Phần tử HTML

Trang này bao gồm HTML elements. Chúng được chia thành các nhóm bởi chức năng với mong muốn giúp bạn dễ dàng tìm kiếm để có thể đạt được điều mà bạn có trong tâm trí một cách dễ dàng . Dù cho bản hướng dẫn này được viết ra để dành cho những người mới hoặc những người mới bắt đầu trong việc mã hóa, chúng tôi mong rằng đây có thể là tài liệu tham khảo hữu ích cho tất cả mọi người. 

Các phần tử căn bản

Các phần tử căn bản là cột sống cho tất cả các văn bản HTML nào. bạn sẽ thấy rằng những nguyên tố này nằm trong mã nguồn của bất cứ trang web nào đằng sau dòng trên cùng khai báo hiệu trang đó. Dòng khai báo xác định loại phiên bản (X)HTML mà trang đó sử dụng. Các phần tử được đặt giữa thẻ <html> mở và thẻ </html> đóng, đồng thời cũng được gọi là phần tử gốc.

Element Description
<html> The HTML <html> element represents the root (top-level element) of an HTML document, so it is also referred to as the root element. All other elements must be descendants of this element.

Document metadata

Metadata contains information about the page. This includes information about styles, scripts and data to help software (Search engines, browsers, etc.) use and render the page. Metadata for styles and scripts may be defined in the page or link to another file that has the information. 

Element Description
<base> (en-US)
<head> (en-US)
<link> (en-US)
<meta> The HTML <meta> element represents Metadata that cannot be represented by other HTML meta-related elements, like base, link, script, style or title.
<style> (en-US)
<title> (en-US)

Phân chia nội dung

Các phần tử chia thành các mục giúp bạn trình bày nội dung tài liệu một cách loogic. Sử dụng các phần tử phân chia nội dung để tạo ra hình thể rộng cho nội dung trang, bao gồm tiêu đề và chân trang, và phần tử tiêu đề để đánh dấu phần nội dung.

Element Description
<address> (en-US)
<article> (en-US)
<aside> (en-US)
<footer> (en-US)
<header> The HTML <header> element represents a group of introductory or navigational aids. It may contain some heading elements but also other elements like a logo, a search form, and so on.
<h1> (en-US), <h2> (en-US), <h3> (en-US), <h4> (en-US), <h5> (en-US), <h6> (en-US)
<main> (en-US)
<nav> (en-US)
<section> (en-US)

Text content

Use HTML text content elements to organize blocks or sections of content placed between the opening <body> and closing </body> tags. Important for accessibility and SEO, these elements identify the purpose or structure of that content.     

Element Description
<blockquote> (en-US)
<dd> (en-US)
<div> (en-US)
<dl> (en-US)
<dt> (en-US)
<figcaption> (en-US)
<figure> (en-US)
<hr> (en-US)
<li> (en-US)
<ol> (en-US)
<p> (en-US)
<pre> (en-US)
<ul> (en-US)

Inline text semantics

Sử dụng ngữ nghĩa văn bản bên trong HTML để xác định ý nghĩa, cấu trúc hoặc kiểu của từ, dòng hoặc bất kỳ phần văn bản tùy ý nào

Element Description
<a> (en-US)
<abbr> (en-US)
<b> (en-US)
<bdi> (en-US)
<bdo> (en-US)
<br> (en-US)
<cite> (en-US)
<code> (en-US)
<data> (en-US)
<dfn> (en-US)
<em> The HTML <em> element marks text that has stress emphasis. The <em> element can be nested, with each level of nesting indicating a greater degree of emphasis.
<i> (en-US)
<kbd> (en-US)
<mark> (en-US)
<q> (en-US)
<rb> (en-US)
<rp> (en-US)
<rt> (en-US)
<rtc> (en-US)
<ruby> (en-US)
<s> (en-US)
<samp> (en-US)
<small> (en-US)
<span> Phần tử <span> HTML là một bộ chứa nội tuyến chung cho nội dung cụm từ, vốn không đại diện cho bất cứ điều gì. Nó có thể được sử dụng để nhóm các thành phần cho mục đích tạo kiểu (sử dụng các thuộc tính class hoặc id) hoặc vì chúng chia sẻ các giá trị thuộc tính, như lang. Nó chỉ được sử dụng khi không có yếu tố ngữ nghĩa nào khác phù hợp. <span> rất giống với phần tử div, nhưng div là phần tử cấp khối trong khi <span> là phần tử nội tuyến.
<strong> (en-US)
<sub> (en-US)
<sup> (en-US)
<time> (en-US)
<u> (en-US)
<var> (en-US)
<wbr> (en-US)

Image & multimedia

HTML allows to use various multimedia ressources such as images, audio and video.

Element Description
<area> (en-US)
<audio> (en-US)
<img> (en-US)
<map> (en-US)
<track> (en-US)
<video> (en-US)

embedded content

Beyond multimedia contents HTML can include many other stuff, even if it's not always easy to interact with.

Element Description
<embed> (en-US)
<iframe> (en-US)
<object> (en-US)
<param> (en-US)
<picture> (en-US)
<portal> (en-US)
<source> (en-US)

Scripting

Element Description
<canvas> (en-US)
<noscript> (en-US)
<script> (en-US)

Edits

Element Description
<del> (en-US)
<ins> (en-US)

Table content

Those set of elements is specificaly made to handle tabular data

Element Description
<caption> (en-US)
<col> (en-US)
<colgroup> (en-US)
<table> (en-US)
<tbody> (en-US)
<td> (en-US)
<tfoot> (en-US)
<th> (en-US)
<thead> (en-US)
<tr> (en-US)

Forms

Element Description
<button> (en-US)
<datalist> (en-US)
<fieldset> (en-US)
<form> (en-US)
<input> (en-US)
<label> (en-US)
<legend> (en-US)
<meter> (en-US)
<optgroup> (en-US)
<option> (en-US)
<output> (en-US)
<progress> (en-US)
<select> (en-US)
<textarea> (en-US)

Interactive elements

Element Description
<details> (en-US)
<dialog> Phần tử HTML <dialog> đại diện cho một hộp thoại hoặc một component tương tác được, chẳng hạn như giao diện cửa sổ hoặc khảo sát.
<menu> (en-US)
<summary> (en-US)

Web Components

Those elements are defined in the World Wide Web Consortium (W3C) Web Components collection of specifications rather than the HTML specification.

Element Description
<content> (en-US)
<decorator>
<shadow> (en-US)
<slot> (en-US)
<template> (en-US)

Obsolete and deprecated elements

Some old HTML elements were deprecated and their usage is strongly discouraged. You should never use them for new project, and replace them in old projects. There are listed here for information only.

Element Description
<acronym> (en-US)
<applet> (en-US)
<basefont> (en-US)
<bgsound> (en-US)
<big> (en-US)
<blink> (en-US)
<center> Phần tử trung tâm HTML lỗi thời ( <center>) là phần tử cấp khối hiển thị nội dung cấp khối hoặc nội dòng được căn giữa theo chiều ngang bên trong phần tử chứa nó.
<content> (en-US)
<dir> (en-US)
<font> (en-US)
<frame> (en-US)
<frameset> (en-US)
<hgroup> (en-US)
<image> (en-US)
<isindex> (en-US)
<keygen> (en-US)
<listing> (en-US)
<marquee> (en-US)
<menuitem> (en-US)
<multicol> (en-US)
<nextid> (en-US)
<nobr> (en-US)
<noembed> (en-US)
<noframes> (en-US)
<plaintext> (en-US)
<rb> (en-US)
<rtc> (en-US)
<shadow> (en-US)
<spacer> (en-US)
<strike> (en-US)
<tt> (en-US)
<xmp> (en-US)