HTML element reference

Aquesta p√†gina mostra tots els HTML elements. S'agrupen per funcions per ajudar a trobar el que tens en ment amb facilitat. Tot i que aquesta guia est√† escrita per a aquells que s√≥n nous en la codificaci√≥, es pret√©n que sigui √ļtil per a qualsevol persona.

Elements Basics

Els elements bàsics són la columna vertebral de qualsevol document HTML. Veures aquests elements en el codi font de totes les pàgines web després de la declaració de tipus de document en la primera línia de la pàgina. El tipus de document especifica la versió de (X) HTML que la pàgina està utilitzant. Els elements de pàgina es col·loquen entre l'obertura <html> i de tancament </ html>, també anomenat l'element arrel.

Element Description
<html> L'element HTML <html> (o element arrel HTML) representa l'arrel d'un document HTML. Tots els altres elements han de ser descendents d'aquest element.

Les metadades de document

Les Metadades contenen informació sobre la pàgina. Això inclou informació sobre estils, scripts i dades per ajudar el us del programari (search engines, browsers, etc.) en la representació de la pàgina. Les Metadades d'estils i scripts es podem definir en la mateixa pàgina o mitjançan un enllaç a un altre arxiu que conté la informació.

Element Description
<base> L'element HTML <base> especifica la URL principal que s'utilitzarà per a totes les URL relatives contingudes dins d'un document. Solsament pot haver un element <base> per document.
<head> L'element HTML <head> proporciona informació general (metadades) sobre el document, incloent el seu títol i enllaços als seus scripts i fulls d'estil.
<link> L'element HTML <link> especifica les relacions entre el document actual i un recurs extern. Els possibles usos d'aquest element inclouen la definició d'un marc relacional per a la navegació. Aquest element és el més utilitzat per vincular els fulls d'estil.
<meta> L'element HTML <meta> representa qualsevol informació de metadades que no pot ser representat per un dels altres elements meta-relacionats amb l'HTML (<base>, <link>, <script>, <style> or <title>).
<style> L'element HTML <style> conté informació d'estil per a un document, o part d'un document. Per defecte, s'espera que les instruccions d'estil escrites a l'interior d'aquest element siguin CSS.
<title>

Seccionament del contingut

Els elements de seccionament de contingut ens permet organitzar el contingut del document en parts l√≤giques. Utilitzeu els elements de seccionament per crear un esquema general sobre el contingut de la p√†gina, incloent la cap√ßalera i el peu de p√†gina de navegaci√≥, i els elements d'encap√ßalament per identificar seccions de contingut.  

Element Description
<address> L'element HTML <address> proporciona informaci√≥ de contacte per el seu element mes proper <article> o ancestre <body> ; en aquest √ļltim cas, s'aplica a tot el document.
<article> L'element HTML <article> representa una composici√≥ aut√≤noma en un document, p√†gina, aplicaci√≥ o lloc, que est√† destinada a ser distribuir de forma independent o reutilitzables (per exemple, en la sindicaci√≥). Aix√≤ podria ser un missatge del f√≤rum, un article d'una revista o un diari, una entrada de blog, un objecte, o qualsevol altre element independent del contingut. Cada <article> ha de ser identificat, generalment mitjan√ßant la inclusi√≥ d'una cap√ßalera (element <h1>-<h6>) com un fill de l'element <article>.
<aside> L'element HTML <aside> representa una secció de la pàgina amb contingut connectat tangenncialment amb la resta, el qual es podria considerar separat del contingut. Aquestes seccions sovint es representen com a barres laterals o insercions. Sovint contenen les definicions en les barres laterals, com ara definicions del glossari; també hi pot haver altres tipus d'informació, com ara anuncis relacionats; la biografia de l'autor; applicacions web; informació de perfil o enllaços relacionats en el bloc.
<footer> L'element HTML <footer> representa un peu de pàgina en la seva secció de contingut més proper o la secció de l'element arrel. Un peu de pàgina sol contenir informació sobre l'autor de la secció, les dades de drets d'autor o enllaços a documents relacionats.
<header> L'element HTML <header> representa un grup d'introducció o d'ajudes a la navegació. Pot contenir alguns elements de capçalera, però també altres elements com un logotip, capçaleres de secció embolicats, un formulari de recerca, i així successivament.
<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6> Els elements d'encapçalament implementen sis nivells de capçaleres del document, <h1> és el més important i <h6> és el menys important. Un element de capçalera descriu breument el tema de la secció que introdueix. La informació de capçalera pot ser utilitzada pels agents usuaris, per exemple, per construir una taula de contingut d'un document de forma automàtica.
<hgroup> L'Element HTML <hgroup> (Element HTML Encapçalaments de Grup) representa l'encapçalament d'una secció. Defineix un sol títol que participa en l'esquema del document com l'encapçalament de la secció implícit o explícit, a la qual pertany.
<main> L'element HTML <main> representa el contingut principal de el <body> d'un document o aplicaci√≥. L'√†rea de contingut principal est√† constitu√Įda per contingut directament relacionat amb el tema central d'un document o amb la funcionalitat central d'una aplicaci√≥. Aquest contingut ha de ser exclusiu del document, excloent qualsevol contingut que es repeteixi en un conjunt de documents com a barres laterals, enlla√ßos de navegaci√≥, informaci√≥ sobre drets d'autor, logotips de llocs i formularis de cerca (tret que la funci√≥ principal del document sigui un formulari de cerca).
<nav> L'element HTML Navigation (<nav>) representa una secció de la pàgina que enllaça a altres pàgines o parts dins la pàgina: una secció amb enllaços de navegació.
<section> L'element HTML <section> representa una secció genèrica d'un document, és a dir, una agrupació temàtica de continguts, normalment amb un capçalera. Cada <section> ha d'estar identificada, mitjançant la inclusió d'una capçalera (element <h1>-<h6>) com un fill de l'element <section>.

El contingut del Texte

Utilitzeu els elements de contingut de text HTML per organitzar blocs o seccions de contingut col¬∑locats entre les etiquetes d'obertura <body> i tancament </ body>. Es Important per accessibility and SEO, aquests elements s'identifiquen amb el prop√≤sit o l'estructura d'aquest contingut.    

Element Description
<blockquote> L'element HTML <blockquote> (o Element HTML Bloc de cita) indica que el text adjunt és una cita estesa. Generalment, això es representa visualment per sagnat (veure Notes per a la forma de canviar-ho). Una adreça URL de la font de la cita es pot administrar mitjançant l'atribut cite, mentre que una representació de text de la font es pot administrar utilitzant l'element <cite>.
<dd> L'element HTML <dd>  (Element de Descripci√≥ HTML) indica la descripci√≥ d'un terme en una llista de descripci√≥ del element (<dl>) . Aquest element  nom√©s pot apar√®ixer com un element fill d'una llista de descripci√≥ i ha de seguir a un element <dt>.
<dir> L'element HTML directori  (<dir>) representa un directori, √©s a dir, una col¬∑lecci√≥ de noms d'arxiu.
<div> L'element HTML <div> (o Element de divisió de document HTML) és un contàiner genèric per contingut dinàmic, el qual no representa res inherentment. Es pot utilitzar per agrupar elements per a fins d'estil (utilitzant els atributs class o id), o perquè comparteixen valors d'atribut, com ara lang. Només s'hauria de fer servir quan cap altre element semàntic (com ara <article> o <nav>) sigui apropiat.
<dl> L'element HTML <dl>  (o Element HTML llista de descripcions) tanca una llista de parells de termes i descripcions. Els usos m√©s comuns per a aquest element s√≥n per implementa un glossari o per mostrar metadades (una llista de parells clau-valor).
<dt> L'element HTML <dt> (o element HTML de definici√≥ de Terme) identifica un terme en una llista de definicions. Aquest element pot apar√®ixer nom√©s com un element fill d'un <dl>. En general √©s seguida per un element <dd> ; No obstant aix√≤, m√ļltiples elements <dt> en una fila indiquen diversos termes que estan tots definits per l'element immediat seg√ľent <dd>.
<figcaption> L'element HTML <figcaption> representa una llegenda o una llegenda associada a una figura o una il¬∑lustraci√≥ descrit per la resta de les dades de l'element <figure> que √©s el seu ancestra immediat, el que significa que <figcaption> pot ser el primer o l'√ļltim element dins d'un bloc <figure>. A m√©s, l'element HTML figcaption  √©s opcional; si no es proporciona, l'element figure pare no tindr√† cap llegenda.
<figure> L'element HTML <figure> representa un contingut aut√≤nom, sovint amb una llegenda (<figcaption>), i normalment es fa refer√®ncia com una sola unitat. Si b√© es relaciona amb el flux principal, la seva posici√≥ √©s independent del corrent principal. Normalment aix√≤ √©s una imatge, una il¬∑lustraci√≥, un diagrama, un fragment de codi o un esquema que es fa refer√®ncia en el text principal, per√≤ que es poden moure a una altra p√†gina o un ap√®ndix sense afectar el flux principal.
<hr> L'element HTML <hr> representa un trencament temàtic entre els elements a nivell de paràgraf (per exemple, un canvi d'escena en una història, o un canvi de tema amb una secció). En versions prèvies d'HTML, es representava amb una regla horitzontal. Encara es pot mostrar com una regla horitzontal en els navegadors visuals, però ara es defineix en termes semàntics, en lloc de termes de presentació.
<li> L'element HTML <li> (o Element HTML Llista d'elements ) s'utilitza per representar un element d'una llista. Ha d'estar contingut en un element pare: una llista ordenada (<ol>), una llista desordenada (<ul>), o un men√ļ (<menu>). En els men√ļs i les llistes desordenades, els elements de la llista es mostren normalment amb vinyetes. En les llistes ordenades, en general es mostren amb un comptador ascendent a l'esquerra, com ara un n√ļmero o una lletra.
<main> L'element HTML <main> representa el contingut principal de el <body> d'un document o aplicaci√≥. L'√†rea de contingut principal est√† constitu√Įda per contingut directament relacionat amb el tema central d'un document o amb la funcionalitat central d'una aplicaci√≥. Aquest contingut ha de ser exclusiu del document, excloent qualsevol contingut que es repeteixi en un conjunt de documents com a barres laterals, enlla√ßos de navegaci√≥, informaci√≥ sobre drets d'autor, logotips de llocs i formularis de cerca (tret que la funci√≥ principal del document sigui un formulari de cerca).
<ol> L'Element HTML <ol> (o llista ordenada d'elements HTML) representa una llista ordenada d'elements. En general, els elements de la llista ordenada es mostren amb una numeraci√≥ anterior, que pot ser de qualsevol forma, com n√ļmeros, lletres o n√ļmeros romans o fins i tot bales simples. Aquest estil numerat no est√† definit en la descripci√≥ HTML de la p√†gina, sin√≥ en la seva CSS associat, mitjan√ßant la propietat list-style-type.
<p> L'element HTML <p> (o element HTML Paràgraf ) representa un paràgraf de text. Els paràgrafs solen estar representats en els mitjans visuals com a blocs de text que estan separats dels blocs adjacents per un espai en blanc vertical i/o una sagnia de primera línia. El paràgraf ha d'estar tancat al final del text utilitzant el format "<p> text </ p>" per col·locar el text entre el paràgraf. Els paràgrafs són elements de bloc.
<pre> L'element HTML <pre> (o text preformatat HTML) Representa el text amb format previ. El text dins d'aquest element en general es mostra en una font no proporcional ("espai senzill (monoespace)") tal com es presenta a l'arxiu. Els espais en blanc dins d'aquest element es mostran tal com s'han escrit.
<ul> L'element HTML (llista desordenada) <ul>  representa una llista desordenada d'elements, √©s a dir, un recull d'elements que no tenen un ordre num√®ric, i el seu ordre a la llista no t√© sentit. En general, els elements d'una llista desordenada es mostren amb una vinyeta, que pot ser de diverses formes, com un punt, un cercle o un quadrat. L'estil de la vinyeta no est√† definit en la descripci√≥ HTML de la p√†gina, sin√≥ en la seva CSS associada, mitjan√ßant la propietat list-style-type.

Semàntica de text en línia

Utilitzeu la semàntica de text en línia HTML per definir el significat, l'estructura o l'estil d'una paraula, línia o porció de text.

Element Description
<a> The HTML Anchor Element (<a>) defines a hyperlink to a location on the same page or any other page on the Web. It can also be used (in an obsolete way) to create an anchor point‚ÄĒa destination for hyperlinks within the content of a page, so that links aren't limited to connecting simply to the top of a page.
<abbr> L'element HTML <abbr>  (de l'Angl√®s Abbreviation Element) representa una abreviaci√≥ i opcionalment en proveeix una descripci√≥ completa. en cas de ser-hi present, l'atribut title ha de contenir la descripci√≥ completa i res m√©s.
<b> L'element HTML <b> representa un fragment de text estil√≠sticament diferent de text normal, sense transmetre cap import√†ncia o rellev√†ncia especial. S'utilitza t√≠picament per a les paraules clau en un resum, noms de producte en els seus comentaris o altres unitats de text, la presentaci√≥ t√≠pica seria en negreta. Un altre exemple del seu √ļs √©s per marcar l'oraci√≥ principal de cada par√†graf d'un article.
<bdi> El element 'HTML <BDI> (o Element d'a√Įllament bidireccional ) A√Įlla un fragment de text que podrie ser formatat en una direcci√≥ diferent d'un altre text fora d'aquest.
<bdo> L'element HTML <bdo> (o element HTML d'anul·lació bidireccional) s'utilitza per anul·lar la direccionalitat del text actual. Fa que la direccionalidad dels caràcters sigui ignorada en favor de la direccionalidad especificada.
<br> L'element HTML <br>  (de l'Angl√®s Line Break) produeix un salt de l√≠nia en el text (carriage-return). √Čs √ļtil per escriure un poema o una adre√ßa, on la divisi√≥ de l√≠nies √©s significatiu.
<cite> L'Element HTML de citació (<cite>) representa una referència a un treball creatiu. Haurà de constar del títol d'una obra o una referència d'URL, que pot ser en forma abreujada d'acord amb les convencions que s'utilitzen per a l'addició de metadades citació.
<code> L'Element de Codi HTML (<code>) representa un fragment de codi informàtic. Per defecte, es visualitza en els navegador en el tipus de lletra per defecte d'espai sencill.
<data> L'element HTML <data> vincula un contingut donat amb una traducció llegible per màquina. Si el contingut és d'hora o relacionat amb dates, heu de fer servir <time>.
<dfn> L'Element HTML Definició (<dfn>) representa la instància de definició d'un terme.
<em> L'element HTML èmfasi <em> marca un text perque tingui un accent mes remarcable. L'element <em> es pot superposar-se, amb cada nivell de superposició indicar un major grau d'èmfasi.
<i> L'Element HTML <i> representa un rang de text que es desvia del text normal, per alguna ra√≥, per exemple, termes t√®cnics, frases en lleng√ľes estrangeres, o pensaments de personatges de ficci√≥. En general es mostra en cursiva
<kbd> L'element d'entrada de teclat HTML (<kbd>) , representa l'entrada de l'usuari i produeix un element en línia que apareix per defecte com a font d'espai senzill (monspace) en el navegador.
<mark> L'element HTML marca  (<mark>) representa el text ressaltat, √©s a dir, una extensi√≥ de text marcat per a finalitats de refer√®ncia, per la seva rellev√†ncia en un context particular. Per exemple, pot utilitzar-se en una p√†gina que mostra els resultats de cerca per ressaltar cada inst√†ncia de la paraula buscada.
<q> L'Element HTML Cita (Quote) (<q>) indica que el text adjunt és una breu cita en línia. Aquest element està dissenyat per a cites curtes que no requereixen salts de paràgraf; per a cites llargues s'utilitza l'element <blockquote>.
<rb>
<rp> L'element HTML <rp> s'utilitza per proporcionar un par√®ntesis alternatiu als navegadors que no suporten les notacions de ruby. Les notacions ruby estan per mostrar la pronunciaci√≥ dels car√†cters de l'√Äsia oriental, com l'√ļs de furigana japon√®s o els car√†cters Taiwainese bopomofo. L'element <rp> s'utilitza en el cas de manca de suport de l'element <ruby> el seu contingut t√© el que s'ha de mostrar per tal d'indicar la pres√®ncia d'una notaci√≥ de ruby, generalment entre par√®ntesis.
<rt> L'Element HTML <rt> abasta la pronunciació dels caràcters presentats en notacions ruby, que s'utilitzen per descriure la pronunciació dels caràcters de l'est asiàtic. Aquest element s'utilitza sempre dins d'un element <ruby>.
<rtc> L'Element HTML <rtc> abasta notacions semàntiques dels caràcters presentats en un ruby d'elements <rb> utilitzats a l'interior de l'element <ruby>. Els elements <rb> poden tenir tant la pronunciació (<rt>) com notacions semàntiques (<rtc>) .
<ruby> L'Element HTML <ruby> representa una notació ruby. Les notacions Ruby s'utilitzen per mostrar la pronunciació de caràcters asiàtics.
<s> L'Element HTML ratllat  (<s>) processa el text amb un ratllat, o una l√≠nia a trav√©s d'ell. Utilitzeu l'element <s> per representar coses que ja no s√≥n pertinents o no s√≥n exactes. No obstant aix√≤, <s> no √©s adequat per indicar edicions de documents; per aix√≤, utilitzar els elements <del> i <ins>, segons el cas.
<samp> L'element HTML <samp> és un element destinat a identificar la sortida de mostra d'un programa informàtic. Normalment es mostra en la font monotip predeterminada del navegador (com a Lucida Console).
<small> L'element HTML petit (<small>) fa que la mida de la font del text sigui d'una mida m√©s petita (per exemple, de gran a mitjana o de petit a x-petit) fins a la mida m√≠nima de la font del navegador. En HTML5, aquest element √©s reutilitzat per representar comentaris secundaris  i lletra petita, incloent els drets d'autor i el text legal, amb independ√®ncia del seu estil en la presentaci√≥.
<span> L'element HTML <span> és un contenidor en línia genèric per a contingut textual, que no representa res essencial. Pot ser utilitzat per agrupar elements amb fins d'estil (utilitzant els atributs class o id), o perquè comparteixen valors d'atribut, com lang. S'ha d'utilitzar només quan cap altre element semàntic sigui apropiat. <span> és molt semblant a un element <div>, però <div> és un element a nivell de bloc, mentre que un <span> és un element en línia.
<strong> L'element HTML fort (<strong>) dóna al text una gran importància, i en general es mostra en negreta.
<sub> L'Element HTML subíndex (<sub>) defineix un fragment de text que s'ha de mostrar, per raons tipogràfiques, més baix, i sovint més petit, que el tram principal del text.
<sup> L'Element HTML super√≠ndex  (<sup>) defineix un fragment de text que s'ha de mostrar, per raons tipogr√†fiques, m√©s alt, i sovint m√©s petit, que el tram principal del text.
<time> L'element HTML <time> representa un temps en un rellotge de 24 hores o una data precisa en el calendari gregorià (amb informació opcional sobre el temps i la zona horària).
<tt> L'element HTML de text teletip (<tt>) produeix un element en l√≠nia que es mostra amb la font monotip predeterminada del navegador. Aquest element tenia la intenci√≥ de donar un estil de text com es mostrar en una pantalla d'amplada fixa, tal com un teletip. Probablement √©s m√©s com√ļ mostrar el tipus d'amplada fixa utilitzant l'element <code>.
<u> L'Element HTML Subratllat (<u>) representa el text amb un subratllat, una línia sota la línia de base del seu contingut.
<var> L'Element HTML variable (<var>) representa una variable en una expressió matemàtica o un context de programació.
<wbr> L'element HTML oportunitat de ruptura de la paraula <wbr> representa una posició dins d'un text en el qual el navegador pot trencar opcionalment una línia, malgrat les seves regles de divisió de línies, no crearien una interrupció en aquest lloc.

Imatge i multimèdia

HTML permet utilitzar diversos recursos multimèdia, com imatges, àudio i vídeo.

Element Description
<area> El element HTML <area> defineix una regió dins d'una imatge, i, opcionalment, l'associa amb un hypertext link. Aquest element s'utilitza només dins d'un element <map>.
<audio> <source>
<img> L'element HTML <img> representa una imatge en el document.
<map> L'element HTML <map> s'utilitza amb elements <area>  per definir un mapa d'imatge (un √†rea d'enlla√ß que es pot clicar).
<track> L'element HTML <track> s'utilitza com un fill dels elements de mitjans - <audio> i <video>. Se li permet especificar pistes de text temporitzat (o dades basades en el temps), per exemple per gestionar automàticament els subtítols. Les pistes estan formatades en format WebVTT (arxius .vtt) - Web Video Text Tracks.
<video> L'element HTML <vídeo> s'utilitza per incrustar el contingut d'un vídeo en un document. L'element video conté una o més fonts de vídeo. Per especificar una font de vídeo, utilitzeu l'atribut src o l'element <source>; el navegador escollirà el més adequat.

Contingut incrustat

Més enllà dels continguts multimèdia HTML, es pot incloure moltes altres continguts, encara que no sempre és fàcil d'interactuar amb ells.

Element Description
<applet> L'element HTML Applet (<applet>) identifica la inclusió d'un applet de Java .
<embed> L'Element HTML <embed> representa un punt d'integració per a una aplicació externa o contingut interactiu (en altres paraules, un plug-in).
<iframe> L'element HTML Marc en L√≠nia (<iframe>) representa un context de navegaci√≥ imbricada, la incrustaci√≥ efectiva d'una altra p√†gina HTML a la p√†gina actual. En HTML 4.01, un document pot contenir un head i un body o un head i un conjunt de marcs, per√≤ no tots dos un body i un conjunt de marcs.  No obstant aix√≤, un <iframe> es pot utilitzar dins  del cos d'un document normal. Cada context de navegaci√≥ t√© el seu propi historial de sessi√≥ i document actiu. El context de navegaci√≥ que cont√© el contingut incrustat es diu context de navegaci√≥ dels pares. El context de navegaci√≥ de nivell superior (que no t√© pare) √©s normalment la finestra del navegador.
<noembed> L'element <noembed> és una forma obsoleta i no estàndard per proporcionar contingut alternatiu o de "reserva" per als navegadors que no suporten l'element <embed> o no són compatibles amb contingut incrustat (embedded content) que un autor desitji usar. Aquest element va ser desaprovat en HTML 4.01 i anteriorment en favor de <object>. El contingut de reserva ha de ser inserit entre les etiquetes d'obertura i tancament de <object>.
<object> L'Element HTML objecte incrustat (<object>) representa un recurs extern, que pot ser entès com una imatge, un context de navegació niada, o un recurs per ser manejat per un complement.
<param> L'element HTML <param> (o element HTML de paràmetre ) defineix paràmetres per <object>.
<picture> L'element HTML <picture> és un contenidor utilitzat per especificar diversos elements <source> per a una determinada <img> continguda en el mateix. El navegador triarà la font més adequada d'acord amb el disseny actual de la pàgina (les restriccions del quadre en el qual apareixerà la imatge) i el dispositiu en el qual es mostrarà (per exemple, un dispositiu normal o HiDPI).
<source> L'element HTML <source> especifica m√ļltiples recursos multim√®dia, ja sigui per l'element <picture>, <audio> o <video>. √Čs un element buit. S'utilitza comunament per servir el mateix contingut multim√®dia en m√ļltiples formats suportats pels diferents navegadors.

Scripts

Element Description
<canvas> L'element HTML <canvas> es pot utilitzar per dibuixar gr√†fics a trav√©s de seq√ľ√®ncies d'ordres (normalment JavaScript). Per exemple, es pot utilitzar per dibuixar gr√†fics, fer composicions de fotos o fins i tot realitzar animacions. Pots (i has de) proporcionar contingut alternatiu dins del bloc <canvas>. Aquest contingut es representar√† tant en navegadors antics que no suporten canvas com en navegadors amb  JavaScript desactivat.
<noscript> L'Element HTML <noscript> defineix una secció d'HTML per inserir si un tipus de script a la pàgina no és compatible o si scripting està actualment desactivat en el navegador.
<script> L'element <script> (o element HTML script "Seq√ľ√®ncia de comandaments" ) s'utilitza per inserir o fer refer√®ncia a un script executable dins d'un document HTML or XHTML.

Edits

Element Description
<del> L'Element HTML text eliminat (<del>) representa un rang de text que ha estat esborrat d'un document. Aquest element √©s sovint (per√≤ no necess√†riament) reprodu√Įt amb el text ratllat.
<ins> L'Element HTML <ins> (o HTML inserit text)  HTML representa un rang de text que s'ha afegit a un document.

Contingut de la Taula

Son un conjunt d'elements que estàn fets específicament per manejar dades tabulars.

) defineix un grup de columnes dins d'una taula.
Element Description
<caption> L'element HTML <caption>  (o Element HTML llegenda de la taula) representa el t√≠tol d'una taula. Tot i que sempre √©s el primer descendent d'un element <table>, el seu disseny, utilitzant CSS, podr√† col¬∑locar-la en altres llocs, en relaci√≥ amb la taula.
<col> L'Element HTML taula de columna (<col>) defineix una columna d'una taula i s'utilitza per definir la sem√†ntica com√ļ en totes les c√®l¬∑lules comunes. En general es troba dins d'un element <colgroup>.
<colgroup> L'Element HTML Grup de columnes de taula  (
<table> L'Element HTML Taula (<table>) representa dades tabulars, és a dir, informació expressada a través d'una taula de dades bidimensionals.
<tbody> L'Element HTML Cos de la Taula (<tbody>) defineix un o m√©s elements <tr> de dades de fileres que dona cos a l'element <table> que √©s el seu pare  (si no hi ha altres elements, els elements <tr> s√≥n fills immediats d'aquest element taula.) en combinaci√≥ de si hi ha elements que puguin precedir com <thead> i/o <tfoot>, <tbody> proporciona informaci√≥ sem√†ntica  addicional per a dispositius com ara impressores i pantalles. D'els elements fills de la taula pare, <tbody> representa el contingut en el cual, quan m√©s llarg sigui d'una p√†gina, m√©s probable ser√† que difereixi per a cada p√†gina impresa; mentre que el contingut de <thead> i <tfoot> ser√† el mateixa o semblant per a cada p√†gina impresa. Com a mostra, <tbody> permetr√† el despla√ßament independent dels elements <thead>, <tfoot> i <caption> del mateixa element pare <table>. Recordeu que a difer√®ncia dels elements <thead>, <tfoot> i <caption>, m√ļltiples elements <tbody> s√≥n acceptats (si consecutiu), permetent que les files de dades de taules llargues puguin ser dividides en diferents seccions, cadascuna amb un format separat si √©s necessari.
<td> L'element HTML cel·la de Taula (<td>) defineix una cel·la d'una taula que conté dades. Participa en el model de taula.
<tfoot> L'Element HTML Peu de Taula  (<tfoot>) defineix un conjunt de files que resumeixen les columnes de la taula.
<th> L'element HTML cel·la de capçalera de la taula <th> defineix una cel·la com a capçalera d'un grup de cel·les de la taula. La naturalesa exacta d'aquest grup es defineix pels atributs scope i headers.
<thead> L'Element HTML Capçalera de Taula (<thead>) defineix un conjunt de files que defineixen el capçalera de les columnes de la taula.
<tr> L'element HTML fila de taula <tr> defineix una fila de cel·les d'una taula. Aquests poden ser una barreja de l'elements.<td> i <th>.

Formularis

Element Description
<button> L'element HTML <button> representa un botó que es premi.
<datalist> L'Element HTML Datalist (<datalist>) conté un conjunt d'elements <option> que representen els valors disponibles per a altres controls.
<fieldset> L'element HTML <fieldset> s'utilitza per agrupar diversos controls així com etiquetes (<label>) dins d'un formulari web.
<form> L'element HTML <form> representa una secció del document que conté controls interactius per presentar informació a un servidor web.
<input> L'element HTML <input> s'utilitza per crear controls interactius per als formularis basats en la web per tal d'acceptar dades de l'usuari. Com un funciona un <input> varia considerablement en funció del valor del seu atribut type.
<keygen> L'element HTML <keygen> existeix per facilitar la generaci√≥ de material clau, i la presentaci√≥ de la clau p√ļblica com a part d'un formulari HTML. Aquest mecanisme est√† dissenyat per funcionar amb sistemes de gesti√≥ de certificats basats en web. S'espera que l'element <keygen> s'utilitzi en un formulari HTML juntament amb una altra informaci√≥ necess√†ria per construir una sol¬∑licitud de certificat, i que el resultat del proc√©s ser√† un certificat signat.
<label> L'Element HTML Label (<label>) representa un t√≠tol en una interf√≠cie d'usuari. Pot estar associat amb un control o b√© col¬∑locant l'element de control a l'interior de l'element <label>, o mitjan√ßant l'√ļs de l'atribut for. Aquest control es diu el control labeled de l'element etiqueta. Una entrada pot estar associada amb diverses etiquetes.
<legend> L'Element HTML <legend> (o HTML llegenda element de camp) representa un t√≠tol per al contingut del se element principal  <fieldset>.
<meter> L'Element HTML <meter> representa un valor escalar dins d'un rang conegut o un valor fraccionari.
<optgroup> En un formulari web, l'element HTML <optgroup> crea una agrupació d'opcions dins d'un element <select>.
<option> En un formulari web, l'element HTML
<output> L'element HTML <output> representa el resultat d'una acci√≥ de c√†lcul o  d'usuari.
<progress> L'Element HTML <progress> s'utilitza per veure l'aven√ß de realitzaci√≥ d'una tasca. Encara que els detalls de com es visualitza es deixa en mans del desenvolupador del navegador, normalment es mostra com una barra de progr√©s. Es pot utilitzar Javascript  per manipular el valor de la barra de progr√©s.
<select> L'element HTML seleccionar (<select>)  √©s un control que mostra un men√ļ d'opcions. Les opcions del men√ļ estan representades per elements <option>, que es poden agrupar per elements <optgroup>. Les opcions poden ser pre-seleccionades per l'usuari.
<textarea> L'element HTML <textarea> representa un control d'edici√≥ de text  multi-l√≠nia sense format.

Elements Interactius

Element Description
<details> L'element HTML <details>  s'utilitza com un widget divulgatiu de la qual l'usuari pot recuperar informaci√≥ addicional.
<dialog> L'element HTML <dialog> representa un quadre de di√†leg o un altre component interactiu, tal com un inspector o finestra.  Els elements <form>  poden integrar-se dins d'un di√†leg especificant l'atribut method="dialog". Quan s'envia un formulari, el di√†leg es tancat amb un atribut returnValue establert en el valor del bot√≥ d'enviament utilitzat.
<menu> L'element HTML <menu> representa un grup d'ordres que l'usuari pot realitzar o activar. Aix√≤ inclou tant llistes com men√ļs, que poden apar√®ixer a la part de dalt de la pantalla, com tamb√© men√ļs de context, com les que poden apar√®ixer sota d'un bot√≥ despr√©s d'haver fet click.
<menuitem> L'element HTML <menuitem> representa un comando que un usuari √©s capa√ß d'invocar a trav√©s d'un men√ļ emergent. Aix√≤ inclou men√ļs contextuals, aix√≠ com men√ļs que es poden adjuntar a un bot√≥ de men√ļ.
<summary> L'element HTML <summary> s'utilitza a manera de resum, el títol o la llegenda per al contingut d'un element <details>.

Components Web

Aquests elements es defineixen en la World Wide Web Consortium (W3C) Collecció d'especificacions Components Web en lloc de l'especificació HTML.

Element Description
<content> L'element HTML <content> s'utilitza a l'interior de Shadow DOM como un insertion point. No està destinat a ser utilitzat en HTML ordinari. S'utilitza amb components Web Components. Ara s'ha reemplaçat per l'element <slot>.
<decorator>
<element> L'element HTML <element>  s'utilitza per definir nous elements DOM personalitzats.
<shadow> L'element HTML <shadow> s'utilitza com una ombra DOM insertion point. √Čs possible utilitzar-ho si s'han creat m√ļltiples arrels d'ombra sota una ombra d'acollida. No √©s √ļtil en HTML ordinari. S'utilitza amb Components Web (Web Components).
<slot>
<template> HTML 

Elements Obsolets y desaprovats

Alguns vells elements HTML van ser desaprovats i el seu √ļs est√† totalment desaconsellat. Mai els ha d'utilitzar per un nou projecte i canviar-los en vells projectes. S'enumeren aqu√≠, unicament, per informaci√≥.

Element Description
<acronym> L'element HTML acr√≤nim  (<acronym>) permet als autors indicar clarament una seq√ľ√®ncia de car√†cters que componen un acr√≤nim o l'abreviatura d'una paraula. Aquest element s'ha eliminat en HTML5. Utilitzar l'element <abbr>.
<applet> L'element HTML Applet (<applet>) identifica la inclusió d'un applet de Java .
<basefont> L'element HTML basefont (<basefont>) estableix una mida per defecte de font per a un document. Llavors la mida de la font pot ser variada en relació a la mida de la font base utilitzant l'element <font>.
<bgsound> L'element HTML So de Fons (<bgsound>) és un element d'Internet Explorer que associa un so de fons amb una pàgina.
<big> L'Element HTML gran (<big>) fa que la mida de la lletra del text sigui d'una mida més gran (per exemple, de petites a mitjanes, o de grans a x-gran) fins a la mida de la font màxima del navegador.
<blink> L'element HTML parpelleig (<blink>) és un element no estàndard que fa que el text adjunt parpellegi lentament.
<center> L'element HTML Centre (<center>) és un element a nivell de bloc que pot contenir paràgrafs i altres elements a nivell de bloc i en línia. Tot el contingut d'aquest element és centrat horitzontalment dins del seu element contenidor (en general, <body>).
<command> L'element comand representa un comando que l'usuari pot invocar.
<content> L'element HTML <content> s'utilitza a l'interior de Shadow DOM como un insertion point. No està destinat a ser utilitzat en HTML ordinari. S'utilitza amb components Web Components. Ara s'ha reemplaçat per l'element <slot>.
<dir> L'element HTML directori  (<dir>) representa un directori, √©s a dir, una col¬∑lecci√≥ de noms d'arxiu.
<element> L'element HTML <element>  s'utilitza per definir nous elements DOM personalitzats.
<font> L'Element HTML Font (<font>) defineix la mida de font, color i cara del seu contingut.
<frame> <frame> és un element HTML que defineix una àrea particular en la qual es pot visualitzar un altre document HTML. Un marc s'ha d'utilitzar dins d'un <frameset>.
<frameset> L'element HTML <frameset> es un contenidor d'elements <frame>.
<image> L'element HTML <image> era un element experimental dissenyat per mostrar les imatges. Mai es va aplicar i la norma es la utilització del element <img>.
<isindex> <Isindex> és un element HTML obsolet que posa un camp de text en una pàgina per consultar el document. <Isindex> proporcionava una sola entrada de text de línia per ingressar una cadena de consulta. Quan s'envia, el servidor retorna una llista de pàgines que coincideixin amb la consulta. El suport depenia tant del navegador com del servidor per respondre a la consulta.
<keygen> L'element HTML <keygen> existeix per facilitar la generaci√≥ de material clau, i la presentaci√≥ de la clau p√ļblica com a part d'un formulari HTML. Aquest mecanisme est√† dissenyat per funcionar amb sistemes de gesti√≥ de certificats basats en web. S'espera que l'element <keygen> s'utilitzi en un formulari HTML juntament amb una altra informaci√≥ necess√†ria per construir una sol¬∑licitud de certificat, i que el resultat del proc√©s ser√† un certificat signat.
<listing> L'Element HTML Llistat (<listing>) processa el text entre les etiquetes d'inici i fi sense interpretar l'HTML entre elles i usar una font monospaced. L'estàndard HTML 2 recomana que les línies no es trenquin quan no superin els 132 caràcters.
<marquee> L'element HTML <marquee> s'utilitza per inserir una àrea de desplaçament de text.
<menuitem> L'element HTML <menuitem> representa un comando que un usuari √©s capa√ß d'invocar a trav√©s d'un men√ļ emergent. Aix√≤ inclou men√ļs contextuals, aix√≠ com men√ļs que es poden adjuntar a un bot√≥ de men√ļ.
<multicol> L'element HTML <multicol> era un element experimental dissenyat per permetre dissenys de diverses columnes. Mai va arribar a tenir un tiratge significatiu i no s'implementa en els navegadors més importants.
<nextid> L'element HTML <nextid> és obsolet, que va servir per habilitar l'eina de disseny web NeXT per generar etiquetes NAME automàtiques per als seus ancoratges. Va ser generat per aquesta eina d'edició web automàticament i no s'havia d'ajustar o introduir manualment. Aquest element té la distinció de ser el primer element en convertir-se en una de les "etiquetes perdudes" en ser eliminat de les DTD oficials de les versions HTML. També és probablement un dels menys entesos de tots els elements HTML primerenque
<nobr> L'element HTML <nobr> impedeix que un text es trenqui autom√†ticament en una nova l√≠nia, per la qual cosa es mostra en una l√≠nia llarga i pot ser necessari despla√ßar-se. Aquesta etiqueta no √©s HTML est√†ndard i no ha d'utilitzar-se. En el seu lloc, utilitzi la propietat CSS white-space de la seg√ľent manera:
<noembed> L'element <noembed> és una forma obsoleta i no estàndard per proporcionar contingut alternatiu o de "reserva" per als navegadors que no suporten l'element <embed> o no són compatibles amb contingut incrustat (embedded content) que un autor desitji usar. Aquest element va ser desaprovat en HTML 4.01 i anteriorment en favor de <object>. El contingut de reserva ha de ser inserit entre les etiquetes d'obertura i tancament de <object>.
<noframes> L'element HTML <noframes> s'utilitza per donar suport als navegadors que no s√≥n capa√ßos de suportar elements <frame>  o est√† configurats per a fer-ho.
<plaintext> L'element HTML text sense format  (<plaintext>) fa que tot el que ve despr√©s de l'etiqueta inicial sigui text sense format, sense interpretar res d'HTML. No t√© etiqueta de tancament, ja que tot el que ve despr√©s es considera text sense format.
<shadow> L'element HTML <shadow> s'utilitza com una ombra DOM insertion point. √Čs possible utilitzar-ho si s'han creat m√ļltiples arrels d'ombra sota una ombra d'acollida. No √©s √ļtil en HTML ordinari. S'utilitza amb Components Web (Web Components).
<spacer> L'element HTML<spacer> s'utilitza per a la inserci√≥ d'espais en blanc en les p√†gines web. Va ser creat per Netscape per aconseguir el mateix efecte de disseny d'una imatge GIF d'un sol p√≠xel, la qual cosa era utilitzada per els dissenyadors web per afegir espais en blanc en les p√†gines web, sense arribar a utilitzar un GIF. No obstant aix√≤ <spacer> no est√† suportat per qualsevol navegador, els mateixos efectes es poden crear amb diverses regles CSS. En aplicacions de Mozilla, el suport a aquest element es va eliminar a Gecko 2.0. Per tant l'√ļs de <spacer> √©s innecess√†ria.
<strike> L'Element HTML ratllat (<strike>) representa el text amb un ratllat o una línia a través d'ell. Aquest element és obsolet en HTML5. Utilitzar el <del> en el seu lloc si l'element està marcant una edició (text eliminat), altrament utilitzar l'element <s>.
<tt> L'element HTML de text teletip (<tt>) produeix un element en l√≠nia que es mostra amb la font monotip predeterminada del navegador. Aquest element tenia la intenci√≥ de donar un estil de text com es mostrar en una pantalla d'amplada fixa, tal com un teletip. Probablement √©s m√©s com√ļ mostrar el tipus d'amplada fixa utilitzant l'element <code>.
<xmp> L'Element HTML Exemple  (<xmp>) processa el text entre les etiquetes d'inici i de finalitzaci√≥ sense interpretar l'HTML entre elles i usar una font de pas fix. L'especificaci√≥ HTML2 va recomanar que hauria de ser suficientment √†mplia per permetre 80 car√†cters per l√≠nia.