این ترجمه ناقص است. لطفاً در ترجمه این مقاله از انگلیسی کمک کنید.

Learn a new term:

حلقه
حلقه در اصطلاح برنامه نویسی کامپیوتر، عبارت از سلسله دستوراتی است که به طور مداوم تکرار شده تا به یک قید یا شرط مشخص برسد. به طور مثال، مراحل گرفتن مقداری از داده ها و تغییر دادن آن، و سپس مطمئن شدن از اینکه قید یا شرط مشخص شده بررسی شده باشد، برای نمونه، وقتی یک شمارشگر به شماره تعیین شده برسد.

Web technologies contain long lists of jargon and abbreviations that are used in documentation and coding. This glossary provides definitions of words and abbreviations you need to know to successfully understand and build for the web.

Add a new entry to the glossary

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

پ

ج

ح

Other

Contribute to the glossary

This glossary is a never ending work in progress. You can help improving it by writing new entries or by making the existing ones better. The easiest way to start is to hit the following link or to pick one of the suggested terms below.

Add a new entry to the glossary

If you want to know more on how to contribute to the glossary, check out the glossary documentation status page.

Join the Glossary community

Choose your preferred method for joining the discussion:

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, wbamberg, david_ross
Last updated by: mdnwebdocs-bot,