<content>

Deprecated

This feature is no longer recommended. Though some browsers might still support it, it may have already been removed from the relevant web standards, may be in the process of being dropped, or may only be kept for compatibility purposes. Avoid using it, and update existing code if possible; see the compatibility table at the bottom of this page to guide your decision. Be aware that this feature may cease to work at any time.

L'element HTML <content> s'utilitza a l'interior de Shadow DOM como un insertion point. No està destinat a ser utilitzat en HTML ordinari. S'utilitza amb components Web Components. Ara s'ha reemplaçat per l'element <slot>.

Nota: Encara present en primer esborrany de les especificacions i posat en pràctica en diversos navegadors, aquest element s'ha eliminat en les versions posteriors de l'especificació.

Categories de contingut Contingut transparent.
Contingut permès contingut dinàmic.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti contingut dinàmic .
Interfície DOM HTMLContentElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

select
Una llista separada per comes dels selectors. Aquests tenen la mateixa sintaxi que els selectors CSS. Seleccionen el contingut per inserir en lloc de l'element <content>.

Exemple

Aquí és un simple exemple d'ús de l'element <content> És un arxiu HTML amb tot el necessari.

Nota: Perquè aquest codi funcioni, i es visualitzi en el navegador, ha de ser compatible amb els components web. Veure Habilitació de Components Web en Firefox.

<html>
 <head></head>
 <body>
 <!-- The original content accessed by <content> -->
 <div>
  <h4>My Content Heading</h4>
  <p>My content text</p>
 </div>

 <script>
 // Get the <div> above.
 var myContent = document.querySelector('div');
 // Create a shadow DOM on the <div>
 var shadowroot = myContent.createShadowRoot();
 // Insert into the shadow DOM a new heading and
 // part of the original content: the <p> tag.
 shadowroot.innerHTML =
  '<h2>Inserted Heading</h2> <content select="p"></content>';
 </script>

 </body>
</html>

Si es pot veure en un navegador web, ha de ser similar al següent.

content example

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Shadow DOM
The definition of 'content' in that specification.
Obsolete  

Navegadors compatibles

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic 35 28 (28) [1] No support 26 No support
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 37 28.0 (28) [1] No support ? ?

[1] Si Shadow DOM no està activat en Firefox, els elements <content> es comportaran com HTMLUnknownElement (en-US). Shadow DOM es va implementar per primera vegada a Firefox 33 i està darrere d'una preferència, dom.webcomponents.enabled, que està desactivada per defecte.

Veure