MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

<article>

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

L'element HTML <article> representa una composició autònoma en un document, pàgina, aplicació o lloc, que està destinada a ser distribuir de forma independent o reutilitzables (per exemple, en la sindicació). Això podria ser un missatge del fòrum, un article d'una revista o un diari, una entrada de blog, un objecte, o qualsevol altre element independent del contingut. Cada <article> ha de ser identificat, generalment mitjançant la inclusió d'una capçalera (element <h1>-<h6>) com un fill de l'element <article>.

 

Notes d'us:

  • Quan es nia un element <article>, l'element interior representa un article relacionat amb l'element exterior. Per exemple, els comentaris d'un blog poden ser elements <article> niats en <article> representen a l'entrada del bloc.
  • La informació sobre l'autor d'un element <article> pot ser proporcionada a través de l'element <address> , però no s'aplica a elements niats <article>.
  • La data de publicació i el temps d'un element <article> es poden descriure mitjançant l'atribut datetime d'un element <time>. Recordeu que el atribut pubdate de <time> ja no és una part de l'estàndard HTML 5 del W3C.

Categories de contingut Contingut de Flux, contingut de seccionament , contingut palpable.
Contingut permès Contingut de Flux.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti  contingut de flux. Recordeu que un element <article> no ha de ser un descendent d'un element <address>.
Interfície DOM HTMLElement

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemples

<article class="film_review">
  <header>
    <h2>Jurassic Park</h2>
  </header>
  <section class="main_review">
    <p>Dinos were great!</p>
  </section>
  <section class="user_reviews">
    <article class="user_review">
      <p>Way too scary for me.</p>
      <footer>
        <p>
          Posted on <time datetime="2015-05-16 19:00">May 16</time> by Lisa.
        </p>
      </footer>
    </article>
    <article class="user_review">
      <p>I agree, dinos are my favorite.</p>
      <footer>
        <p>
          Posted on <time datetime="2015-05-17 19:00">May 17</time> by Tom.
        </p>
      </footer>
    </article>
  </section>
  <footer>
    <p>
      Posted on <time datetime="2015-05-15 19:00">May 15</time> by Staff.
    </p>
  </footer>
</article>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
WHATWG HTML Living Standard
The definition of '<article>' in that specification.
Living Standard  
HTML5.1
The definition of '<article>' in that specification.
Working Draft  
HTML5
The definition of '<article>' in that specification.
Recommendation  


Característica
Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 5 4.0 (2.0) 9.0 11.10 4.1

Característica
Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 2.2 4.0 (2.0) 9.0 11.0 4.2

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,