MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Aquesta pàgina mostra tots els HTML elements. S'agrupen per funcions per ajudar a trobar el que tens en ment amb facilitat. Tot i que aquesta guia està escrita per a aquells que són nous en la codificació, es pretén que sigui útil per a qualsevol persona.

Elements Basics

Els elements bàsics són la columna vertebral de qualsevol document HTML. Veures aquests elements en el codi font de totes les pàgines web després de la declaració de tipus de document en la primera línia de la pàgina. El tipus de document especifica la versió de (X) HTML que la pàgina està utilitzant. Els elements de pàgina es col·loquen entre l'obertura <html> i de tancament </ html>, també anomenat l'element arrel.

Element Description
<html>

Les metadades de document

Les Metadades contenen informació sobre la pàgina. Això inclou informació sobre estils, scripts i dades per ajudar el us del programari (search engines, browsers, etc.) en la representació de la pàgina. Les Metadades d'estils i scripts es podem definir en la mateixa pàgina o mitjançan un enllaç a un altre arxiu que conté la informació.

Element Description
<base>
<head>
<link>
<meta>
<style>
<title>

Seccionament del contingut

Els elements de seccionament de contingut ens permet organitzar el contingut del document en parts lògiques. Utilitzeu els elements de seccionament per crear un esquema general sobre el contingut de la pàgina, incloent la capçalera i el peu de pàgina de navegació, i els elements d'encapçalament per identificar seccions de contingut.  

Element Description
<address>
<article>
<aside> L'element HTML <aside> representa una secció de la pàgina amb contingut connectat tangenncialment amb la resta, el qual es podria considerar separat del contingut. Aquestes seccions sovint es representen com a barres laterals o insercions. Sovint contenen les definicions en les barres laterals, com ara definicions del glossari; també hi pot haver altres tipus d'informació, com ara anuncis relacionats; la biografia de l'autor; applicacions web; informació de perfil o enllaços relacionats en el bloc.
<footer>
<header>
<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>
<hgroup>
<nav> L'element HTML Navigation (<nav>) representa una secció de la pàgina que enllaça a altres pàgines o parts dins la pàgina: una secció amb enllaços de navegació.
<section>

El contingut del Texte

Utilitzeu els elements de contingut de text HTML per organitzar blocs o seccions de contingut col·locats entre les etiquetes d'obertura <body> i tancament </ body>. Es Important per accessibility and SEO, aquests elements s'identifiquen amb el propòsit o l'estructura d'aquest contingut.    

Element Description
<dd>
<div> L'element HTML <div> (o Element de divisió de document HTML) és un contàiner genèric per contingut dinàmic, el qual no representa res inherentment. Es pot utilitzar per agrupar elements per a fins d'estil (utilitzant els atributs class o id), o perquè comparteixen valors d'atribut, com ara lang. Només s'hauria de fer servir quan cap altre element semàntic (com ara <article> o <nav>) sigui apropiat.
<dl>
<dt>
<figcaption>
<figure>
<hr>
<li>
<main>
<ol>
<p>
<pre>
<ul>

Semàntica de text en línia

Utilitzeu la semàntica de text en línia HTML per definir el significat, l'estructura o l'estil d'una paraula, línia o porció de text.

Element Description
<a> L'element HTML <a> (de l'Anglès Anchor) defineix un hipervincle, el name target de la destinació per un hipervincle, o ambdós.
<abbr> L'element HTML <abbr>  (de l'Anglès Abbreviation Element) representa una abreviació i opcionalment en proveeix una descripció completa. en cas de ser-hi present, l'atribut title ha de contenir la descripció completa i res més.
<b>
<bdi> El element 'HTML <BDI> (o Element d'aïllament bidireccional ) Aïlla un fragment de text que podrie ser formatat en una direcció diferent d'un altre text fora d'aquest.
<bdo>
<br> L'element HTML <br>  (de l'Anglès Line Break) produeix un salt de línia en el text (carriage-return). És útil per escriure un poema o una adreça, on la divisió de línies és significatiu.
<cite>
<code>
<data>
<dfn>
<em>
<i>
<kbd>
<mark>
<q>
<rp>
<rt>
<rtc>
<ruby> L'Element HTML <ruby> representa una notació ruby. Les notacions Ruby s'utilitzen per mostrar la pronunciació de caràcters asiàtics.
<s>
<samp>
<small>
<span>
<strong>
<sub>
<sup>
<time>
<u>
<var>
<wbr>

Imatge i multimèdia

HTML permet utilitzar diversos recursos multimèdia, com imatges, àudio i vídeo.

Element Description
<area>
<audio>
<img>
<map>
<track>
<video>

Contingut incrustat

Més enllà dels continguts multimèdia HTML, es pot incloure moltes altres continguts, encara que no sempre és fàcil d'interactuar amb ells.

Element Description
<embed>
<object>
<param>
<source>

Scripts

Element Description
<canvas>
<noscript>
<script>

Edits

Element Description
<del>
<ins>

Contingut de la Taula

Son un conjunt d'elements que estàn fets específicament per manejar dades tabulars.

Element Description
<caption>
<col>
<colgroup>
<table>
<tbody>
<td>
<tfoot>
<th>
<thead>
<tr>

Formularis

Element Description
<button>
<datalist>
<fieldset>
<form>
<input>
<keygen>
<label>
<legend>
<meter>
<optgroup>
<option>
<output>
<progress>
<select>
<textarea>

Elements Interactius

Element Description
<details>
<dialog>
<menu> L'element HTML <menu> representa un grup d'ordres que l'usuari pot realitzar o activar. Això inclou tant llistes com menús, que poden aparèixer a la part de dalt de la pantalla, com també menús de context, com les que poden aparèixer sota d'un botó després d'haver fet click.
<menuitem>
<summary>

Components Web

Aquests elements es defineixen en la World Wide Web Consortium (W3C) Collecció d'especificacions Components Web en lloc de l'especificació HTML.

Element Description
<content>
<decorator>
<element> L'element HTML <element>  s'utilitza per definir nous elements DOM personalitzats.
<shadow>
<template>

Elements Obsolets y desaprovats

Alguns vells elements HTML van ser desaprovats i el seu ús està totalment desaconsellat. Mai els ha d'utilitzar per un nou projecte i canviar-los en vells projectes. S'enumeren aquí, unicament, per informació.

Element Description
<acronym>
<applet>
<basefont>
<big>
<blink>
<center>
<command>
<content>
<dir>
<font>
<frame>
<frameset>
<isindex>
<keygen>
<listing>
<marquee>
<multicol>
<nextid>
<noembed>
<plaintext>
<spacer>
<strike>
<tt>
<xmp>

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta, aeinbu, teoli
 Last updated by: Legioinvicta,