حلقه

این ترجمه ناتمام است. Please help translate this article from English

حلقه در اصطلاح برنامه نویسی کامپیوتر، عبارت از سلسله دستوراتی است که به طور مداوم تکرار شده تا به یک قید یا شرط مشخص برسد. به طور مثال، مراحل گرفتن مقداری از داده ها و تغییر دادن آن، و سپس مطمئن شدن از اینکه قید یا شرط مشخص شده بررسی شده باشد، برای نمونه، وقتی یک شمارشگر به شماره تعیین شده برسد. 

بیشتر بدانید

معلومات عمومی