Thuật Toán

Thuật toán là một chuỗi khép kín những hướng dẫn để thực hiện một chức năng.

Nói cách khác, thuật toán mô tả phương án để giải quyết một vấn đề và nhờ đó nó có thể được sử dụng lại mỗi khi cần, bởi con người hay thậm chí là máy móc. Các nhà khoa học máy tính so sánh hiệu quả của các thuật toán thông qua khái niệm "Độ phức tạp" hay mang cái tên khác là "Big O"

Lấy ví dụ:

  • Công thức nấu ăn là một thuật toán đơn giản của con người
  • Thuật toán phân loại thường được dùng trong lập trình để dạy cho máy móc cách phân loại dữ liệu

Những thuật toán thông dụng là thuật toán tìm đường, ví dụ như the Traveling Salemen Problem, Tree Traversal Algorithms, v..v

Có cả những thuật toán chỉ dành riêng cho học máy, như là Linear Regression, Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, Support Vector Machine, Recurrent Neural Network (RNN), Long Short Term Memory (LSTM) Neural Network, Convolutional Neural Network (CNN), Deep Convolutional Neural Network v..v...

Learn more

General knowledge

Technical reference