To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

This page lists all the HTML elements, which are created using tags. They are grouped by function to help you find what you have in mind easily. An alphabetical list of all elements is provided in the sidebar on every element's page as well as this one.

For more information about the basics of HTML elements and attributes, see the section on elements in the Introduction to HTML article.

Main root

Element Description
<html>

Document metadata

Metadata contains information about the page. This includes information about styles, scripts and data to help software (search engines, browsers, etc.) use and render the page. Metadata for styles and scripts may be defined in the page or link to another file that has the information.

Element Description
<link> Element <link> - ten pusty element określa relacje między aktualnym dokumentem a innymi dokumentami. Możliwe użycia tego elementu zawierają określenie relacyjnej struktury dla nawigacji oraz linkowanie do arkusza stylów.
<meta>
<style>
<title>

Sectioning root

Element Description
<body>

Content sectioning

Content sectioning elements allow you to organize the document content into logical pieces. Use the sectioning elements to create a broad outline for your page content, including header and footer navigation, and heading elements to identify sections of content.

Element Description
<address>
<article>
<aside> Element jężyka HTML <aside> reprezentuje pewnego rodzaju poboczną sekcję strony, która mogłaby także być uważana za jej odrębny element, nie mający związku z jej treścią. Takie sekcje są zwykle reprezentowane jako kolumny z boku artykułów lub wrtrącenia. Często zawierają one różne typy informacji takie jak powiązane reklamy, biografie autorów, aplikacje lub informacje o profilu i powiązane strony jak w przypadku blogów.
<footer>
<header>
<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>
<hgroup>
<nav>
<section> Element <section> ostanowi samodzielną sekcję tworzącą dokument HTML, której nie można przedstawić za pomocą bardziej szczegółowej semantycznie sekcji. Element <section> zazwyczaj posiada nagłówek.

Text content

Use HTML text content elements to organize blocks or sections of content placed between the opening <body> and closing </body> tags. Important for accessibility and SEO, these elements identify the purpose or structure of that content.

Element Description
<blockquote> Cytat blokowy oznacza, że dany tekst jest większym cytatem. Zazwyczaj pokazywane jest to jako wcięty tekst (zobacz w notatkach jak to zmienić). Źródło cytatu może być zaznaczone za pomocą elementu <cite>.
<dd>
<dir>
<div>
<dl>
<dt>
<figcaption>
<figure>
<hr>
<li>
<main>
<ol>
<p>
<pre>
<ul>

Inline text semantics

Use the HTML inline text semantic to define the meaning, structure, or style of a word, line, or any arbitrary piece of text.

Element Description
<a>
<abbr>
<b>
<bdi>
<bdo>
<br> Element tworzy w tekście przełamanie linii (powrót karetki). Jest to pusty element, zatem nie może mieć żadnej zawartości i zamykającego znacznika (</br>). Jest on użyteczny przy pisaniu wiersza lub adresu, gdzie ważne jest miejsce przełamania.
<cite>
<code> Element <code>...</code> służy do definiowania użytego kodu. Jest on elementem inline z przypisaną domyślnie czcionką Lucida Console.
<data>
<dfn>
<em>
<i>
<kbd>
<mark>
<nobr>
<q>
<rp>
<rt>
<rtc>
<ruby>
<s>
<samp>
<small>
<span> The HTML <span> element is a generic inline container for phrasing content, which does not inherently represent anything. It can be used to group elements for styling purposes (using the class or id attributes), or because they share attribute values, such as lang. It should be used only when no other semantic element is appropriate. <span> is very much like a <div> element, but <div> is a block-level element whereas a <span> is an inline element.
<strong> Element <strong>...</strong> daje mocny nacisk, zwykle jest on wyświetlany jako wytłuszczenie.
<sub>
<sup>
<time>
<tt>
<u>
<var>
<wbr>

Image and multimedia

HTML supports various multimedia resources such as images, audio, and video.

Element Description
<area> The HTML <area> element defines a hot-spot region on an image, and optionally associates it with a hypertext link. This element is used only within a <map> element.
<audio> Element HTML <audio> jest używany do osadzania w dokumencie treści dźwiękowych. Może zawierać jedno lub kilka źródeł audio reprezentowanych poprzez użycie atrybutu src lub elementu <source>: dana przeglądarka wybierze najbardziej odpowiedni dla niej zapis. Poprzez użycie MediaStream znacznik może służyć również jako destynacja dla mediów strumieniowych.
<img>
<map>
<track>
<video> Element <video> został stworzony do umieszczania treści wideo na stronie. Może zawierać wiele różnych źródeł z nagraniami, które określamy poprzez kolejne tagi <source> w nim zawarte albo poprzez atrybut src. Przeglądarka sama wybierze odpowiedni dla niej materiał.

Embedded content

In addition to regular multimedia content, HTML can include a variety of other content, even if it's not always easy to interact with.

Element Description
<applet>
<embed>
<noembed>
<object>
<param>
<picture>
<source>

Scripting

In order to create dynamic content and Web applications, HTML supports the use of scripting languages, most prominently JavaScript. Certain elements support this capability.

Element Description
<canvas>
<noscript>
<script>

Demarcating edits

These elements let you provide indications that specific parts of the text have been altered.

Element Description
<del>
<ins>

Table content

The elements here are used to create and handle tabular data.

Element Description
<caption>
<col> Col element defines a column within a table and is used for grouping and alignment purposes. It generally is found within a <colgroup> element.
<colgroup>
<table>
<tbody>
<td>
<tfoot>
<th>
<thead>
<tr>

Forms

HTML provides a number of elements which can be used together to create forms which the user can fill out and submit to the Web site or application. There's a great deal of further information about this available in the HTML forms guide.

Element Description
<button>
<datalist>
<fieldset>
<form>
<input> The HTML <input> element is used to create interactive controls for web-based forms in order to accept data from the user. The semantics of an <input> varies considerably depending on the value of its type attribute.
<label>
<legend>
<meter>
<optgroup>
<option>
<output>
<progress>
<select>
<textarea>

Interactive elements

HTML offers a selection of elements which help to create interactive user interface objects.

Element Description
<details> Element <details> w języku HTML jest używany jako widżet (określany często jako spoiler), z którego użytkownik może uzyskać dodatkowych informacji.
<dialog>
<menu>
<menuitem>
<summary>

Web Components

Web Components is an HTML-related technology which makes it possible to, essentially, create and use custom elements as if it were regular HTML. In addition, you can create custom versions of standard HTML elements.

Element Description
<content>
<element>
<shadow>
<slot>
<template>

Obsolete and deprecated elements

Warning: These are old HTML elements which are deprecated and should not be used. You should never use them in new projects, and should replace them in old projects as soon as you can. They are listed here for informational purposes only.

Element Description
<acronym>
<applet>
<basefont>
<bgsound>
<big> Element <big>...</big> powiększa czcionkę w stosunku do użytej treści.
<blink> Element <blink>...</blink> powoduje migotanie zawartego w nim tekstu (działa tylko w IE, Operze i przeglądarkach opartych na silniku Gecko).
<center>
<command>
<content>
<dir>
<element>
<font>
<frame>
<frameset>
<image>
<isindex>
<keygen>
<listing>
<marquee> Element <marquee>...</marquee> wykorzystywany jest do przewijanego tekstu wewnątrz pola tekstowego.
<menu>
<menuitem>
<multicol>
<nextid>
<nobr>
<noembed>
<noframes>
<plaintext>
<shadow>
<spacer>
<strike>
<tt>
<xmp>

Autorzy i etykiety dokumentu

Ostatnia aktualizacja: SphinxKnight,