Etiqueta

En HTML una etiqueta s'utilitza per a la creació d'un element. El nom d'un element HTML és el nom usat en parèntesis angulars, com <p> per al paràgraf. Recordeu que el nom de l'etiqueta final és precedit per un caràcter de barra, "</p>", i que en els elements buits l'etiqueta final no és necessària ni permesa. Si els atributs no s'esmenten, els valors per omissió s'utilitzen en cada cas.

Aprèn més

Coneixement general

Referència tècnica