ממשקי פיתוח יישומים בג'אווה-סקריפט

JavaScript API listing

בממשקי פיתוח היישומים עבור הרחבות רשת בג'אווה-סקריפט ניתן להשתמש בתוך

  תסריטי הרקע של ההרחבה ובכל המסמכים האחרים הכלולים בהרחבה, כולל  browser action or page action popups, sidebars, options pages, or new tab pages. A few of these APIs can also be accessed by an extension's content scripts (see the list in the content script guide).

To use the more powerful APIs you need to request permission in your extension's manifest.json.

You can access the APIs using the browser namespace:

function logTabs(tabs) {
  console.log(tabs);
}

browser.tabs.query({currentWindow: true}, logTabs);

Many of the APIs are asynchronous, returning a Promise:

function logCookie(c) {
  console.log(c);
}

function logError(e) {
  console.error(e);
}

var setCookie = browser.cookies.setokie.then(logCookie, logError);

Note that this is different from Google Chrome's extension system, which uses the chrome namespace instead of browser, and which uses callbacks instead of promises for asynchronous functions. As a porting aid, the Firefox implementation of WebExtensions APIs supports chrome and callbacks as well as browser and promises. Mozilla has also written a polyfill which enables code that uses browser and promises to work unchanged in Chrome: https://github.com/mozilla/webextension-polyfill.

Firefox also implements these APIs under the chrome namespace using callbacks. This allows code written for Chrome to run largely unchanged in Firefox for the APIs documented here.

Microsoft Edge uses the browser namespace, but doesn't yet support promise-based asynchronous APIs. In Edge, for the time being, asynchronous APIs must use callbacks.

Not all browsers support all the APIs: for the details, see Browser support for JavaScript APIs.

See below for a complete list of JavaScript APIs:

browserAction
מוסיף כפתור לסרגל הכלים של הדפדפן.
storage
מאפשר להרחבות לאחסן ולשלוף נתונים, ולהאזין לשינויים בפריטים המאוחסנים.
השכמות
מתזמנות קוד לרוץ בזמן שצויין. זה כמו setTimeout() ו- setInterval(), פרט לכך שפונקציות אלה לא עובדות עם דפי רקע הנטענים על פי דרישה. השכמות אינן מתמידות לאורך מפגשי הדפדפן.