<b>

Sumari

L'element HTML <b> representa un fragment de text estilísticament diferent de text normal, sense transmetre cap importància o rellevància especial. S'utilitza típicament per a les paraules clau en un resum, noms de producte en els seus comentaris o altres unitats de text, la presentació típica seria en negreta. Un altre exemple del seu ús és per marcar l'oració principal de cada paràgraf d'un article.

Notes d'ús :

  • No s'ha de confondre l'element <b> amb els elements <strong>, <em>, o <mark>. L'element  <strong> representa text de certa importància, l'element <em> posa cert èmfasi en el text i l'element <mark> representa text de certa rellevància.  L'element <b> no transmet aquesta informació semàntica especial; utilitzar només quan no hi ha altres que encaixin.
  • De la mateixa manera, no s'ha de marcar títols i capçaleres utilitzant l'element <b>. Per a aquest propòsit, utilitzeu les etiquetes <h1> (en-US) a <h6> (en-US). A més, els fulls d'estil poden canviar l'estil per defecte d'aquests elements, amb el resultat de que no necessàriament es mostrin en negreta
  • És una bona pràctica utilitzar l'atribut class en l'element <b> a fi de transmetre informació semàntica addicional (per exemple, <b class = "lead"> per a la primera oració en un paràgraf). Això facilita el desenvolupament de diversos estils d'un document web, sense la necessitat de canviar el seu codi HTML.
  • Històricament, l'element <b> estava destinat a fer ressaltar el text. L'estil de la informació és obsoleta des de HTML 4, per la qual cosa el significat de l'element <b> ha canviat.
  • Si no hi ha un propòsit semàntic sobre l'ús de l'element <b>, usant la propietat CSS font-weight amb valor negreta, seria una millor opció per fer el text en negreta.

Categories de contingut Contingut de Flux, phrasing content, contingut palpable..
Contingut permès Phrasing content.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content.
Interfície DOM HTMLElement (en-US) Fins Gecko 1.9.2 (Firefox 4) inclosos, Firefox implementa la interfície HTMLSpanElement per a aquest element.

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemple

<p>
  This article describes several <b>text-level</b> elements. It explains their usage in an <b>HTML</b> document.
</p>
Keywords are displayed with the default style of the <b> element, likely in bold.

Resultat

En aquest article es descriuen diversos elements a nivell de text. S'explica el seu ús en un document HTML.

Les paraules clau es mostren amb l'estil per defecte de l'element <b>, probablement en negreta.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<b>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<b>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<b>' in that specification.
Recommendation  

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure