MDN will switch to a new design later today, a sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.
Ten rozdział zawiera krótki opis wszystkich metod, własności i zdarzeń dostępnych przez obiekt DOM window. Obiekt window implementuje interfejs Window, który z kolei dziedziczy od interfejsu AbstractView.

Obiekt window reprezentuje okno. Własność document obiektu window (Obiekt document) jest wczytany w tym oknie. Okno dla danego dokumentu może być dostępny przy zastosowaniu własności document.defaultView.

W przeglądarkach opartych na kartach, takich jak Firefox, każda karta zawiera własny obiekt window (dla napisanego rozszerzenia, samo okno przeglądarki również jest oddzielnym oknem - zobacz Praca z oknami w kodzie chrome aby uzyskać więcej informacji). To jest, obiekt window nie jest współdzielony pomiędzy kartami w tym samym oknie. Niektóre metody, mianowicie window.resizeTo i window.resizeBy stosują do całego okna a nie określonych kart obiektu należącego do window. Ogólnie, wszystko co nie odnosi się sensownie do karty, odnosi się do okna.

Własności

window.Components
Punkt wejściowy da wielu cech XPCOM. Niektóre własności , np. classes, są tylko dostępne dla wystarczająco uprzywilejowanego kodu.
window.content i window._content
Zwraca referencję do zawartości elementu w bieżacym oknie. Wariant z podkreśleniem jest wycofywany.
window.closed
Własność określająca czy bieżące okno jest zamknięte lub nie.
window.controllers
Zwraca kontroler obiektów XUL dla bieżącego okna chrome.
window.crypto
Zwraca obiekt crypto przeglądarki.
window.defaultStatus
Pobiera/ustala tekst paska statusu dla bieżącego okna.
window.dialogArguments
Gets the arguments passed to the window (if it's a dialog box) at the time window.showModalDialog() was called. This is an nsIArray.
window.directories
Zwraca referencję do katalogów paska narzędzi w bieżącym oknie chrome.
window.document
Zwraca referencję do dokumentu zawartego w oknie.
window.frameElement
Zwraca element, w którym osadzone jest okno lub null, jeśli okno nie jest osadzone.
window.frames
Zwraca tablicę z ramkami potomnymi w bieżącym oknie.
window.fullScreen
This property indicates whether the window is displayed in full screen or not.
window.globalStorage
Multiple storage objects that are used for storing data across multiple pages.
window.globalStorage
Multiple magazyn obiektów które są używane do magazynowania danych across multiple stronami.
window.history
Zwraca referencję do obiektu historii.
window.innerHeight
Pobiera szerokość zawartego w oknie przeglądarki obszaru włączając, jeżeli jest wyświetlony, poziomy pasek przewijania.
window.innerWidth
Pobiera wysokość zawartego w oknie przeglądarki obszaru włączając, jeżeli jest wyświetlony, pionowy pasek przewijania.
window.length
Zwraca liczbę ramek w oknie.
window.location
Pobiera/ustala położenie, lub bieżący URL, dla obiektu window.
window.locationbar
Returns the locationbar object, whose visibility can be toggled in the window.
window.menubar
Returns the menubar object, whose visibility can be toggled in the window.
window.name
Pobiera/ustawia nazwę okna.
window.navigator
Zwraca referencję do obiektu navigator.
window.opener
Zwraca referencję do okna z którego otwarto bieżące okno.
window.outerHeight
Gets the height of the outside of the browser window.
window.outerWidth
Gets the width of the outside of the browser window.
window.pageXOffset
Gets the amount of content that has been hidden by scrolling to the right.
window.pageYOffset
Gets the amount of content that has been hidden by scrolling down.
window.parent
Returns a reference to the parent of the current window or subframe.
window.personalbar
Returns the personalbar object, whose visibility can be toggled in the window.
window.pkcs11
Returns the pkcs11 object , which can be used to install drivers other software associated with the pkcs11 protocol.
window.prompter
Returns a reference to the prompt window, if any, currently displayed.
window.screen
Returns a reference to the screen object associated with the window.
window.screen.availTop
Specifies the y-coordinate of the first pixel that is not allocated to permanent or semipermanent user interface features.
window.screen.availLeft
Zwraca pierwszy dostępny piksel dostępny z lewej strony ekranu.
window.screen.availHeight
Specifies the height of the screen, in pixels, minus permanent or semipermanent user interface features displayed by the operating system, such as the Taskbar on Windows.
window.screen.availWidth
Returns the amount of horizontal space in pixels available to the window.
window.screen.colorDepth
Zwraca głębię koloru ekranu.
window.screen.height
Zwraca wysokość ekranu w pikselach
window.screen.left
Pobiera/ustala bieżącą odległość w pikselach od lewej strony ekranu.
window.screen.pixelDepth
Pobiera głębię koloru ekranu .
window.screen.top
Pobiera/ustala odległość od góry ekranu.
window.screen.width
Zwraca szerokość ekranu.
window.screenX
Zwraca poziomą odległość od lewej krawędzi przeglądarki użytkownika z lewej strony ekranu .
window.screenY
Zwraca pionową odległość od górnej krawędzi przeglądarki użytkownika z górnej strony ekranu.
window.scrollbars
Zwraca obiekt pasków przewijania, którego widoczność może być przełączana.
window.scrollMaxX
The maximum offset that the window can be scrolled to horizontally.
(i.e., the document width minus the viewport width)
window.scrollMaxY
The maximum offset that the window can be scrolled to vertically.
(i.e., the document height minus the viewport height)
window.scrollX
Returns the number of pixels that the document has already been scrolled horizontally.
window.scrollY
Returns the number of pixels that the document has already been scrolled vertically.
window.self
Returns an object reference to the window object itself.
window.sessionStorage
A storage object for storing data within a single page session.
window.sidebar
Zwraca referencję do obiektu okna panelu bocznego.
window.status
Pobiera/ustala tekst na pasku statusu na dolnej części przeglądarki.
window.statusbar
Zwraca obiekt paska stratusu, którego widoczność może być przełączana w oknie.
window.toolbar
Zwraca obiekt paska narzędzi, którego widoczność może być przełączana w oknie.
window.top
Zwraca referencję do najwyższego w hierarchii okna.
window.window
Zwraca referencję do bieżącego okna.

Metody

window.alert
Wyświetla okno ostrzegawcze z podanym tekstem.

base64 func https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=287112 (see last comments) https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=123003 http://lxr.mozilla.org/seamonkey/sou...indow.cpp#4946

window.atob
Decodes a string of data which has been encoded using base-64 encoding.
window.back
Moves back one in the window history.
window.blur
Sets focus away from the window.
window.btoa
Creates a base-64 encoded ASCII string from a string of binary data.
window.captureEvents
Registers the window to capture all events of the specified type.
window.clearInterval
Cancels the repeated execution set using setInterval.
window.clearTimeout
Clears a delay that's been set for a specific function.
window.close
Zamyka bieżące okno.
window.confirm
Displays a dialog with a message that the user needs to respond to.
window.dump
Writes a message to the console.
window.escape
Szyfruje łańcuch znakow.
window.focus
Ustawia zaznaczenie na bieżące okno.
window.forward
Moves the window one document forward in the history.
window.getAttention
Flashes the application icon.
window.getSelection
Returns the selection object representing the selected item(s).
window.home
Zwraca stronę domową przeglądarki.
window.moveBy
Moves the current window by a specified amount.
window.moveTo
Przesuwa okno do określonych współrzędnych.
window.open
Otwiera nowe okno.
window.openDialog
Opens a new dialog window.
window.print
Drukuje bieżący dokument.
window.prompt
Zwraca tekst wpisany przez użytkownika w oknie dialogowym prompt.
window.releaseEvents
Releases the window from trapping events of a specific type.
window.resizeBy
Resizes the current window by a certain amount.
window.resizeTo
Dynamicznie zmienia rozmiar okna.
window.scroll
Przewija okno do określonego miejsca w dokumencie.
window.scrollBy
Przewija dokument w oknie o daną ilość.
window.scrollByLines
Przewija dokument o daną liczbę linii.
window.scrollByPages
Scrolls the current document by the specified number of pages.
window.scrollTo
Scrolls to a particular set of coordinates in the document.
window.setInterval
Wykonuje funkcję co X milisekund.
window.setTimeout
Ustawia opóźnienie dla wykonywanej funkcji.
window.sizeToContent
Sizes the window according to its content.
window.stop
Ta metoda zatrzymuje ładowanie okna.
window.unescape
Unencodes a value that has been encoded in hexadecimal (e.g. a cookie).
window.updateCommands

Uchwyty zdarzeń

window.onabort
Własność uchwytu zdarzenia dla zdarzeń przerwania wykonywania kodu w oknie.
window.onblur
Własność uchwytu zdarzenia dla zdarzeń usunięcia focusu w oknie.
window.onchange
Własność uchwytu zdarzenia dla zmiany zdarzeń w oknie.
window.onclick
Własność uchwytu zdarzenia dla zdarzeń kliknięcia w oknie.
window.onclose
Własność uchwytu zdarzenia dla obsługiwanego zdarzenia zamknięcia okna.
window.ondragdrop
Własność uchwytu zdarzenia dla zdarzeń przeciągnij i upuść w oknie.
window.onerror
Własność uchwytu zdarzenia dla wywołanych w oknie błędów .
window.onfocus
Własność uchwytu zdarzenia dla zdarzeń uzyskania focusu w oknie.
window.onkeydown
Własność uchwytu zdarzenia dla zdarzeń wciśnięcia i przytrzymania klawisza w oknie.
window.onkeypress
Własność uchwytu zdarzenia dla zdarzeń wciśnięcia klawisza w oknie.
window.onkeyup
Własność uchwytu zdarzenia dla zdarzeń wciśnięcia i puszczenia klawisza w oknie.
window.onload
Własność uchwytu zdarzenia dla wczytywania okna.
window.onmousedown
Własność uchwytu zdarzenia dla zdarzeń wciśnięcia i przytrzymania przycisku myszy w oknie.
window.onmousemove
Własność uchwytu zdarzenia dla zdarzeń ruchu myszy w oknie.
window.onmouseout
An event handler property for mouseout events on the window.
window.onmouseover
An event handler property for mouseover events on the window.
window.onmouseup
Własność uchwytu zdarzenia dla zdarzeń wciśnięcia i puszczenia przycisku myszy w oknie.
window.onpaint
An event handler property for paint events on the window.
window.onreset
An event handler property for reset events on the window.
window.onresize
Własność uchwytu zdarzenia dla zmiany rozmiaru okna.
window.onscroll
Własność uchwytu zdarzenia dla przewijania okna.
window.onselect
Własność uchwytu zdarzenia dla zaznaczenia w oknie.
window.onsubmit
An event handler property for submits on window forms.
window.onunload
An event handler property for unload events on the window.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: khalid32,