Math.ceil()

Resum

La funció Math.ceil() retorna el més petit dels nombres sencers més grans o iguals a un nombre donat.

Sintaxi

Math.ceil(x)

Paràmetres

x
Un nombre.

Descripció

Degut a que ceil() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com a Math.ceil(), ren comptes de com a mètode d'una instància de Math (Math no és un constructor).

Exemples

Exemple: Ús de Math.ceil()

L'exemple següent mostra l'ús de Math.ceil().

Math.ceil(.95);  // 1
Math.ceil(4);   // 4
Math.ceil(7.004); // 8

Exemple: Ajust decimal

// Closure
(function() {
 /**
  * Decimal adjustment of a number.
  *
  * @param {String} type The type of adjustment.
  * @param {Number} value The number.
  * @param {Integer} exp  The exponent (the 10 logarithm of the adjustment base).
  * @returns {Number} The adjusted value.
  */
 function decimalAdjust(type, value, exp) {
  // If the exp is undefined or zero...
  if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0) {
   return Math[type](value);
  }
  value = +value;
  exp = +exp;
  // If the value is not a number or the exp is not an integer...
  if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0)) {
   return NaN;
  }
  // Shift
  value = value.toString().split('e');
  value = Math[type](+(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] - exp) : -exp)));
  // Shift back
  value = value.toString().split('e');
  return +(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] + exp) : exp));
 }

 // Decimal round
 if (!Math.round10) {
  Math.round10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('round', value, exp);
  };
 }
 // Decimal floor
 if (!Math.floor10) {
  Math.floor10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('floor', value, exp);
  };
 }
 // Decimal ceil
 if (!Math.ceil10) {
  Math.ceil10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('ceil', value, exp);
  };
 }
})();

// Round
Math.round10(55.55, -1);  // 55.6
Math.round10(55.549, -1); // 55.5
Math.round10(55, 1);    // 60
Math.round10(54.9, 1);   // 50
Math.round10(-55.55, -1); // -55.5
Math.round10(-55.551, -1); // -55.6
Math.round10(-55, 1);   // -50
Math.round10(-55.1, 1);  // -60
// Floor
Math.floor10(55.59, -1);  // 55.5
Math.floor10(59, 1);    // 50
Math.floor10(-55.51, -1); // -55.6
Math.floor10(-51, 1);   // -60
// Ceil
Math.ceil10(55.51, -1);  // 55.6
Math.ceil10(51, 1);    // 60
Math.ceil10(-55.59, -1);  // -55.5
Math.ceil10(-59, 1);    // -50

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.ceil' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.ceil' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també