To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Metoda ChildNode.remove() usuwa obiekt z drzewa, do którego należy.

Składnia

node.remove(); 

Przykład

Użycie remove()

<div id="div-01">To jest div-01</div>
<div id="div-02">To jest div-02</div>
<div id="div-03">To jest div-03</div>
var el = document.getElementById('div-02');
el.remove(); // Usuwa div z ID 'div-02'

ChildNode.remove() jest poza zakresem

Metoda remove() nie wchodzi w zakres wyrażenia with. Zobacz  Symbol.unscopables, aby uzyskać więcej informacji.

with(node) { 
 remove();
}
// ReferenceError: remove is not defined 

Polyfill

Można utworzyć polyfill metody remove() w Internet Explorer 9 (lub wyższej wersji) za pomocą następującego kodu: 

// from:https://github.com/jserz/js_piece/blob/master/DOM/ChildNode/remove()/remove().md
(function (arr) {
 arr.forEach(function (item) {
  if (item.hasOwnProperty('remove')) {
   return;
  }
  Object.defineProperty(item, 'remove', {
   configurable: true,
   enumerable: true,
   writable: true,
   value: function remove() {
    this.parentNode.removeChild(this);
   }
  });
 });
})([Element.prototype, CharacterData.prototype, DocumentType.prototype]);

Specyfikacje

Specification Status Comment
DOM
The definition of 'ChildNode.remove' in that specification.
Living Standard Initial definition.
DOM4
The definition of 'ChildNode.remove' in that specification.
Obsolete  

Kompatybilność z przeglądarkami

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (on Element) 23.0 (Yes) 23.0 (23.0) No support[1] 10.0 7.0
Support on CharacterData and DocumentType 29.0 (Yes) 23.0 (23.0) No support 16.0 7.0
Feature Android Android Webview Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Mobile
Basic support (on Element) (Yes) (Yes) (Yes) 23.0 (23.0) No support 10.0 No support (Yes)
Support on CharacterData and DocumentType (Yes) (Yes) (Yes) 23.0 (23.0) No support 16.0 No support (Yes)

[1] IE wspiera niestandardową funkcję removeNode(bool), gdzie argument bool wskazuje czy węzły potomne danego elementu powinny być także usunięte. MSDN: removeNode

Zobacz również

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Fidosek, griter, krystian71115
Ostatnia aktualizacja: Fidosek,