<audio>

Sumari

L'element HTML <àudio> s'utilitza per inserir contingut de so en els documents. Pot contenir una o més fonts d'àudio, representat mitjançant l'atribut src o l'element <source> el navegador va a triar el més adequat.

El contingut alternatiu per als navegadors que no suporten l'element <àudio> es pot també afegir, dins de l'obertura i tancament de les etiquetes <audio></audio>.

La funcionalitat de reproducció més bàsica pot posar-se a disposició mitjançant l'atribut controls (vegeu més endavant); per a un ús més avançat, la reproducció d'àudio i els controls poden ser manipulats mitjançant l'HTML Media API, i més específicament les característiques definides a la interfície HTMLAudioElement (en-US).

També pot utilitzar la Web Audio API per generar i manipular directament els fluxos d'àudio des de codi JavaScript. Veure Web Audio API per a més detalls.

Context d'us

 • Contingut permès: Si l'element té un atribut src: amb zero o més elements <track>, seguits pel contingut transparent que no conté elements multmèdia - és a dir, sense elements <audio> o <video>.
 • O bé: amb zero o més elements <source>, seguit de zero o més elements <track>, seguit pel contingut transparent que no conté elements multimedia,és a dir, sense elements <audio> o <video>.
Categories de contingut Contingut de Flux, phrasing content, contingut incrustat. Si té un atribut controls: contingut interactiu i contingut palpable.
Contingut permès Si l'element té un atribut src: zero o més elements <track> seguit de contingut transparent que no conté elements mèdia, que no és <audio> o <video>
O bé: zero o més elements <source>, seguit de zero o més elements <track>, seguit de contingut transparent que no conté elements mèdia, és a dir sense <audio> o <video>.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti contingut incrustat .
Interfície DOM HTMLAudioElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els gatributs globals.

autoplay
Atribut Booleà; si s'especifica (fins i tot si el valor és "fals"!), l'àudio iniciarà automàticament la reproducció tan aviat com pugui fer-ho, sense esperar que l'arxiu d'àudio complet s'hagi acabat de descarregar.
autobuffer Obsolete since Gecko 2.0
Atribut booleà; si s'especifica, s'iniciarà automàticament la descàrrega del àudio, fins i tot si no s'ha establert la reproducció automàtica. Això continua fins que la memòria cau multimèdia està plena, o tot l'arxiu d'àudio s'hagi descarregat, el que passi primer. Això només s'ha d'utilitzar quan s'espera que l'usuari esculli per reproduir l'àudio; per exemple, si l'usuari ha navegat a una pàgina mitjançant un enllaç "Reproduir aquest àudio". Aquest atribut es va eliminar al Gecko 2.0 en favor de l'atribut preload
buffered
Un atribut que pot llegir per a veure els intervals de temps del media que han estat emmagatzemades en el buffer. Aquest atribut conté un objecte TimeRanges (en-US).
controls
Si aquest atribut és present, el navegador ofereix controls per permetre a l'usuari controlar la reproducció d'àudio, incloent el volum, recerca i pausa/reprendre la reproducció.
loop
Atribut booleà; si s'especifica, buscarà automàticament de nou al començament en arribar al final de l'àudio.
mozCurrentSampleOffset This API has not been standardized.
El desplaçament, especificat com el nombre de mostres des del començament de la seqüència d'àudio, en el qual l'àudio s'està reproduint.
muted
Atribut booleà que indica si l'àudio serà silenciat inicialment. El seu valor per defecte és fals.
played
Un objecte TimeRanges (en-US) indicant totes les gammes d'àudio que s'han reproduït.
preload
Aquest atribut enumerat està destinat a proporcionar un suggeriment al navegador sobre el que l'autor pensa en que el pot conduir a una millor experiència d'usuari. Pot tenir un dels següents valors:
 • none: indica que l'àudio no ha de ser precarregat;
 • metadata: indica que unicament es recupera les metadata d'àudio (per exemple, longitud);
 • auto: indica que el fitxer d'àudio podria ser descarregat sencer, encara que no s'espera que l'usuari ho utilitzi;
 • la cadena buida: sinònim del valor auto.

Si no s'estableix el valor predeterminat és definit pel propi navegador (és a dir, cada navegador pot tenir el seu propi valor per omissió). L'especificació informa que s'estableixi en les metadata.

Notes d'ús:
 • L'atribut autoplay té prioritat sobre l'atribut preload.Si s'especifica autoplay, el navegador hauria de començar, òbviament, a descarregar l'àudio per a la seva reproducció.
 • El navegador no és forçat per l'especificació a seguir el valor d'aquest atribut; és un mer suggeriment.
src
La direcció URL de l'àudio a inserir. Està subjecte als controls d'access HTTP. És opcional; en el seu lloc podeu utilitzar el element <source> dins del bloc d'àudio per especificar l'àudio a encastar.
volume
El volum de reproducció, va del rang 0.0 (silenci) a 1.0 (el més alt).

Els desplaçaments de temps s'especifiquen com a valors de coma flotant que indica el nombre de segons per compensar.

Note: El valor de definició de desplaçament del temps encara no s'ha completat en l'especificació HTML5 i està subjecte a canvis.

Events

Un element audio pot disparar diversos events.

Exemples

Us bàsic

<!-- Simple audio playback -->
<audio src="http://developer.mozilla.org/@api/deki/files/2926/=AudioTest_(1).ogg" autoplay>
 Your browser does not support the <code>audio</code> element.
</audio>

<!-- Audio playback with captions -->
<audio src="foo.ogg">
 <track kind="captions" src="foo.en.vtt" srclang="en" label="English">
 <track kind="captions" src="foo.sv.vtt" srclang="sv" label="Svenska">
</audio>

Element audio amb l'element source

<audio controls="controls">
 Your browser does not support the <code>audio</code> element.
 <source src="foo.wav" type="audio/wav">
</audio>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<audio>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<audio>' in that specification.
Recommendation  
We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 3.0 3.5 (1.9.1) [1] 9.0 10.5 3.1
atribut autoplay 3.0 3.5 (1.9.1) 9.0 10.5 3.1
atribut buffered ? 4.0 (2.0) ? ? ?
atribut controls 3.0 3.5 (1.9.1) 9.0 10.5 3.1
atribut loop 3.0 11.0 (11.0) 9.0 10.5 3.1
atribut muted ? 11.0 (11.0) ? ? ?
propietat played ? 15.0 (15.0) ? ? ?
atribut preload 3.0 4.0 (2.0) 9.0 (Yes) [2] 3.1
atribut src 3.0 3.5 (1.9.1) 9.0 10.5 3.1
atribut volume          
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? 1.0 (1.0) [1] ? ? ?
atribut autoplay ? 1.0 (1.0) ? ? ?
atribut buffered ? 4.0 (2.0) ? ? ?
atribut controls ? 1.0 (1.0) ? ? ?
atribut loop ? 11.0 (11.0) ? ? ?
atribut muted ? 11.0 (11.0) ? ? ?
propietat played ? 15.0 (15.0) ? ? ?
atribut preload ? 4.0 (2.0) ? ? ?
atribut src ? 1.0 (1.0) ? ? ?
atribut volume          

[1] Per Gecko, per reproduir l'àudio, el servidor ha de servir l'arxiu amb el tipus MIME correcte.

[2]  Suportat sota el antic nom autobuffer

Veure