<del>

Sumari

L'Element HTML text eliminat (<del>) representa un rang de text que ha estat esborrat d'un document. Aquest element és sovint (però no necessàriament) reproduït amb el text ratllat.

Categories de contingut Phrasing content o contingut dinàmic.
Contingut permès Transparent.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content.
Interfície DOM HTMLModElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

cite
Un URI d'un recurs que explica el canvi (per exemple, actes de reunions).
datetime
Aquest atribut indica l'hora i la data del canvi i ha de ser una data vàlida amb una cadena de temps opcional. Si el valor no es pot analitzar com una data amb una cadena de temps opcional, l'element no té una marca de temps associada

Exemples

<p><del>This text has been deleted</del>, here is the rest of the paragraph.</p>
<del ><p >This paragraph has been deleted.</p ></del >

Resultat

Aquest text ha estat eliminta, aquí està la resta del paràgraf.

Aquest paràgraf ha estat eliminat.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<del>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<del>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<del>' in that specification.
Recommendation  

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure

  • <ins> element per inserir en un text