Przejdź do:

Wystąpił błąd skryptu na tej stronie. Edytorzy witryny zostali o tym powiadomieni. W tym czasie można poniżej zobaczyć część jej treści.

Podsumowanie

Kotwica (<a>...</a>) definiuje hiperłącze, nazwane miejsce docelowe dla hiperłącza lub obydwa.

Atrybuty

accesskey
Ten atrybut określa skrót klawiaturowy nawigacji dla elementu. Przyciśnięcie ALT lub podobnego klawisza (zależnie od przeglądarki i systemu operacyjnego) w połączeniu ze zdefiniowanym klawiszem wybiera kotwicę powiązaną z tym klawiszem.
charset
Ten atrybut definiuje kodowanie znaków powiązanego zasobu. Wartością jest rozdzielona spacjami lub przecinkami lista zestawów znaków zdefiniowanych w RFC 2045. Domyślną wartością jest ISO-8859-1.
coords
Do użycia z obiektem shape, ten atrybut używa rozdzielonej przecinkami listy liczb do zdefiniowania współrzędnych obiektu na stronie.
datafld
Ten atrybut określa nazwę kolumny z tego obiektu źródła danych, który dostarcza powiązane dane. Jest on specyficzny dla Microsoft's Data Binding w Internet Explorer 4
datasrc
Ten atrybut wskazuje identyfikator obiektu źródła danych, który dostarcza dane powiązane z tym elementem. Jest on specyficzny dla Microsoft's Data Binding w Internet Explorer 4
href
Jest to jedyny wymagany atrybut dla kotwic definiujących hipertekstowy odnośnik źródła. Wskazuje on cel odnośnika - URL lub jego fragment, bądź nazwę poprzedzoną znakiem hasz (#), która określa wewnętrzne umiejscowienie celu w aktualnym dokumencie. Adresy URL nie są ograniczone jedynie do dokumentów sieciowych bazujących na protokole http. Adresy URL mogą używać jakiegokolwiek protokołu wspieranego przez przeglądarkę. Przykładowo, file, ftp i mailto działają w większości przeglądarek.
hreflang
Ten atrybut jest używany do wskazania języka powiązanego zasobu. Zobacz "Language Reference", wspomniane wcześniej w tym dodatku, aby uzyskać informacje o dozwolonych wartościach.
methods
Wartość tego atrybutu dostarcza informacji o funkcjach, które mogą być wykonane na obiekcie. Wartości są generalnie podawane przez protokół HTTP, gdy jest on użyty, ale może (z podobnych przyczyn co atrybut title) być to użyteczne do włączenia dodatkowych informacji z góry w odnośniku. Przykładowo, przeglądarka może wybrać inne wyświetlanie odnośnika jako funkcję określonej metody; coś, co można przeszukiwać, może otrzymać inną ikonę lub zewnętrzny odnośnik może wyświetlić ze wskazaniem opuszczenia aktualnej strony. Ten element nie jest zbyt dobrze rozumiany i wspierany, nawet przez przeglądarki definiujące, Internet Explorer 4.
ping
Ten atrybut powinien zawierać listę oddzielonych znakiem spacji identyfikatorów URI, do których ma zostać wysłane powiadomienie, gdy użytkownik kliknie odnośnik. Program Firefox wysyła wówczas żądanie (przy użyciu metody POST) do wszystkich adresów protokołu HTTP z listy. Tę funkcjonalność atrybutu ping można wyłączyć, ustawiając wartość false dla preferencji browser.send_pings. Obsługa atrybutu „ping” została wyłączona, począwszy od wersji beta 3 programu Firefox 3 (błąd 415168).
name
Ten atrybut jest wymagany w kotwicy definiującej położenie celu wewnątrz dokumentu. Wartość atrybutu name jest podobna do wartości atrybutu id i powinna być unikatowym w dokumencie identyfikatorem alfanumerycznym. Zgodnie ze specyfikacją HTML 4.01 zarówno id jak i name mogą być używane z <a> dopóki mają identyczne wartości.
rel
Dla kotwic zawierających atrybut href, ten atrybut określa powiązanie celu z odnośnikiem. Wartością jest rozdzielona przecinkami lista wartości powiązań. Wartości i ich znaczenia zostaną zarejestrowane przez źródła, które mogą mieć znaczenie dla autora strony. Domyślne powiązanie, jeśli żadne inne nie zostanie podane, jest puste. Atrybut rel powinien być używany tylko wtedy, gdy jest obecny atrybut href.
rev
Ten atrybut określa odnośnik wsteczny, odwrócenie powiązania atrybutu rel. Jest to użyteczne dla wskazywania, skąd pochodzi obiekt jak np. autor strony.
shape
Ten atrybut jest używany do definiowania wybieralnego obszaru dla hipertekstowych odnośników źródłowych związanych z figurami, aby stworzyć mapę obrazu. Wartościami tego atrybutu są circle (koło), default (wewnętrzny obszar), polygon (wielokąt) i rect (prostokąt). Format atrybutu coords zależy od wartości shape. Dla circle wartością jest x,y,r, gdzie x i y są współrzędnymi środka koła w pikselach, a r jest promieniem w pikselach. Dla rect współrzędnymi atrybutu powinny być x,y,w,h. Wartości x,y definiują lewy górny róg prostokąta, podczas gdy w i h definiują odpowiednio szerokość i wysokość. Wartość wielokąta w shape wymaga wartości x1,y1,x2,y2,... dla coords. Każda z par x,y definiuje czubek wielokąta, z kolejnymi czubkami połączonymi linią prostą i ostatnim czubkiem połączonym z pierwszym. Wartość default dla shape wymaga, aby użyta została cała zamknięta przestrzeń (zazwyczaj jest to obrazek).

Uwaga: Wskazane jest użycie atrybutu usemap dla elementu <img> i powiązanego elementu <map> do zdefiniowania kluczowych punktów zamiast atrybutu shape.

tabindex
Ten atrybut używa liczby do identyfikacji pozycji obiektu w kolejności tabulatorów dla nawigacji klawiaturowej, używającej klawisza TAB.
target
Ten atrybut określa docelowe okno hipertekstowego odnośnika źródłowego, który odnosi się do ramki. Informacja powiązana z celem zostanie wyświetlona w nazwanym oknie. Ramki i ramki jednoliniowe muszą być nazwane, aby mogły być celem. Są jednak specjalne wartości nazw. Zalicza się do nich _blank, która wskazuje nowe okno; _parent, która wskazuje rodzica zestawu ramek zawierającego źródłowy link; _self, która wskazuje ramkę zawierającą źródłowy link; _top, która wskazuje całe okno przeglądarki.
type
Ten atrybut określa typ mediów w formie typu MIME dla powiązanego celu. Generalnie jest to dostarczane wyłącznie jako dodatkowa informacja, jednak w przyszłości przeglądarka może dodać małą ikonę dla typów multimediów. Na przykład, przeglądarka może dodać małą ikonę głośnika, kiedy typ jest ustawiony na audio/wav. Zobacz całkowitą listę rozpoznawanych typów MIME http://www.w3.org/TR/html4/reference...#ref-MIMETYPES
urn
Ten rzekomo wspierany przez Microsoft atrybut łączy zunifikowaną nazwę zasobu (Uniform Resource Name - URN) z odnośnikiem. Mimo że jest on od dawna oparty o standard, znaczenie URN nie zostało jeszcze dokładnie zdefiniowane, dlatego atrybut ten jest bez znaczenia.

Przykład

<!-- kotwica tworząca odnośnik do zewnętrznego pliku -->
<a href="http://www.mozilla.com/">
Zewnętrzny odnośnik
</a>

Rezultat

Zewnętrzny odnośnik

{{ HTML:Element_Navigation }}

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Ptak82, Flaneur, Mgjbot, Diablownik, Miczek, Witia, Chlopczyk
Ostatnia aktualizacja: teoli,