String.prototype.match()

Метод match() шукає та повертає (якщо є) збіги рядка із зазначеним регулярним виразом.

Синтаксис

str.match(regexp)

Параметри

regexp
Об'єкт регулярного виразу.
Якщо передати значення іншого типу, воно буде неявно перетворене на RegExp за допомогою оператора new RegExp(regexp).
Якщо жодного параметра не вказано, метод поверне масив з одним елементом — порожнім рядком: [""].

Вертає

Масив, чий вміст залежить від наявності чи відсутності глобального (g) прапора, або null, якщо жодних збігів не знайдено.

 • Якщо використовується прапор g, метод поверне усі результати, що збігаються з повним регулярним виразом, але не поверне захоплені групи.
 • Якщо прапор g не використовується, метод поверне лише перший повний збіг та захоплені групи, які він містить. У цьому випадку повернений елемент матиме додаткові властивості, описані нижче.

Додаткові властивості

Як пояснювалось вище, деякі результати містять наступні додаткові властивості:

groups
Масив іменованих захоплених груп або undefined, якщо іменовані групи не були визначені. Дивіться Групи та діапазони, щоб дізнатись більше.
index
Індекс пошуку, за яким був знайдений результат.
input 
Копія рядка, в якому здійснювався пошук.

Опис

Якщо регулярний вираз не позначено прапорцем g, виклик str.match() повертає такий самий результат, що й RegExp.exec().

Інші методи

 • Якщо вам треба з'ясувати, чи відповідає рядок регулярному виразові RegExp, скористайтеся методом RegExp.test().
 • Якщо вас цікавить лише перший збіг, можете натомість використати RegExp.exec().
 • Якщо ви хочете отримати захоплені групи, а прапорець g встановлено, вам потрібен метод RegExp.exec() або String.prototype.matchAll().

Приклади

Використання match()

У прикладі нижче метод match() задіяно, щоб знайти слово «розділ», за ним одну чи кілька цифр, далі десяткова крапка та 0 чи більше числових символів.

Регулярний вираз позначено прапорцем i, що означає відсутність розрізнювання великих та малих літер.

var str = 'Докладніше див. розділ 3.4.5.1';
var re = /див\. (розділ \d+(\.\d)*)/i;
var found = str.match(re);

console.log(found);

// Виводить:
// [
//  0: "див. розділ 3.4.5.1"
//  1: "розділ 3.4.5.1"
//  2: ".1"
//  index: 11
//  input: "Докладніше див. розділ 3.4.5.1"
// ]

// Рядок "див. розділ 3.4.5.1" є повним збігом.
// Рядок "розділ 3.4.5.1" — це підрядок, захоплений підвиразом '(розділ \d+(\.\d)*)'
// Рядок ".1" — це останній підрядок, захоплений підвиразом '(\.\d)'
// Властивість 'index' (11) — це зсув підрядка, що відповідає регулярному виразові
// Властивість 'input' — це повна копія досліджуваного рядка str

Вживання прапорців i та g із методом match()

Приклад нижче засвідчує дію прапорців i (ignore case — регістронезалежний режим) та g (global — пошук усіх збігів, а не тільки першого) при використанні метода match(). Будуть повернені усі літери від A до E та від a до e, кожна як окремий елемент масиву.

var str = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
var regexp = /[A-E]/gi;
var matches_array = str.match(regexp);

console.log(matches_array);
// ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e']

Заувага: Дивіться також метод String.prototype.matchAll() та Складний пошук за допомогою прапорів.

Використання іменованих груп

У переглядачах, які підтримують іменовані захоплені групи, наступний код захопить "їжак" чи "кіт" у групу на ім'я "тварина":

let paragraph = 'Єхидна, ґава, їжак ще й шиплячі плазуни бігцем форсують Янцзи.';

let capturingRegex = /(?<тварина>їжак|кіт) ще й/;
found = paragraph.match(capturingRegex);
console.log(found.groups); // {тварина: "їжак"}

Використання match() без параметрів

var str = "Я — Дух одвічної стихії";

// вертає ["", index: 0, input: "Я — Дух одвічної стихії"]
str.match();

Параметр відмінного від RegExp типу

Якщо переданий параметр являє собою рядок або число, його буде перетворено на об'єкт RegExp шляхом неявного виклику new RegExp(obj).

Якщо це додатнє число, його знаком + буде знехтувано, проте для від'ємного числа знак - стане частиною регулярного виразу:

var str1 = "NaN означає «не число». Нескінченність у JavaScript має дві форми: -Infinity та +Infinity.",
  str2 = "Моїй бабці 65 років, а дідусеві — 63.",
  str3 = "Незмінна величина null позначає відсутність очікуваного значення.";

str1.match("число");  // "число" є рядком; вертає ["число"]
str1.match(NaN);    // величина NaN є числом; вертає ["NaN"]
str1.match(Infinity);  // величина Infinity також є числом; вертає ["Infinity"]
str1.match(+Infinity); // вертає ["Infinity"]
str1.match(-Infinity); // вертає ["-Infinity"]
str2.match(65);     // вертає ["65"]
str2.match(+65);    // додатнє число; вертає ["65"]
str3.match(null);    // вертає ["null"]

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.match' in that specification.

Підтримка веб-переглядачами

Базова підтримка методу match()

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
matchChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Підтримка іменованих груп

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Named capture groupsChrome Full support 64Edge Full support 79Firefox Full support 78IE No support NoOpera Full support 51Safari Full support 11.1WebView Android Full support 64Chrome Android Full support 64Firefox Android No support NoOpera Android Full support 47Safari iOS Full support 11.3Samsung Internet Android Full support 9.0nodejs Full support 10.0.0
Full support 10.0.0
Full support 8.3.0
Disabled
Disabled From version 8.3.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Зауваги щодо Firefox

 • Аргумент flags був нестандартним другим аргументом, доступним лише у Firefox: str.match(regexp, flags). Він був прибраний, починаючи з Firefox 49.
 • У Firefox 27 цей метод було узгоджено зі специфікацією ECMAScript. Коли match() викликано із глобальним регулярним виразом, властивість RegExp.lastIndex (якщо зазначено) скидається до 0 (bug 501739).

Див. також