Element

Na tej stronie znajduje się lista wszystkich elementów HTML, które można utworzyć za pomocą znaczników (ang. tags).  Są one pogrupowane według funkcjonalności, aby pomóc Ci łatwo znaleźć to, co masz na myśli. Alfabetyczna lista wszystkich elementów znajduje się na pasku bocznym na stronie każdego elementu, jak również na tej tutaj.

Aby uzyskać więcej informacji na temat podstaw elementów i atrybutów HTML, zobacz sekcje dotyczącą elementów w artykule wprowadzenia do HTML.

Main root

Element Description
<html> Element HTML <html> reprezentuje główny (nadrzędny) element dokumentu HTML, więc jest on również określany jako element nadrzędny. Wszystkie pozostałe elementy muszą być potomkami tego elementu.

Dokument metadata

Metadane zawierają informacje o stronie. Obejmują informacje o stylach, skryptach i danych, które pomagają oprogramowaniu (search engines (en-US), browsers, etc.) w renderowaniu strony. Metadane stylów i skryptów można zdefiniować na stronie lub w linku do innego pliku, który zawiera te informacje.

Element Description
<base> Element HTML <base> określa bazowy adres URL, którego należy użyć dla wszystkich względnych adresów URL w dokumencie. W dokumencie może znajdować się tylko jeden element <base>.
<head> Element HTML <head> zawiera maszynowo odczytywane informacje (metadata) o dokumencie, takie jak tytuł, skrypty (en-US) i arkusze stylów (en-US).
<link> Element Łącza Zasobów Zewnętrznych (<link>) określa relacje między aktualnym dokumentem a zewnętrznym zasobem. Ten element jest najczęściej używany do linkowania do CSS, ale jest również używany między innymi do tworzenia ikon strony (zarówno ikony typu "favicon", jak i ikon dla ekranu głównego i aplikacji na urządzeniach mobilnych).
<meta> (en-US)
<style> (en-US)
<title> Element tytułu HTML (<title>) określa tytuł dokumentu, który jest wyświetlany na pasku tytułu przeglądarki lub w zakładce strony. Zawiera on tylko tekst, a znaczniki wewnątrz elementu są ignorowane.

Zmiana roota

Element Description
<body> Element <body> reprezentuje zawartość dokumentu HTML. W dokumencie może znajdować się tylko jeden element <body>.

Sekcja treści

Elementy do dzielenia treści umożliwiają porządkowanie treści dokumentu na elementy logiczne. Użyj elementów przekroju, aby utworzyć ogólny zarys zawartości strony, w tym nawigację nagłówka i stopki oraz elementy nagłówka w celu identyfikacji sekcji treści.   

Element Description
<address> Element HTML <address> wskazuje, że dołączony HTML dostarcza informacji kontaktowych dla osoby lub osób, lub dla organizacji.
<article> (en-US)
<aside> Element języka HTML <aside> reprezentuje pewnego rodzaju poboczną sekcję strony, która mogłaby także być uważana za jej odrębny element, niemający związku z jej treścią. Takie sekcje są zwykle reprezentowane jako kolumny z boku artykułów lub wtrącenia. Często zawierają one różne typy informacji, takie jak powiązane reklamy, biografie autorów, aplikacje lub informacje o profilu i powiązane strony jak w przypadku blogów.
<footer> (en-US)
<header> (en-US)
<h1> (en-US), <h2> (en-US), <h3> (en-US), <h4> (en-US), <h5> (en-US), <h6> (en-US)
<main> (en-US)
<nav> (en-US)
<section> Element <section> stanowi samodzielną sekcję tworzącą dokument HTML, której nie można przedstawić za pomocą bardziej szczegółowej semantycznie sekcji. Element <section> zazwyczaj posiada nagłówek.

Treść tekstowa

Use HTML text content elements to organize blocks or sections of content placed between the opening <body> and closing </body> tags. Important for accessibility and SEO (en-US), these elements identify the purpose or structure of that content.

Element Description
<blockquote> Cytat blokowy oznacza, że dany tekst jest większym cytatem. Zazwyczaj pokazywane jest to jako wcięty tekst (zobacz w notatkach jak to zmienić). Źródło cytatu może być zaznaczone za pomocą elementu <cite>.
<dd>
<div> HTML Content Division element (<div>) jest rodzajem pojemnika na
<dl>  
<dt> Element <dt> (definition term) określa termin definicji w liście definicji (<dl>). Ten element może występować tylko jako dziecko listy definicji i powinien następować po nim element opis definicji (<dd>) element.
<figcaption> (en-US)
<figure> (en-US)
<hr>  
<li> Element <li> ("list item") jest używany do wskazywania punktu listy, zawartej w liście uporządkowanej lub liście nieuporządkowanej. Może on występować tylko jako dziecko poprzednio wymienionych elementów.
<menu> (en-US)
<ol>  
<p>  
<pre> (en-US)
<ul>  

Inline text

Używaj HTML inline text, aby zdefiniować znaczenie, strukturę lub style słowa, linii lub inną dowolną część tekstu.

Element Description
<a> Element <a> w HTML (lub element kotwicy) tworzy hiperłącze do innych stron internetowych, plików, miejsc na tej samej stronie, adresów e-mail lub innych adresów URL.
<abbr> Element skrótu HTML (<abbr>) reprezentuje skrót lub akronim; opcjonalny atrybut title może stanowić rozwinięcie lub opis skrótu.
<b>  
<bdi> (en-US)
<bdo>
<br> Element tworzy w tekście przełamanie linii (powrót karetki). Jest to pusty element, zatem nie może mieć żadnej zawartości i zamykającego znacznika (<br>). Jest on użyteczny przy pisaniu wiersza lub adresu, gdzie ważne jest miejsce przełamania.
<cite> Element <cite> zawiera cytowanie lub odwołanie do innych zasobów.
<code> Element <code>...</code> służy do definiowania użytego kodu. Jest on elementem inline z przypisaną domyślnie czcionką Lucida Console.
<data> (en-US)
<dfn> (en-US)
<em>
<i> Element <i>...</i> powoduje wyświetlenie tekstu pisanego kursywą.
<kbd> Element <kbd>...</kbd> tworzy element liniowy wyświetlany domyślną dla przeglądarki czcionką o stałej szerokości (Lucida Console). Element jest przeznaczony do wskazywania użytkownikowi tekstu do wpisania, jednak jest powszechnie używany do ostylowania jakiegokolwiek tekstu czcionką o stałej szerokości.
<mark> (en-US)
<q> Element <q> (Quote) wskazuje, że zamknięty nim tekst jest krótkim liniowych cytatem.
<rp> (en-US)
<rt> (en-US)
<ruby> Znacznik HTML <ruby> reprezentuje adnotację ruby. Adnotacje te są w celu wyświetlania wymowy znaków używanych w Azji Wschodniej.
<s> Element <s>...</s> renderuje przekreślenie tekstu na całej linii występowania tekstu, objętego znacznikami tego elementu.
<samp>  
<small> Element <small>...</small> powoduje, że tekst normalnego rozmiaru jest wyświetlany jako mały (rozmiar czcionki).
<span> HTML <span> element  jest podstawowym wbudowanym kontenerem dla frazowania treści, który z natury nie reprezentuje niczego. Może być używany do grupowania tekstu w celu stylizacji (używa atrybutu class lub id), lub z powodu posiadania takich samych atrybutów, takich jak lang. Powinien być używany tylko wtedy, gdy nie ma zastosowania żaden inny element semantyczny. <span> jest bardzo podobny do elementu <div>, lecz <div> jest elementem blokowym, a <span> - elementem liniowym.
<strong> Element <strong>...</strong> daje mocny nacisk, zwykle jest on wyświetlany jako wytłuszczenie.
<sub> (en-US)
<sup> (en-US)
<time> (en-US)
<u> (en-US)
<var> (en-US)
<wbr> (en-US)

Obrazy i multimedia

HTML wspiera różnorodne multimedia jak obrazy, audio i video.

Element Description
<area> (en-US)
<audio> (en-US)
<img> (en-US)
<map> (en-US)
<track> (en-US)
<video> Element <video> został stworzony do umieszczania treści wideo na stronie. Może zawierać wiele różnych źródeł z nagraniami, które określamy poprzez kolejne tagi source w nim zawarte albo poprzez atrybut src. Przeglądarka sama wybierze odpowiedni dla niej materiał.

Zagnieżdżona treść

Oprócz zwykłych multimediów, HTML może zawierać jeszcze różną treść, nawet jeżeli niełatwa jest praca z nią.

Element Description
<embed> (en-US)
<iframe> Element ramki Iframe HTML (<iframe>) reprezentuje zagnieżdżony browsing context poprzez osadzanie innej strony HTML w aktualnej.
<object> (en-US)
<picture> (en-US)
<portal> (en-US)
<source> (en-US)

Tworzenie skryptów

W celu tworzenia dynamicznej treści i aplikacji webowych, HTML wspiera użycie języków skryptowych, w szczególności JavaScript. Poniższe elementy umożliwiają tę właściwość.

Zmiany demarkacyjne

Poniższe elementy pozwalają wskazać te części tekstu, które zostały zmienione.

Element Opis
<del> Używany do określenia, która część tekstu została usunięta. 
<ins> Używany do określenia, która część tekstu została wstawiona

<p><del>Goodbye</del> <ins>Hello</ins> world!</p>
 

Zawartość tabel


Poniższe elementy służą do tworzenia i obsługi danych tabelarycznych.

Formularze

HTML udostępnia wiele elementów, które mogą być używane razem do tworzenia formularzy, które użytkownik może wypełnić i przesłać do witryny sieci Web lub aplikacji. Istnieje wiele dalszych informacji na ten temat dostępnych w przewodnikach po formularzach HTML.

Interaktywne elementy

HTML oferuje wybór elementów, które pomagają tworzyć interaktywne obiekty interfejsu użytkownika.

Element Description
<details> Element <details> w języku HTML jest używany jako widżet (określany często jako spoiler), z którego użytkownik może uzyskać dodatkowych informacji.
<dialog> (en-US)
<summary> (en-US)

Web Components

Web Components to technologia związana z HTML, która umożliwia tworzenie i używanie niestandardowych elementów tak, jakby były zwykłymi HTML-ami. Ponadto można tworzyć niestandardowe wersje standardowych elementów HTML.

Przestarzałe elementy

Ostrzeżenie: Są to elementy HTML, które są przestarzałe i nie powinny być już dłużej używane. Nie należy ich używać w nowych projektach. W starszych projektach należy je jak najszybciej zastąpić nowszymi elementami. Przestarzałe elementy zostały wymienione tutaj wyłącznie w celach informacyjnych.

Element Description
<acronym> Element HTML Akronim (<acronym>) pozwala autorom wyraźnie wskazać ciąg znaków, które składają się na akronim lub skrót słowa. Element ten został usunięty w HTML5. Użyj elementu abbr.
<applet>
<basefont>
<bgsound>  
<big> Element <big>...</big> powiększa czcionkę w stosunku do użytej treści.
<blink> Element <blink>...</blink> powoduje migotanie zawartego w nim tekstu (działa tylko w IE, Operze i przeglądarkach opartych na silniku Gecko).
<center> Element <center>...</center> jest elementem blokowym, który może zawierać akapity i inne elementy blokowe oraz liniowe. Wewnętrzna zawartość tego elementu jest wyśrodkowana w poziomie względem zawierającego ją elementu (zazwyczaj body). Ten znacznik jest wycofywany w HTML 4 (oraz XHTML 1) na rzecz własności CSS text-align, która może być zastosowana do elementu div lub do pojedynczego akapitu.
<content> (en-US)
<dir> (en-US)
<font> (en-US)
<frame> (en-US)
<frameset> (en-US)
<hgroup> (en-US)
<image> (en-US)
<keygen> (en-US)
<marquee> Element <marquee>...</marquee> wykorzystywany jest do przewijanego tekstu wewnątrz pola tekstowego.
<menuitem> (en-US)
<nobr> (en-US)
<noembed> (en-US)
<noframes> (en-US)
<param> (en-US)
<plaintext> (en-US)
<rb> (en-US)
<rtc> (en-US)
<shadow> (en-US)
<spacer> (en-US)
<strike> (en-US)
<tt> Element HTML <tt>...</tt> tworzy element liniowy wyświetlany domyślną dla przeglądarki czcionką o stałej szerokości (Lucida Console). Ten element jest przeznaczony do stylizacji tekstu jakby był pokazywany na wyświetlaczu o stałej szerokości znaków, takim jak dalekopis. Prawdopodobnie do wyświetlania stałej szerokości znaków bardziej powszechne jest używanie elementu <code>.
<xmp> (en-US)