Propietat

El terme propietat pot tenir diversos significats, depenent del context. Es pot fer referència a:

Propietat (CSS)
     Una propietat CSS és una característica (com el color), el valor associat defineix un aspecte de com el navegador mostrarà el element.

Propietat (JavaScript)
     Una propietat és una característica d'un objecte, sovint descriu atributs associats amb una estructura de dades. Existeix per a tipus de propietats: una propietat d'instància que conté les dades específiques d'una instància d'objecte determinat, o una propietat estàtica que manté les dades compartides entre totes les instàncies d'objectes.