<data>

Sumari

L'element HTML <data> vincula un contingut donat amb una traducció llegible per màquina. Si el contingut és d'hora o relacionat amb dates, heu de fer servir <time>.

Categories de contingut Contingut dinàmic, phrasing content, contingut palpable.
Contingut permès Phrasing content.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content.
Interfície DOM HTMLDataElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

value
Aquest atribut especifica la traducció llegible per màquina del contingut de l'element.

Exemple

El següent exemple no solsament mostra els noms dels productes, sinó que associa cada nom amb el seu codi UPC.

<p>New Products</p>
<ul>
 <li><data value="3967381398">Mini Ketchup</data></li>
 <li><data value="3967381399">Jumbo Ketchup</data></li>
 <li><data value="3967381400">Mega Jumbo Ketchup</data></li>
</ul>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<data>' in that specification.
Living Standard No change from HTML5
HTML5
The definition of '<data>' in that specification.
Recommendation Initial definition.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic No support 22.0 (22.0) errada 839371 No support No support No support
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support No support No support No support No support

Veure