عنصرهای HTML

فهرست پیش‌رو مرجعی است برای تمام عنصر‌های HTML، که دربرگیرنده‌ی عنصرهای جدید در HTML5 نیز می‌باشد.

عنصرهای HTML اجزایی هستند که مشخص می‌کنند اسناد HTML چگونه باید ساخته شوند، و چه نوع محتوایی در کدام قسمت از سند HTML باید قرار بگیرند. نام آن‌ها باید بین دو علامت ">" و "<" به صورت "<نام عنصر>" قرار می‌گیرد که به چنین ساختاری یک برچسب گفته می‌شود. اگر عنصر شامل محتوای دیگری باشد، با یک برچسب پایانی خاتمه می‌یابد، به صورتی که نام عنصر به همراه یک خط مورب آورده می‌شود: <نام عنصر/>. برخی از عنصرها به برچسب پایانی نیازی ندارند مانند عنصر <img> که به عنصرهای تهی معروف هستند. اسناد HTML شامل فهرستی درختواره از عنصرهای مختلف هستند، که نام هر یک مشخص کننده‌ی عملکردش است. برای نمونه عنصر <title> نشان‌دهنده‌ی عنوان یک سند است. در ادامه فهرستی الفبایی از عنصرهای HTML وجود دارد.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

  • <map> (en-US) (نقشه‌ی تصویر)
  • <mark> (en-US) (متن علامت‌گذاری‌شده) HTML5
  • <marquee> (en-US) که This API has not been standardized.
  • <menu> (en-US) (فهرستی از فرمان‌ها) که در HTML4 کنارگذاشته شد اما در HTML5 دوباره استفاده می‌شود
  • <meta> (en-US) (فراداده - اطلاعاتی که در مرورگر قابل مشاهده نیستند اما معنای خاصی دارند)
  • <meter> (en-US) (مقیاس یا اندازه‌ی عددی) HTML5

N

O

P

Q

R

(عنصرهای Ruby به برنامه‌های پشتیبانی نظیر XHTML Ruby Support یا HTML Ruby نیاز دارند که مورد آخر هنور در حال توسعه است)

S

T

U

  • <u> (en-US) (استفاده به عنوان خط‌زیرین تا HTML4، تغییرشکل‌یافته در HTML5) که Deprecated since HTML4 و HTML5
  • <ul> (en-US) (فهرست نامرتب یا نقطه‌دار)

V

W

X

Y

Z

{{ HTML:Element_Navigation() }}