog: <kbd>cmd</kbd><br />Then click the OK button.</p>

<p>Save the document by pressing <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>S</kbd></p>

Resultat

Nota

Es pot definir una regla CSS perquè el selector de kbd reemplaci la cara de font predeterminada del navegador. Les preferències establertes per l'usuari poden tenir prioritat sobre el CSS especificat.

Quan l'element <kbd> està niat dins d'un element <samp>, representa l'entrada tal com va ser repetida pel sistema.

Quan l'element <kbd> conté un element <samp>, representa una entrada basada en la sortida del sistema, per exemple, la invocació d'un element de menú.

Quan l'element <kbd> està niat dins d'un altre element <kbd>, representa una clau real o una altra unitat única d'entrada segons sigui apropiat per al mecanisme d'entrada.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<kbd>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<kbd>' in that specification.
Recommendation Expandit per incloure qualsevol entrada de l'usuari, igual que l'entrada de veu i pulsacions de tecles individuals.
HTML 4.01 Specification
The definition of '<kbd>' in that specification.
Recommendation  

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure