MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.

Podsumowanie

Element <area> (Area) definiuje aktywny obszar obrazka i wiąże go z linkiem hipertekstowym. Ten element jest używany tylko wewnątrz znacznika <map>.

Atrybuty

accesskey
Ten atrybut definiuje dla elementu przyspieszającą klawiaturową nawigację. Przyciśnięcie <kbd>ALT</kbd> lub podobnego klawisza, w powiązaniu ze zdefiniowanym znakiem, wybiera form control, powiązany z tą sekwencją klawiszy. Projektanci stron są przestrzegani do unikania sekwencji znaków już powiązanych z przeglądarką.
alt
Ten atrybut zawiera alternatywny tekst do wyświetlenia w przeglądarce, kiedy nie może ona wyświetlić obrazków.
coords
Ten atrybut zawiera zestaw wartości określających współrzędne aktywnego obszaru. Liczba i znaczenie wartości zależy od wartości określonej dla atrybutu shape. Dla shape równego rect lub rectangle (prostokąt) wartością coords są dwie pary x,y: lewa, góra, prawa i dół. Dla shape równego circ lub circle (okrąg) wartością coords jest x,y,r, gdzie x,y jest parą określającą środek okręgu, zaś r jest wartością promienia. Dla shape równego poly lub polygon (wielokąt) wartością coords jest zestaw par dla każdego punktu wielokątu: x1,y1,x2,y2,x3,y3, i tak dalej.
href
Ten atrybut określa docelowy hiperlink dla obszaru. Jego wartością jest prawidłowy URL. Ten atrybut lub atrybut nohref musi być podany w elemencie.
name
Ten atrybut jest używany do definiowania nazwy dla klikalnego obszaru, zatem może być on skryptowany przez starsze przeglądarki.
nohref
Ten atrybut wskazuje, że nie istnieje hiperlink dla powiązanego obszaru. Ten atrybut lub atrybut href musi być podany w elemencie.
shape
Ten atrybut definiuje kształt powiązanego aktywnego obszaru. HTML 4 definiuje wartości: rect, która określa prostokątny obszar; circle, która definiuje okrągły obszar; poly, która definiuje wielokąt oraz default, która określa wewnętrzny obszar poza jakimikolwiek zdefiniowanymi kształtami. Wiele przeglądarek, szczególne Internet Explorer 4 i wyższy, wspiera circ, polygon oraz rectangle jako prawidłowe wartości shape.
tabindex
Ten atrybut prezentuje liczbową wartość, określającą pozycję definiowanego obszaru w kolejności przeglądania tabulatorem.
target
Ten atrybut określa docelowe okno dla hiperlinku odwołującego się do ramek. Wartością jest nazwa lub jedna z kilku specjalnych nazw. Wartość _blank wskazuje nowe okno. Wartość _parent wskazuje rodzica zestawu ramek, zawierających link źródłowy. Wartość _self wskazuje ramkę zawierającą link źródłowy. Wartość _top wskazuje pełne okno przeglądarki.

Przykład

<map name="primary">
<area shape="circle" coords="200,250,25" href="another.htm" />
<area shape="default" nohref />
</map>

Notatki

W specyfikacjach HTML 3.2 oraz 4.0 znacznik zamykający <area> jest zabroniony.

Specyfikacja XHTML 1.0 wymaga ukośnika: <area />.

Atrybuty id, class oraz style mają to samo znaczenie jak podstawowe atrybuty w specyfikacji HTML 4, ale jedynie Netscape i Microsoft definiują je.

Przeglądarki Netscape 1–level nie rozumieją atrybutu target, jeśli odsyła do ramek.

Specyfikacja 3.2 definiuje tylko alt, coords, href, nohref oraz shape.


Element HTML
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
(Zobacz także: Kategoria HTML)

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Witia, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,