HTML element reference

На страницата са изредени всички HTML елементи(HTML elements). Групирани са по предназначение, за да намирате желаното по-лесно.

За повече основни сведения относно елементите и атрибутите в HTML, проверете раздела за елементите в статията Въведение в HTML.

Кореновият елемент

Element Description
<html> (en-US)

Метаданните на документа

Метаданните съдържат информация за сайта - стилове, скриптове  и данни, които помагат на различни видове софтуер (търсещи машини, уеб четци, и др.) да използват и възпроизвеждат страницата. Метаданните за стиловете и скриптовете може да са зададени в страницата или чрез връзка към външен файл, който съдържа самите данни.

Element Description
<base> (en-US)
<head> (en-US)
<link> (en-US)
<meta> (en-US)
<style> (en-US)
<title> (en-US)

Разделение на съдържанието

Елементите за разделение на съдържанието позволяват да се построи документа като съвкупност от отделни логически парчета. Използвайте елементите за разделение на съдържанието, за да създадете подробна схема на съдържанието на страницата. Включете елементите header, footer navigation, и елементите за заглавната част, за да обособите частите на съдържанието.

Element Description
<address> (en-US)
<article> (en-US)
<aside> (en-US)
<footer> (en-US)
<header> (en-US)
<h1> (en-US), <h2> (en-US), <h3> (en-US), <h4> (en-US), <h5> (en-US), <h6> (en-US)
<main> Този елемент може да съдържа само глобалните атрибути (global attributes).
<nav> (en-US)
<section> (en-US)

Текстово съдържание

Use HTML text content elements to organize blocks or sections of content placed between the opening <body> (en-US) and closing </body> tags. Important for accessibility and SEO, these elements identify the purpose or structure of that content.     

Element Description
<blockquote> (en-US)
<dd> (en-US)
<div> (en-US)
<dl> (en-US)
<dt> (en-US)
<figcaption> (en-US)
<figure> (en-US)
<hr> (en-US)
<li> (en-US)
<ol> (en-US)
<p> (en-US)
<pre> (en-US)
<ul> (en-US)

Семантика в текстовия поток

Използвайте елементите за текстовия поток за придаване на определено значение, строеж или изглед на отделна дума ред или част от текста.

Element Description
<a> (en-US)
<abbr> (en-US)
<b> (en-US)
<bdi> (en-US)
<bdo> (en-US)
<br> (en-US)
<cite> (en-US)
<code> (en-US)
<data> (en-US)
<dfn> (en-US)
<em> (en-US)
<i>  HTML елементът <i> представя част от текст, която трябва да изпъкне поради някаква причина - технически термин, фраза на чужд език или мисли на героя. Обикновено се изобразява в курсив.
<kbd> (en-US)
<mark> (en-US)
<q> (en-US)
<rb> (en-US)
<rp> (en-US)
<rt> (en-US)
<rtc> (en-US)
<ruby> (en-US)
<s> (en-US)
<samp> (en-US)
<small> (en-US)
<span> (en-US)
<strong> (en-US)
<sub> (en-US)
<sup> (en-US)
<time> (en-US)
<u> (en-US)
<var> (en-US)
<wbr> (en-US)

Изображения и мултимедия

HTML поддържа различни мултимедийни източници – изображения, аудио и видео.

Element Description
<area> (en-US)
<audio> (en-US)
<img> (en-US)
<map> (en-US)
<track> (en-US)
<video> (en-US)

Вложено съдържание

Освен обичайното мултимедийно съдържание, HTML може да включва и разни други типове съдържание. В тези случаи не винаги е лесно да се взаимодейства със съдържанието.

Element Description
<embed> (en-US)
<iframe> (en-US)
<object> (en-US)
<param> (en-US)
<picture> (en-US)
<portal> (en-US)
<source> (en-US)

Скриптове

За да може да се създава динамично съдържание и уеб приложения, HTML поддържа употребата на скриптови езици. Най-често това е  JavaScript. Определени елементи поддържат тези възможности.

Element Description
<canvas> (en-US)
<noscript> (en-US)
<script> (en-US)

Обозначаване на промени

Тези елементи ви дават възможност да укажете, че дадени части от текста са променени.

Element Description
<del> (en-US)
<ins> (en-US)

Таблично съдържание

The elements here are used to create and handle tabular data.

Element Description
<caption> (en-US)
<col> (en-US)
<colgroup> (en-US)
<table> (en-US)
<tbody> (en-US)
<td> (en-US)
<tfoot> (en-US)
<th> (en-US)
<thead> (en-US)
<tr> (en-US)

Формуляри

HTML provides a number of elements which can be used together to create forms which the user can fill out and submit to the Web site or application. There's a great deal of further information about this available in the HTML forms guide.

Element Description
<button> (en-US)
<datalist> (en-US)
<fieldset> (en-US)
<form> (en-US)
<input> (en-US)
<label> (en-US)
<legend> (en-US)
<meter> (en-US)
<optgroup> (en-US)
<option> (en-US)
<output> (en-US)
<progress> (en-US)
<select> (en-US)
<textarea> (en-US)

Елементи за взаймодействие с потребителя

HTML offers a selection of elements which help to create interactive user interface objects.

Element Description
<details> (en-US)
<dialog> (en-US)
<menu> (en-US)
<summary> (en-US)

Web Components

Web Components is an HTML-related technology which makes it possible to, essentially, create and use custom elements as if it were regular HTML. In addition, you can create custom versions of standard HTML elements.

Element Description
<content> (en-US)
<shadow> (en-US)
<slot> (en-US)
<template> (en-US)

Остарели и отхвърлени елементи

Warning: These are old HTML elements which are deprecated and should not be used. You should never use them in new projects, and should replace them in old projects as soon as you can. They are listed here for informational purposes only.

Element Description
<acronym> (en-US)
<applet> (en-US)
<basefont> (en-US)
<bgsound> (en-US)
<big> (en-US)
<blink> (en-US)
<center> (en-US)
<content> (en-US)
<dir> (en-US)
<font> (en-US)
<frame> (en-US)
<frameset> (en-US)
<hgroup> (en-US)
<image> (en-US)
<isindex> (en-US)
<keygen> (en-US)
<listing> (en-US)
<marquee> (en-US)
<menuitem> (en-US)
<multicol> (en-US)
<nextid> (en-US)
<nobr> (en-US)
<noembed> (en-US)
<noframes> (en-US)
<plaintext> (en-US)
<rb> (en-US)
<rtc> (en-US)
<shadow> (en-US)
<spacer> (en-US)
<strike> (en-US)
<tt> (en-US)
<xmp> (en-US)