Phần tử HTML

{{HTMLSidebar("Elements")}}

Trang này bao gồm {{Glossary("HTML"){{Glossary("Element","elements")}}. Chúng được chia thành các nhóm bởi chức năng với mong muốn giúp bạn dễ dàng tìm kiếm để có thể đạt được điều mà bạn có trong tâm trí một cách dễ dàng . Dù cho bản hướng dẫn này được viết ra để dành cho những người mới hoặc những người mới bắt đầu trong việc mã hóa, chúng tôi mong rằng đây có thể là tài liệu tham khảo hữu ích cho tất cả mọi người. 

Các phần tử căn bản

Các phần tử căn bản là cột sống cho tất cả các văn bản HTML nào. bạn sẽ thấy rằng những nguyên tố này nằm trong mã nguồn của bất cứ trang web nào đằng sau dòng trên cùng khai báo hiệu trang đó. Dòng khai báo xác định loại phiên bản (X)HTML mà trang đó sử dụng. Các phần tử được đặt giữa thẻ <html> mở và thẻ </html> đóng, đồng thời cũng được gọi là phần tử gốc.

{{HTMLRefTable("HTML Root Element")}}

Document metadata

Metadata contains information about the page. This includes information about styles, scripts and data to help software (Search engines, {{Glossary("Browser","browsers")}}, etc.) use and render the page. Metadata for styles and scripts may be defined in the page or link to another file that has the information. 

{{HTMLRefTable("HTML document metadata")}}

Phân chia nội dung

Các phần tử chia thành các mục giúp bạn trình bày nội dung tài liệu một cách loogic. Sử dụng các phần tử phân chia nội dung để tạo ra hình thể rộng cho nội dung trang, bao gồm tiêu đề và chân trang, và phần tử tiêu đề để đánh dấu phần nội dung.

{{HTMLRefTable("HTML sections")}}

Text content

Use HTML text content elements to organize blocks or sections of content placed between the opening <body> and closing </body> tags. Important for {{Glossary("accessibility")}} and {{Glossary("SEO")}}, these elements identify the purpose or structure of that content.     

{{HTMLRefTable("HTML grouping content")}}

Inline text semantics

Sử dụng ngữ nghĩa văn bản bên trong HTML để xác định ý nghĩa, cấu trúc hoặc kiểu của từ, dòng hoặc bất kỳ phần văn bản tùy ý nào

{{HTMLRefTable("HTML text-level semantics")}}

Image & multimedia

HTML allows to use various multimedia ressources such as images, audio and video.

{{HTMLRefTable("multimedia")}}

embedded content

Beyond multimedia contents HTML can include many other stuff, even if it's not always easy to interact with.

{{HTMLRefTable({"include":["HTML embedded content"], "exclude":["multimedia"]})}}

Scripting

{{HTMLRefTable("HTML scripting")}}

Edits

{{HTMLRefTable("HTML edits")}}

Table content

Those set of elements is specificaly made to handle tabular data

{{HTMLRefTable("HTML tabular data")}}

Forms

{{HTMLRefTable("HTML forms")}}

Interactive elements

{{HTMLRefTable("HTML interactive elements")}}

Web Components

Those elements are defined in the {{Glossary("W3C","World Wide Web Consortium")}} (W3C) Web Components collection of specifications rather than the HTML specification.

{{HTMLRefTable({"include":["Web Components"],"elements":["decorator","shadow"]})}}

Obsolete and deprecated elements

Some old HTML elements were deprecated and their usage is strongly discouraged. You should never use them for new project, and replace them in old projects. There are listed here for information only.

{{HTMLRefTable({"include":["Deprecated","Obsolete"]})}}