Metadata

Metadata (Siêu dữ liệu) là — in its very simplest definition — dữ liệu mô tả dữ liệu. Chẳng hạn, tài liệu HTML là dữ liệu, nhưng HTML có thể chứa metadata trong phần tử <head> (en-US) để mô tả tài liệu đó — như là ai viết nó, và tóm lược trang web.

Tìm hiểu thêm

Kiến thức chung

HTML metadata

  • Phần tử <meta> trên MDN