Identifier

Định danh là chuỗi ký tự trong mã nguồn để xác định variable, function, hoặc property.

Trong JavaScript, các định danh đều phân biệt hoa thường (case-sensitive) và có thể chứa ký tự Unicode, $, _, và ký tự số (0-9), nhưng không bắt đầu bằng ký tự số.

Định danh khác với chuỗi ký tự ở chỗ: chuỗi ký tự là dữ liệu, còn định danh là một phần của mã nguồn. Trong JavaScript, không có cách nào để chuyển đổi định danh thành chuỗi ký tự, nhưng đôi khi có thể truyền chuỗi ký tự vào định danh.

Xem thêm

Kiến thức chung