<em>

خلاصه

برچسب HTML تاکید <em> نشانه آن است که متن دارای تاکید و اهمیت بیشری می باشد. برچسب <em> میتواند به صورت تو در تو باشد و هر مرحله از تودرتویی به معنای درجه بیشتری از مهم بودن میباشد.

 

توجه داشته یاشید: به صورت معمول این عنصر به صورت مورب (کج) نمایش داده میشود ، با این حال، حقیقتا نباید برای اضافه کردن ظاهر مورب از این تگ استفاده نمود. برای مشخص کردن عنوان کاری (مانند: کتاب ، بازی ، آهنگ و ...) از  <cite> (en-US) استفاده کنید. این عنصر نیز معمولا با ظاهر مورب نمایش داده میشود. همچنین از  <strong> (en-US) برای متن هایی استفاده کنید که درجه اهمیت بیشتری نسبت به متن های اطراف دارند.
Content categories Flow content, phrasing content, palpable content
Permitted content Phrasing content.
Tag omission None, both the starting and ending tag are mandatory.
Permitted parent elements Any element that accepts phrasing content.
DOM interface HTMLElement (en-US) Up to Gecko 1.9.2 (Firefox 4) inclusive, Firefox implements the HTMLSpanElement (en-US) interface for this element.

ویژگی ها

این عنصر تنها شامل ویژگی های همگانی می باشد.

مثال

عنصر <em> اغلب برای نمایش تضاد ضمنی یا صریح استفاده میشود.

<p>
  In HTML 5, what was previously called <em>block-level</em> content is now called <em>flow</em> content.
</p>

نتیجه

In HTML 5, what was previously called block-level content is now called flow content.

<i> در مقابل <em>

این اکثرا برای توسعه دهندگان جدید گیج کننده است ، که چرا تعداد بسیاری عنصر مختلف برای تاکید بر برخی از متن وجود دارد. اتفاقا <i> و <em> یکی از شاید ترین این موارد هستند ، چرا از <i> و <em> با هم استفاده کنیم؟ آنها دقیقا یک نتیجه را تولید میکنند ، درست است؟

نه دقیقا. نتیجه بصری اینگونه است، اما به صورت پیش فرض، این دو برچسب نتیجه خود را به صورت مورب نشان میدهند. اما از لحاظ معنایی این دو متفاوت اند. برچسب <em> نشان دهنده تاکید بر محتوای آن است درحای که <i> نشان دهنده یک متن معمولی است.  مانند نام یک فیلم یا کتاب یک لغت خارجی یا زمانی که متن مربوط به تعریف یک لغت بجای استفاده از معنای آن باشد میباشد.

مثالی برای <em> میتواند این باشد:«این را همین اکنون انجام بده!» یا «ما باید کاری برای آن میکردیم.» یک شخص یا نرم افزار که متن را میخواند متن های مورب را با تاکید بیشتری میخواند.

به عنوان مثالی برای <i> میتوان گفت:«ملکه مری دیشب با ناز و عشوه راه میرفت.» در اینجا هیچ تاکید خواص و یا اهمیت اضافه ای به "ملکه مری" وجود ندارد. این تنها نشان دهنده این است که شی ما در سوال ملکه ای به نام مری نیست. بلکه یک کشتی به نام ملکه مری است. مثال دیگری برای <i> میتواند این باشد:«این کلمه یک مقاله است»

مشخصات

مشخصه وضعیت توضیح
HTML Living Standard
The definition of '<em>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<em>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<em>' in that specification.
Recommendation  

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support 1.0 (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

همچنین ببینید