<footer>

L'element HTML <footer> representa un peu de pàgina en la seva secció de contingut més proper o la secció de l'element arrel. Un peu de pàgina sol contenir informació sobre l'autor de la secció, les dades de drets d'autor o enllaços a documents relacionats.

Notes d'ùs:

  • la informació que s'inclou sobre l'autor en un element <address> també es pot incloure en un element
    <footer>.
  • L'element <footer> no es un secció de contingut i, per tant, no introdueix una nova secció en l'esquema (outline).
Categories de contingut Contingut dinàmic, contingut palpable.
Contingut permès Contingut dinàmic, però no amb <footer> o descendents <header>.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti contingut dinàmic. Recordeu que un element <footer> no ha de ser un descendent d'un element <address>, <header> o un altre <footer>
Interfície DOM HTMLElement

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemples

<footer>
  Some copyright info or perhaps some author info for an &lt;article&gt;?
</footer>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<footer>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<footer>' in that specification.
Recommendation  

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 5 4.0 (2.0) 9.0 11.10 4.1
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 2.2 4.0 (2.0) 9.0 11.0 5.0 (iOS 4.2)

Veure