ChildNode.remove()

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

Phương thức ChildNode.remove() dùng để loại bỏ chính đối tượng gọi nó ra khỏi cây cấu trúc.

Cú pháp

node.remove();

Ví dụ

Cách dùng remove()

<div id="div-01">Đây là div-01</div>
<div id="div-02">Đây là div-02</div>
<div id="div-03">Đây là div-03</div>
var el = document.getElementById('div-02');
el.remove(); // Gỡ bỏ div có id là 'div-02'

ChildNode.remove() is unscopable

The remove() method is not scoped into the with statement. See Symbol.unscopables for more information.

with(node) { 
 remove();
}
// ReferenceError: remove is not defined 

Giải pháp thay thế

Ta có thể thay thế phương thức remove() bằng đoạn mã sau để chạy trên Internet Explorer 9 và những đời sau này:

// Nguồn: https://github.com/jserz/js_piece/blob/master/DOM/ChildNode/remove()/remove().md
(function (arr) {
 arr.forEach(function (item) {
  if (item.hasOwnProperty('remove')) {
   return;
  }
  Object.defineProperty(item, 'remove', {
   configurable: true,
   enumerable: true,
   writable: true,
   value: function remove() {
    if (this.parentNode !== null)
     this.parentNode.removeChild(this);
   }
  });
 });
})([Element.prototype, CharacterData.prototype, DocumentType.prototype]);

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật Trạng thái Chú thích
DOM
The definition of 'ChildNode.remove' in that specification.
Living Standard Lần đầu được định nghĩa.

Tính tương thích trên trình duyệt

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
removeChrome Full support 23Edge Full support 12Firefox Full support 23IE No support NoOpera Full support 15Safari Full support 7WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 25Firefox Android Full support 23Opera Android Full support 14Safari iOS Full support 7Samsung Internet Android Full support 1.5

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Xem thêm