این ترجمه ناقص است. لطفاً در ترجمه این مقاله از انگلیسی کمک کنید.

افزونه ها قادر به بسط و تغییر قابلیت یک مرورگر می باشند. افزونه ها، برای فایرفاکس، با به کارگیری 
وب-گستر API، که یک سیستم مرورگر-متقابل جهت توسعه افزونه هاست، ساخته می شود. برای یک گسترش بزرگ، سیستم با افزونه API یا  extension API مورد پشتیبانی گوگل و اوپرا و  W3C Draft Community Group سازگار می باشد. افزونه های نوشته شده برای این مرورگرها، اغلب بیشتر مواقع در فایرفاکس یا Microsoft Edge ، تنها با اندکی تغییر، اجرا خواهند شد. همچنین این API دارای سازگاری کامل با multiprocess Firefox است.
اگر شما ایده ها یا پرسش هایی داشته، یا برای رها شدن از افزونه های وراثتی، جهت به کارگیری وب-افزونه ها، نیازمند کمک باشید،می توانید در dev-addons mailing list  یا #webextensions در IRC به تنیجه برسید.

 

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, omidk56, bz-com, javadmohebbi
Last updated by: mdnwebdocs-bot,