XML

eXtensible Markup Language (XML) là ngôn ngữ đánh dấu chung được W3C đặc tả. Ngành Công nghệ thông tin (IT) sử dụng nhiều ngôn ngữ dựa trên XML như là ngôn ngữ mô tả dữ liệu.

Các thẻ XML tương tự như các thẻ HTML, nhưng XML linh hoạt hơn nhiều bởi nó cho phép người dùng tự định nghĩa các thẻ riêng của họ. Theo cách này, XML hoạt động như một ngôn ngữ meta, nó có thể dùng để định nghĩa các ngôn ngữ khác, chẳng hạn như RSS. Ngoài ra, HTML là ngôn ngữ trình bày, trong khi XML là ngôn ngữ mô tả dữ liệu. Điều này có nghĩa là XML có phạm vi hoạt động rộng hơn thay vì chỉ ở trên Web. Ví dụ, dịch vụ Web có thể dùng XML để trao đổi request (yêu cầu) và response (phản hồi).

Tìm đọc thêm