این ترجمه ناقص است. لطفاً در ترجمه این مقاله از انگلیسی کمک کنید.

حلقه در اصطلاح برنامه نویسی کامپیوتر، عبارت از سلسله دستوراتی است که به طور مداوم تکرار شده تا به یک قید یا شرط مشخص برسد. به طور مثال، مراحل گرفتن مقداری از داده ها و تغییر دادن آن، و سپس مطمئن شدن از اینکه قید یا شرط مشخص شده بررسی شده باشد، برای نمونه، وقتی یک شمارشگر به شماره تعیین شده برسد. 

بیشتر بدانید

معلومات عمومی

 

Document Tags and Contributors

Tags: 
Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, Darush
Last updated by: mdnwebdocs-bot,