ChildNode.remove()

Phương thức ChildNode.remove() dùng để loại bỏ chính đối tượng gọi nó ra khỏi cây cấu trúc.

Cú pháp

node.remove();

Ví dụ

Cách dùng remove()

<div id="div-01">Đây là div-01</div>
<div id="div-02">Đây là div-02</div>
<div id="div-03">Đây là div-03</div>
var el = document.getElementById('div-02');
el.remove(); // Gỡ bỏ div có id là 'div-02'

ChildNode.remove() is unscopable

The remove() method is not scoped into the with statement. See Symbol.unscopables (en-US) for more information.

with(node) {
 remove();
}
// ReferenceError: remove is not defined 

Giải pháp thay thế

Ta có thể thay thế phương thức remove() bằng đoạn mã sau để chạy trên Internet Explorer 9 và những đời sau này:

// Nguồn: https://github.com/jserz/js_piece/blob/master/DOM/ChildNode/remove()/remove().md
(function (arr) {
 arr.forEach(function (item) {
  if (item.hasOwnProperty('remove')) {
   return;
  }
  Object.defineProperty(item, 'remove', {
   configurable: true,
   enumerable: true,
   writable: true,
   value: function remove() {
    if (this.parentNode !== null)
     this.parentNode.removeChild(this);
   }
  });
 });
})([Element.prototype, CharacterData.prototype, DocumentType.prototype]);

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật Trạng thái Chú thích
DOM
The definition of 'ChildNode.remove' in that specification.
Living Standard Lần đầu được định nghĩa.

Tính tương thích trên trình duyệt

BCD tables only load in the browser

Xem thêm