mozilla
Wyniki wyszukiwania

  window

  UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
  Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
  Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.
  Ten rozdział zawiera krótki opis wszystkich metod, własności i zdarzeń dostępnych przez obiekt DOM window. Obiekt window implementuje interfejs Window, który z kolei dziedziczy od interfejsu AbstractView.

  Obiekt window reprezentuje okno. Własność document obiektu window (Obiekt document) jest wczytany w tym oknie. Okno dla danego dokumentu może być dostępny przy zastosowaniu własności document.defaultView.

  W przeglądarkach opartych na kartach, takich jak Firefox, każda karta zawiera własny obiekt window (dla napisanego rozszerzenia, samo okno przeglądarki również jest oddzielnym oknem - zobacz Praca z oknami w kodzie chrome aby uzyskać więcej informacji). To jest, obiekt window nie jest współdzielony pomiędzy kartami w tym samym oknie. Niektóre metody, mianowicie window.resizeTo i window.resizeBy stosują do całego okna a nie określonych kart obiektu należącego do window. Ogólnie, wszystko co nie odnosi się sensownie do karty, odnosi się do okna.

  Własności

  window.Components
  Punkt wejściowy da wielu cech XPCOM. Niektóre własności , np. classes, są tylko dostępne dla wystarczająco uprzywilejowanego kodu.
  window.content i window._content
  Zwraca referencję do zawartości elementu w bieżacym oknie. Wariant z podkreśleniem jest wycofywany.
  window.closed
  Własność określająca czy bieżące okno jest zamknięte lub nie.
  window.controllers
  Zwraca kontroler obiektów XUL dla bieżącego okna chrome.
  window.crypto
  Zwraca obiekt crypto przeglądarki.
  window.defaultStatus
  Pobiera/ustala tekst paska statusu dla bieżącego okna.
  window.dialogArguments
  Gets the arguments passed to the window (if it's a dialog box) at the time window.showModalDialog() was called. This is an nsIArray.
  window.directories
  Zwraca referencję do katalogów paska narzędzi w bieżącym oknie chrome.
  window.document
  Zwraca referencję do dokumentu zawartego w oknie.
  window.frameElement
  Zwraca element, w którym osadzone jest okno lub null, jeśli okno nie jest osadzone.
  window.frames
  Zwraca tablicę z ramkami potomnymi w bieżącym oknie.
  window.fullScreen
  This property indicates whether the window is displayed in full screen or not.
  window.globalStorage
  Multiple storage objects that are used for storing data across multiple pages.
  window.globalStorage
  Multiple magazyn obiektów które są używane do magazynowania danych across multiple stronami.
  window.history
  Zwraca referencję do obiektu historii.
  window.innerHeight
  Pobiera szerokość zawartego w oknie przeglądarki obszaru włączając, jeżeli jest wyświetlony, poziomy pasek przewijania.
  window.innerWidth
  Pobiera wysokość zawartego w oknie przeglądarki obszaru włączając, jeżeli jest wyświetlony, pionowy pasek przewijania.
  window.length
  Zwraca liczbę ramek w oknie.
  window.location
  Pobiera/ustala położenie, lub bieżący URL, dla obiektu window.
  window.locationbar
  Returns the locationbar object, whose visibility can be toggled in the window.
  window.menubar
  Returns the menubar object, whose visibility can be toggled in the window.
  window.name
  Pobiera/ustawia nazwę okna.
  window.navigator
  Zwraca referencję do obiektu navigator.
  window.opener
  Zwraca referencję do okna z którego otwarto bieżące okno.
  window.outerHeight
  Gets the height of the outside of the browser window.
  window.outerWidth
  Gets the width of the outside of the browser window.
  window.pageXOffset
  Gets the amount of content that has been hidden by scrolling to the right.
  window.pageYOffset
  Gets the amount of content that has been hidden by scrolling down.
  window.parent
  Returns a reference to the parent of the current window or subframe.
  window.personalbar
  Returns the personalbar object, whose visibility can be toggled in the window.
  window.pkcs11
  Returns the pkcs11 object , which can be used to install drivers other software associated with the pkcs11 protocol.
  window.prompter
  Returns a reference to the prompt window, if any, currently displayed.
  window.screen
  Returns a reference to the screen object associated with the window.
  window.screen.availTop
  Specifies the y-coordinate of the first pixel that is not allocated to permanent or semipermanent user interface features.
  window.screen.availLeft
  Zwraca pierwszy dostępny piksel dostępny z lewej strony ekranu.
  window.screen.availHeight
  Specifies the height of the screen, in pixels, minus permanent or semipermanent user interface features displayed by the operating system, such as the Taskbar on Windows.
  window.screen.availWidth
  Returns the amount of horizontal space in pixels available to the window.
  window.screen.colorDepth
  Zwraca głębię koloru ekranu.
  window.screen.height
  Zwraca wysokość ekranu w pikselach
  window.screen.left
  Pobiera/ustala bieżącą odległość w pikselach od lewej strony ekranu.
  window.screen.pixelDepth
  Pobiera głębię koloru ekranu .
  window.screen.top
  Pobiera/ustala odległość od góry ekranu.
  window.screen.width
  Zwraca szerokość ekranu.
  window.screenX
  Zwraca poziomą odległość od lewej krawędzi przeglądarki użytkownika z lewej strony ekranu .
  window.screenY
  Zwraca pionową odległość od górnej krawędzi przeglądarki użytkownika z górnej strony ekranu.
  window.scrollbars
  Zwraca obiekt pasków przewijania, którego widoczność może być przełączana.
  window.scrollMaxX
  The maximum offset that the window can be scrolled to horizontally.
  (i.e., the document width minus the viewport width)
  window.scrollMaxY
  The maximum offset that the window can be scrolled to vertically.
  (i.e., the document height minus the viewport height)
  window.scrollX
  Returns the number of pixels that the document has already been scrolled horizontally.
  window.scrollY
  Returns the number of pixels that the document has already been scrolled vertically.
  window.self
  Returns an object reference to the window object itself.
  window.sessionStorage
  A storage object for storing data within a single page session.
  window.sidebar
  Zwraca referencję do obiektu okna panelu bocznego.
  window.status
  Pobiera/ustala tekst na pasku statusu na dolnej części przeglądarki.
  window.statusbar
  Zwraca obiekt paska stratusu, którego widoczność może być przełączana w oknie.
  window.toolbar
  Zwraca obiekt paska narzędzi, którego widoczność może być przełączana w oknie.
  window.top
  Zwraca referencję do najwyższego w hierarchii okna.
  window.window
  Zwraca referencję do bieżącego okna.

  Metody

  window.alert
  Wyświetla okno ostrzegawcze z podanym tekstem.

  base64 func https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=287112 (see last comments) https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=123003 http://lxr.mozilla.org/seamonkey/sou...indow.cpp#4946

  window.atob
  Decodes a string of data which has been encoded using base-64 encoding.
  window.back
  Moves back one in the window history.
  window.blur
  Sets focus away from the window.
  window.btoa
  Creates a base-64 encoded ASCII string from a string of binary data.
  window.captureEvents
  Registers the window to capture all events of the specified type.
  window.clearInterval
  Cancels the repeated execution set using setInterval.
  window.clearTimeout
  Clears a delay that's been set for a specific function.
  window.close
  Zamyka bieżące okno.
  window.confirm
  Displays a dialog with a message that the user needs to respond to.
  window.dump
  Writes a message to the console.
  window.escape
  Szyfruje łańcuch znakow.
  window.focus
  Ustawia zaznaczenie na bieżące okno.
  window.forward
  Moves the window one document forward in the history.
  window.getAttention
  Flashes the application icon.
  window.getSelection
  Returns the selection object representing the selected item(s).
  window.home
  Zwraca stronę domową przeglądarki.
  window.moveBy
  Moves the current window by a specified amount.
  window.moveTo
  Przesuwa okno do określonych współrzędnych.
  window.open
  Otwiera nowe okno.
  window.openDialog
  Opens a new dialog window.
  window.print
  Drukuje bieżący dokument.
  window.prompt
  Zwraca tekst wpisany przez użytkownika w oknie dialogowym prompt.
  window.releaseEvents
  Releases the window from trapping events of a specific type.
  window.resizeBy
  Resizes the current window by a certain amount.
  window.resizeTo
  Dynamicznie zmienia rozmiar okna.
  window.scroll
  Przewija okno do określonego miejsca w dokumencie.
  window.scrollBy
  Przewija dokument w oknie o daną ilość.
  window.scrollByLines
  Przewija dokument o daną liczbę linii.
  window.scrollByPages
  Scrolls the current document by the specified number of pages.
  window.scrollTo
  Scrolls to a particular set of coordinates in the document.
  window.setInterval
  Wykonuje funkcję co X milisekund.
  window.setTimeout
  Ustawia opóźnienie dla wykonywanej funkcji.
  window.sizeToContent
  Sizes the window according to its content.
  window.stop
  Ta metoda zatrzymuje ładowanie okna.
  window.unescape
  Unencodes a value that has been encoded in hexadecimal (e.g. a cookie).
  window.updateCommands

  Uchwyty zdarzeń

  window.onabort
  Własność uchwytu zdarzenia dla zdarzeń przerwania wykonywania kodu w oknie.
  window.onblur
  Własność uchwytu zdarzenia dla zdarzeń usunięcia focusu w oknie.
  window.onchange
  Własność uchwytu zdarzenia dla zmiany zdarzeń w oknie.
  window.onclick
  Własność uchwytu zdarzenia dla zdarzeń kliknięcia w oknie.
  window.onclose
  Własność uchwytu zdarzenia dla obsługiwanego zdarzenia zamknięcia okna.
  window.ondragdrop
  Własność uchwytu zdarzenia dla zdarzeń przeciągnij i upuść w oknie.
  window.onerror
  Własność uchwytu zdarzenia dla wywołanych w oknie błędów .
  window.onfocus
  Własność uchwytu zdarzenia dla zdarzeń uzyskania focusu w oknie.
  window.onkeydown
  Własność uchwytu zdarzenia dla zdarzeń wciśnięcia i przytrzymania klawisza w oknie.
  window.onkeypress
  Własność uchwytu zdarzenia dla zdarzeń wciśnięcia klawisza w oknie.
  window.onkeyup
  Własność uchwytu zdarzenia dla zdarzeń wciśnięcia i puszczenia klawisza w oknie.
  window.onload
  Własność uchwytu zdarzenia dla wczytywania okna.
  window.onmousedown
  Własność uchwytu zdarzenia dla zdarzeń wciśnięcia i przytrzymania przycisku myszy w oknie.
  window.onmousemove
  Własność uchwytu zdarzenia dla zdarzeń ruchu myszy w oknie.
  window.onmouseout
  An event handler property for mouseout events on the window.
  window.onmouseover
  An event handler property for mouseover events on the window.
  window.onmouseup
  Własność uchwytu zdarzenia dla zdarzeń wciśnięcia i puszczenia przycisku myszy w oknie.
  window.onpaint
  An event handler property for paint events on the window.
  window.onreset
  An event handler property for reset events on the window.
  window.onresize
  Własność uchwytu zdarzenia dla zmiany rozmiaru okna.
  window.onscroll
  Własność uchwytu zdarzenia dla przewijania okna.
  window.onselect
  Własność uchwytu zdarzenia dla zaznaczenia w oknie.
  window.onsubmit
  An event handler property for submits on window forms.
  window.onunload
  An event handler property for unload events on the window.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Ostatnia aktualizacja: khalid32,
  Ukryj panel boczny